Bezpečnost potravin

Posouzení rizik – metodická podpora pro výrobce a dodavatele pitné vody

Vydáno: 21. 5. 2018
Autor: SZÚ

Národní referenční centrum pro pitnou vodu SZÚ připravilo metodický pokyn ke zpracování posouzení rizik.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předmětů), platná od 1. 11. 2017, uložila výrobcům a dodavatelům pitné vody pro veřejné zásobování novou povinnost, a to zpracovat tzv. posouzení rizik (rizikovou analýzu systému zásobování, v zahraničí více známou pod názvem „water safety plans“ – plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou). Posouzení rizik je přílohou k provoznímu řádu a jeho závěry se do provozního řádu a monitorovacího programu promítají.

Podrobnosti ke struktuře, obsahu a způsobu zpracování posouzení rizik uvádí prováděcí vyhláška č. 252/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů, především poslední novely č. 70/2018 Sb. platné od 27. 4. 2018), konkrétně § 3a a příloha 7.

NRC pro pitnou vodu připravilo ke zpracování posouzení rizik metodický návod, který na zmíněnou legislativu navazuje. Metodický návod můžeme podle nových poznatků a zkušeností průběžně doplňovat a aktualizovat.

V zahraničí existuje mnoho užitečných metodických materiálů a příkladů pro zpracování posouzení rizik (water safety plans). Zde odkazujeme na několik nejdůležitějších:

Seznamy nebezpečí, které se mohou vyskytnout v jednotlivých částech systémů zásobování vodou, uvádíme pro inspiraci jednak v kratší verzi, jednak ve velmi podrobné verzi vytvořené v rámi mezinárodního projektu Techneau.

 
Budeme zde průběžně doplňovat různé další podpůrné materiály a informace:

V budoucnu bychom zde chtěli jako příklad zveřejňovat již zpracovaná posouzení rizik (v anonymizované podobě), pokud k tomu dají jejich zpracovatelé souhlas, jako určité vzorové ukázky možného přístupu a zpracování pro různé systémy zásobování.

 

 

Zdroj: SZÚ
          Národní referenční centrum pro pitnou vodu SZÚ