Bezpečnost potravin

Povinné uvádění země původu u čerstvého ovoce a zeleniny, suchých skořápkových plodů, sušeného ovoce, krájeného ovoce a zeleniny a banánů

Vydáno: 11. 4. 2024
Autor: SZPI

Foto: Shutterstock

Informace SZPI – Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2429, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro odvětví ovoce a zeleniny, některé výrobky z ovoce a zeleniny a odvětví banánů, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1666/1999 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011, se použije ode dne 1. ledna 2025. Společně se zjednodušením pravidel týkajících se obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu a zelené banány toto nařízení zavádí povinnost u vybraných komodit povinnou informaci o zemi původu. Tím má být spotřebitelům umožněn informovaný a udržitelný výběr potravin.

Od 1. ledna 2025 nebude tedy možné uvádět na trh vybrané produkty, které nebudou označeny údajem o zemi původu. Přechodné období pro doprodej potravin neoznačených tímto údajem trvá od vstupu nařízení v platnost, tedy od 26. 11. 2023 do 31. 12. 2024.

Co se rozumí zemí původu?

V souladu s čl. 1. odst. 3 nařízení (EU) 2023/2429 se pro účely tohoto nařízení země původu určitého produktu určuje v souladu s článkem 60 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví Celní kodex unie. Zboží zcela získané v jediné zemi nebo na jediném území se považuje za zboží pocházející z této země nebo z tohoto území. Zboží, na jehož výrobě se podílí více než jedna země nebo jedno území, se považuje za zboží pocházející ze země nebo území, kde došlo k jeho poslednímu podstatnému hospodářsky odůvodněnému zpracování nebo opracování, které bylo provedeno v podnicích k tomu vybavených a které vyústilo v nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň výroby.

V případě suchých skořápkových plodů a banánů je za zemi původu považována země, v níž byly plody vypěstovány a sklizeny. Vyloupání skořápkových plodů, vytvoření směsi, okrájení či oloupání čerstvého ovoce a zeleniny a samotné balení není považováno za podstatné zpracování, které vyústí v nový výrobek. Sušení ovoce může být považováno za důležitý stupeň výroby. Pokud se na výrobě sušeného ovoce podílí více zemí, za zemi původu je považována země, kde došlo k sušení ovoce.

Produkty, které musí být nově povinně označeny zemí původu

Nadále platí, že podle čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 ovoce a zelenina, které se mají prodávat spotřebiteli v čerstvém stavu, mohou být uváděny na trh, pouze pokud splňují všeobecnou či zvláštní obchodní normu dle druhu a pokud je uvedena země původu (viz níže).

V souladu s čl. 3 nařízení (EU) 2023/2429 musí být země původu uvedena na:

 • sušených plodech kódu KN ex 0813 ve smyslu části X přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013 (pozn. sušené meruňky, švestky, jablka, broskve, nektarinky, hrušky, papája, tamarind, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenka, karambola, pitahaya, ostatní – jahody, maliny, kustovnice, brusinky, klikvy, borůvky, třešně, višně, moruše, mochyně, rybíz, ostružiny, meloun cantaloupe, broskve; směsi sušeného ovoce a skořápkových plodů)
 • sušených fících kódu KN 0804 20 90
 • sušených vinných hroznech kódu KN 0806 20 (pozn.: korintky, sultánky, ostatní sušené hrozny)
 • zralých banánech kódu KN 0803 90 10, které jsou výsledkem dozrávání na území EU.

V čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2023/2429 jsou stanoveny výjimky z dodržení obchodních norem a osvobození od jejich použití. Dodržení obchodní normy se nevyžaduje u těchto produktů, s výjimkou údaje o zemi původu podle čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013:

 • nepěstovaných hub kódu KN ex 0709 51 až ex 0709 56 a 0709 59 (pozn. volně rostoucí žampiony, hřiby, lišky, shiitake, macutake, lanýže, ostatní)
 • kaparů kódu KN 0709 99 40
 • hořkých mandlí kódu KN 0802 11 10 (pozn.: hořké mandle ve skořápce)
 • mandlí bez skořápky kódu KN 0802 12 (pozn.: mandle ve skořápce jsou značeny zemí původu dle všeobecné obchodní normy)
 • lískových ořechů bez skořápky kódu KN 0802 22 (pozn.: lískové ořechy ve skořápce jsou značeny zemí původu dle všeobecné obchodní normy)
 • vlašských ořechů bez skořápky kódu KN 0802 32 (pozn:. vlašské ořechy ve skořápce jsou značeny zemí původu dle všeobecné obchodní normy)
 • pistácií bez skořápky kódu KN 0802 52
 • makadamia ořechů bez skořápky kódu KN 0802 62
 • piniových oříšků bez skořápky kódu KN 0802 92
 • pekanových ořechů kódu KN 0802 99 10
 • ostatních ořechů kódu KN 0802 99 90
 • sušených banánů plantejnů kódu 0803 10 90
 • sušených citrusových plodů ex kódu ex 0805 (pozn.: sušené pomeranče, mandarinky, grapefruity, citrony, ostatní)
 • směsí z tropických ořechů kódu KN 0813 50 31 (pozn.: směsi obsahující kokos, para, kešú, makadamy, kola, areky)
 • směsí z ostatních ořechů kódu KN 0813 50 39 (pozn.: směsi obsahující mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kaštany, pistácie, piniové oříšky, pekany)
 • šafránu kódu KN 0910 20 (pozn. šafrán čerstvý i sušený, nedrcený, nemletý, drcený, mletý)
 • produktů klasifikovaných jako ovoce a zelenina a uvedených v části IX přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013, které byly podrobeny jakékoli úpravě přesahující rozsah okrájení podle příslušné zvláštní normy EHK OSN nebo nebyly celé ve smyslu všeobecné obchodní normy, díky které jsou připraveny k přímé spotřebě v čerstvém stavu nebo k tepelné úpravě.

Seznam KN kódů a vysvětlivek k nim lze nalézt v Prováděcím nařízení Komise 2023/2364, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Jak údaj o zemi původu uvést?

Údaj o zemi původu musí být uveden na etiketě balených produktů v souladu s pravidly nařízení (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Pokud jsou produkty uváděny na maloobchodní úrovni na trh nebalené, je nutné postupovat v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 2023/2429. Údaj o zemi původu musí být čitelný a viditelný. Produkty smějí být nabízeny k prodeji, pokud maloobchodní prodejce vystaví v těsné blízkosti zboží zřetelné a čitelné údaje uvádějící zemi původu způsobem, který neuvádí spotřebitele v omyl.

Je-li uvedena země balírny a/nebo odesílatele nebo evokuje-li uvedená odrůda určité místo, musí být znaky označující zemi původu větší a viditelnější než znaky používané pro zemi balírny a/nebo odesílatele a pro odrůdu, pokud se liší.

Údaj o zemi původu doporučujeme u jednosložkových potravin uvádět ve formě „Země původu:“, kdy se za tímto uvozením uvede celý název nebo běžně užívaný název země (např. Česká republika, nikoliv ČR). Jestliže se potravina skládá z více produktů, u nichž je uvedení údaje o zemi původu povinné, může být země původu uvedena u každé složky ve složení výrobku; např. Směs lískových ořechů s rozinkami, Složení: lískové ořechy (50 %, Turecko), rozinky (50 %, Írán).

Upravené ovoce a zelenina

Zemí původu musí být označeny také čerstvé ovoce a zelenina, které byly podrobeny jakékoli úpravě přesahující rozsah okrájení podle příslušné zvláštní normy EHK OSN nebo nebyly celé ve smyslu všeobecné obchodní normy, díky které jsou připraveny k přímé spotřebě v čerstvém stavu nebo k tepelné úpravě (čl. 5 odst. 1 písm. b) bod xvii) nařízení (EU) 2023/2429). Jedná se o oloupané, okrájené, půlené, nařezané čerstvé ovoce a zeleninu (např. půlený meloun, polévková směs dělené zeleniny, oloupaná čerstvá mrkev). Na balení těchto produktů musí být uveden údaj o zemi původu. Jestliže jsou upravené produkty uváděny na trh ve směsi, lze při označování využít ustanovení čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) 2023/2429, kdy produkty ve směsi různých produktů nebo druhů produktů pochází z více členských států nebo ze třetí země, mohou být názvy zemí původu nahrazeny podle potřeby jedním z následujících označení:

 • „z EU“
 • „mimo EU“
 • „z EU i mimo EU“.

Uvádění země původu primární složky potraviny

Je-li u dané potraviny povinně nebo dobrovolně uvedena země původu a nejedná se o stejnou zemi, ze které pochází její primární složka, uvede se rovněž země původu dané primární složky, nebo se alespoň uvede, že se země původu primární složky liší od země původu potraviny (čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 a nařízení EU č. 2018/775).

Tato povinnost se vztahuje rovněž na zpracovaný jednosložkový produkt, u něhož došlo k jeho poslednímu podstatnému zpracování na jiném místě než v zemi původu surovinové složky, nebo v případě, že byla složka získána z různých míst.

Příklad:

 1. Sušené švestky – Čerstvé švestky jsou sklizeny a poté usušeny v České republice.
 1. Uvede se údaj o zemi původu na základě čl. 3 nařízení (EU) 2023/2429.
 2. Země původu celé potraviny (Česko) a země původu primární složky – švestek (Česko) je stejná a tedy není povinné uvádět zemi původu primární složky.
 3. Sušené švestky – Čerstvé švestky jsou sklizeny v Německu a poté usušeny v České republice.
 1. Uvede se údaj o zemi původu na základě čl. 3 nařízení (EU) 2023/2429.
 2. Země původu celé potraviny (Česko) a země původu primární složky – švestek (Německo) je odlišná – spouští se povinnost označit zemi původu primární složky na základě čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 a způsobem podle nařízení (EU) č. 2018/775.

Všechna uvedená nařízení lze nalézt zdarma na stránkách www.eur-lex.europa.eu.

Zdroj: SZPI