Bezpečnost potravin

Postup při oznamování aplikace rodenticidů

Vydáno: 10. 9. 2019
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ

Vzhledem k mnoha dotazům, jak, komu a kdy poslat oznámení o plánované aplikaci přípravků na ochranu rostlin za účelem hubení hlodavců (rodenticidů) v souvislosti s přemnožením populace hraboše polního, upozorňujeme na dodržování této povinnosti vyplývající z § 51 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z etikety přípravků na ochranu rostlin.

• Seznam rodenticidů, jichž se týká oznamovací povinnost, je k dispozici v „Registru přípravků na ochranu rostlin“ na webových stránkách ÚKZÚZ, po zadání kritérií ve „Vyhledávání (biologická funkce – rodenticid, aktuální stav rozhodnutí – Platné rozhodnutí + Do spotřebování zásob)
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1567514125654  


 
• Oznamovací povinnost se týká profesionálního uživatele přípravku na ochranu rostlin, tzn., subjektu, který v rámci svých profesních činností, používá přípravky jak v oblasti zemědělství, tak v jiných odvětvích. Oznamovací povinnost musí splnit subjekt, který bude rodenticidy
na pozemku aplikovat.

• Je-li pozemek, na němž je plánována aplikace rodenticidu součástí honitby, musí být aplikace oznámena ÚKZÚZ a uživateli honitby, a to nejpozději 3 dny před jejím zahájením.

• Náležitosti oznámení jsou stanoveny v ustanovení § 9 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků
na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. K oznámení je možné využít formulář zveřejněný na webových stránkách ÚKZÚZ – viz odkaz níže.
http://eagri.cz/public/web/file/626209/Oznameni_aplikace_rodenticidu.docx

Podmínky podání na ÚKZÚZ jsou uvedeny pod následujícím odkazem:
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/uredni-desky/podminky-podani/
Za účelem rychlého předání oznámení o aplikaci rodenticidu z podatelny ÚKZÚZ na místně příslušné pracoviště, které má v kompetenci kontrolu dodržování požadavků při používání přípravků na ochranu rostlin, doporučujeme v oznámení uvést název místně příslušného pracoviště – oddělení rostlinolékařské inspekce. Kontakty na tato pracoviště ÚKZÚZ jsou k dispozici pod následujícím odkazem:
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/kontakty/organizace/101724598.html

• U některých rodenticidů je dle údajů na etiketě nutné oznámení poslat také obecnímu nebo městskému úřadu, a to, pokud je plánována aplikace rodenticidu na plochách nacházejících se v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel. Na okraj těchto pozemkům musí být umístěny informační cedule s varováním a datem, do kdy se nesmí na pozemek vstupovat a kontaktem na ošetřovatele pozemku.

 

Zdroj: ÚKZÚZ