Bezpečnost potravin

Postup orgánů ochrany veřejného zdraví v případu otrav metanolem

Vydáno: 13. 9. 2012
Autor: MZ ČR

Materiál předložený ministrem zdravotnictví na zasedání vlády dne 12. 9. 2012 v souvislosti s krizovým řešením případů otrav metylalkoholem

 

Postup orgánů ochrany veřejného zdraví v případu otrav metanolem

1. Rozdělení dozorových pravomocí „nad alkoholem“ mezi jednotlivými subjekty státní správy

 Rozdělení kompetencí dozoru nad trhem s potravinami stanoví § 16 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle kterého:

Orgány ochrany veřejného zdraví vykonávají dozor v provozovnách společného stravování podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále v případě zdravotních dopadů nebo podezření na zdravotní dopady pak v celém potravinovém řetězci;

Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává úřední kontroly v prodejnách, u výrobců potravin neživočišného původu, v provozovnách, které nespadají pod kontroly Státní veterinární správy (SVS) a při dovozu potravin, které nespadají pod kontrolu SVS;

Státní veterinární správa vykonává úřední kontroly u výrobců potravin živočišného původu a při jejich prodeji a při dovozu potravin živočišného původu.

Pokud jde o kontrolu alkoholu, jsou hlavním dozorovým orgánem orgány celní správy, které disponují širšími pravomocemi. Orgány celní správy řeší tuto oblast z hlediska daňových deliktů a falšování alkoholu. Mezi orgány ochrany veřejného zdraví a orgány celní správy tradičně existuje velmi dobrá spolupráce. Stejně tak lze dokumentovat případy kvalitní součinnosti s Policií ČR.

V případě současné době je na velmi dobré úrovni spolupráce s orgány celní správy, kdy MZČR/hygienická služba požádala Generální ředitelství cel o předání aktuálních kontaktů na odpovědné osoby, s nimiž lze v případě potřeby kooperovat. Obdobně došlo k propojení hygieniků a celní správy na regionálních úrovních.

V případě Policie ČR byl poskytnut centrální kontakt; k dispozici jsou i kontakty na regionální úrovni.

 

  1. 2. Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování

Výkon státního zdravotního dozoru probíhá pravidelně v provozovnách společného stravování, které spadají do kontrolní pravomoci orgánů ochrany veřejného stravování. V rámci výkonu státního zdravotního dozoru probíhá namátkově i kontrola alkoholických nápojů.

V roce 2010 bylo provedeno 27124 kontrol v provozovnách společného stravování, při nichž proběhla rovněž kontrola nealkoholických i alkoholických nápojů. V roce 2010 byly objeveny dva vzorku alkoholu (Original tuzemák 40%, Original product tuzemák 40%), které byly hodnoceny jako nevyhovující. Důvodem této kategorizace však nebyl obsah metanolu. Důraz na původ alkoholu, jeho správné označení a kontrolu nabývacích dokladů hygienická služba klade zejména u provozoven společného stravování, kde alkoholické nápoje jsou hlavním sortimentem (bary, herny, pivnice nebo výčepy). V roce 2010 proběhly na regionálních úrovních kontakty mezi krajskými hygienickými stanicemi a orgány celní správy. Jako příklad lze uvést společné jednání Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje a Celního úřadu v Ostravě s cílem dohodnout standardní postup při zjišťování neokolkovaného alkoholu v provozovnách společného stravování.

V roce 2011 bylo provedeno 24219 kontrol, při nichž byly kontrolovány jak nealkoholické tak i alkoholické nápoje, kdy byla kontrolována správnost označení včetně opatření alkoholických nápojů identifikačním kolkem (kolkování). Součástí byla kontrola nabývací dokumentace, jinými slovy sledovatelnost. Celkem bylo odebráno 26 vzorků alkoholických nápojů včetně piva, z nichž 5 vzorků bylo hodnoceno jako nevyhovujících. Všechny analyzované vzorky alkoholických nápojů, i nevyhovujících (Prostějovská starorežná 35% v/v, Vodka 37,5% v/v, Absolut vodka, 2 vzorky Mojita) vyhověly na obsah metanolu. Hlavním důvodem hodnocení nevyhovující byl nízký obsah etanolu, kdy docházelo k ředění podávaných alkoholických nápojů. V období roku 2011 bylo provedeno cca 3800 kontrol v barech, pivnicích, hernách, kde jsou alkoholické nápoje hlavním sortimentem. Např. v Moravskoslezském kraji, kde se otravy metanolem objevily jako první, bylo v roce 2011 zkontrolováno 415 barů, pivnic a heren, tedy nejvíce rizikových provozoven z hlediska podávání alkoholu. Další kontroly (cca 1500) proběhlo v restauračních zařízeních s přípravou pokrmů, při těchto kontrolách je ověřován původ alkoholu.

V letošním roce v období od 1. 1. 2012 – 31. 8. 2012 bylo dosud provedeno 16981 kontrol, při nichž byly kontrolovány jak nealkoholické tak i alkoholické nápoje. Pokud jde o nejvíce rizikové provozovny z hlediska konzumace alkoholu, bylo do konce srpna zkontrolováno cca 300 provozoven (herny, bary, výčepy, pivnice). Dosud bylo odebráno 27 vzorků, které všechny při laboratorní analýze vyhověly, tedy vyhověly i na obsah metanolu.

Na základě analýzy uplynulých tří let, v nichž hygienická služba provedla 68 324 kontrol (další kontroly byly realizovány celní správou a policií ČR) lze konstatovat, že současná krize je jednoznačnou anomálií.

Kontrola alkoholických nápojů podávaných v provozovnách společného stravování je předmětem i neplánovaných kontrol, tedy na podnět spotřebitele. Např. v letošním roce bylo šetřeno 8 podnětů ve vztahu k alkoholickým nápojům podávaných v provozovnách společného stravování, kdy jeden případ byl šetřen v součinnosti s celním orgánem a 4 případy byly řešeny v součinnosti s Policií ČR a Živnostenským úřadem Příbram. V sedmi případech nebyly zjištěny závady, čili podněty byly vyhodnoceny jako neoprávněné. Pouze v jednom případě nebylo šetření dosud uzavřeno, ovšem závady nesouvisí s tím, že by při šetření byla zjištěna pochybení v označení alkoholu, nebo že by nebyl doložen původ lihovin.

 

3. Mimořádná kontrolní akce vyhlášená ministrem zdravotnictví 10. 9. 2012

Dne 10. září 2012 byla vyhlášena mimořádná kontrolní akce zaměřená na kontrolu původu alkoholu a kontrolu nabývací dokumentace. Pozornost orgánů ochrany veřejného zdraví se celorepublikově soustředí na sledovatelnost alkoholických nápojů nabízených v provozovnách společného stravování.

Zostřené kontroly v návaznosti na aktuální otravy metanolem probíhaly již dříve (od 6. 9. 2012). Jedná se zejména o kontroly probíhající v Moravskoslezském kraji, kdy bezprostředně po přijetí informace dne 6. 9. 2012 o závažných zdravotních potížích pacientů hospitalizovaných na oddělení ARO v Havířově byly zintenzívněny kontroly v zařízeních společného stravování. Od tohoto data bylo do dnešního dne provedeno 43 kontrol cíleně zaměřených na kontrolu původu lihovin v předem vytipovaných zařízeních společného stravování, zejména restaurace, bary, pivnice.

Do 30 minut po hlášení závažných zdravotních potíží u pacientů NsP Havířov, bylo zahájeno šetření ze strany Krajské hygienické stanice. Ve stánku v Havířově, kde byl čepovaný alkohol údajně zakoupen, byly nalezeny 4  barely s alkoholem (Hruška, Vodka, Tuzemák). Podezřelé barely byly okamžitě pozastaveny a bylo zakázáno čepování jejich obsahu. Zároveň byly průběžně kontaktovány Policie ČR a Celní úřad, které případ převzaly. Další kontroly proběhly na Havířovských slavnostech, které se konaly od 7. 9. do 9. 9. 2012. Kontroly byly prioritně zaměřeny na kontrolu prodeje čepovaného tvrdého alkoholu, který byl při konání této akce zakázán. V jednom případě bylo zjištěno uložení medoviny v obalu, který nebyl určený pro styk s potravinami, a nebyly doloženy doklady o jejím původu. Na místě samém byl předběžným opatřením pozastaven prodej tohoto výrobku a udělena sankce. Dne 11. 9. 2012 byly v herně na Novojičínsku zjištěny lahve s obsahem zjevně nepůvodní tekutiny. Případ byl předán Celnímu úřadu k došetření. U několika dalších provozovatelů chyběla k lihovinám průvodní dokumentace, tyto případy jsou v šetření.

Dne 11. září 2012 bylo orgány ochrany veřejného zdraví nahlášeno zatím (do 21,00 hod dne 11. 9. 2012) 410 kontrol v provozovnách společného stravování, a to v devíti regionech, další upřesnění bude následovat, protože ve všech regionech probíhají kontroly i v pozdních odpoledních a nočních hodinách. V 75 případech byly zjištěny závady, které se týkaly především nedoložení nabývacích dokladů, kdy kontroly nebyly uzavřeny a byl uložen příkaz k jejich dodání do stanovené lhůty (maximálně 3 dny, ale většinou do druhého dne). Ve dvou případech byly případy postoupeny Policii ČR a v šesti případech byly kontaktovány orgány celní správy, které převzaly další šetření. V několika případech byla nařízena likvidace lihovin na místě za přítomnosti pracovníka krajské hygienické stanice.

Průběžně jsou odebírány vzorky lihovin pro laboratorní analýzu, pokud existuje podezření na možnost záměny nebo falšování lihovin, přestože je lihovina v originálním obalu.

Charakteristickým znakem je, že nalézaná množství lihovin v provozovnách společného stravování, které byly vytipovány ke kontrole v této první fázi kontroly (nejvíce rizikové provozovny), nejsou příliš vysoká. Jinými slovy předzásobení lihovinami není příliš vysoké, a tudíž záchyty ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví jsou relativně nízké. Toto lze jednoznačně přičíst ekonomickému dopadu, kdy zásoby na provozovnách v podstatě odpovídají spotřebě v určitém období. Další změnou je, že jsou nyní nalézány ve vyšší frekvenci plastové barely s lihovinami, které jsou pak rozlévány do láhví, nebo jsou přímo „čepovány“, což lze rovněž přičíst snaze vytvořit levnější produkt a tím nalákat potenciální zákazníky.

 

Zdroj: MZ ČR