Bezpečnost potravin

Pokyny ECHA k nařízení CLP – novinky

Vydáno: 2. 7. 2019
Autor: SZÚ

Informace Státního zdravotního ústavu

V prvním pololetí r. 2019 byly na webu ECHA uveřejněny aktualizované texty několika pokynů k nařízení CLP. Účelem těchto pokynů je pomoci uživatelům při plnění povinností vyplývajících z nařízení.

Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), která materiály vydává, upozorňuje, že pokyny mohou pomoct uživatelům, ale jediným právně závazným zdrojem je nařízení CLP. 
 

Pokyny ECHA k nařízení CLP – NOVINKY (za 1. pololetí 2019):

Úvodní pokyny k nařízení CLP
Verze 3.0, z ledna 2019; je k dispozici v češtině.
Pokyny aktualizuje předchozí verzi 2.0, resp. opravu 2.1,  z roku 2015.
Dokument poskytuje pokyny k základním bodům a postupům, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí („nařízení CLP“).

■ Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP (ES) č. 1272/2008
Verze 4.0, z května 2019; t. č. je k dispozici jen v angličtině.
Překlad do dalších jazyků i do češtiny se připravuje.
Tento pokyn aktualizuje (s ohledem na další novely nařízení CLP) předchozí verzi 3.0 téhož pokynu z roku 2017.

Pokyny pro harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví – Příloha VIII nařízení CLP
Guidance on harmonised information relating to health emergency response – Annex VIII to CLP
Verze 1.0, z února 2019; je k dispozici v angličtině.
Další informace k tzv. „UFI kódům“ k nalezení na webu „Poison Centres„.

Evropský systém kategorizace výrobků
Systém úzce souvisí s přílohou VIII nařízení CLP, resp. její realizací v praxi.
The European product categorisation system: A practical guide
Verze 1.2, z května 2019; je k dispozici v angličtině.

 

Zdroj: Státní zdravotní ústav