Bezpečnost potravin

Podmínky aplikací přípravků na ochranu rostlin pro snížení škod způsobených hrabošem polním v ČR

Vydáno: 18. 2. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

ÚKZÚZ zveřejňuje možnosti aplikací přípravků na ochranu rostlin při řešení stále trvajícího kalamitního výskytu hraboše polního v České republice. Vedle aplikace zvýšenou dávkou do nor je možná i aplikace rozhozem.  Aplikace rozhozem na jednotlivých pozemcích je podmíněna individuálním posouzením inspektory ÚKZÚZ, není povolena plošně. Podmínky aplikací maximálně zohledňují minimalizaci rizik pro necílové organismy.

Vysoké počty hrabošů, které mnohonásobně přesahují prahy škodlivosti, přetrvávají na řadě lokalit České republiky dle monitoringu ÚKZÚZ i v zimním období 2020. Trvá tak mimořádný stav při ochraně rostlin v důsledku výskytu hraboše polního, kdy i nadále dochází ke značným hospodářským škodám a nelze s jistotou určit, kdy a kde dojde u tohoto škůdce k nevratnému a zásadnímu populačnímu poklesu.

Opatření je za dané situace nezbytné vzhledem k nebezpečí, jež se dosud nepodařilo zvládnout jinými přijatelnými prostředky. Nově se navíc objevilo možné riziko přenosu chorob z hraboše polního na člověka.

Proto bylo přistoupeno k umožnění aplikace zvýšenou dávkou do nor a v případě překročení pětinásobku prahu škodlivosti i rozhozem. Aplikace rozhozem na povrch na konkrétních pozemcích bude, na rozdíl od aplikace do nor, podmíněna individuálním posouzením inspektory ÚKZÚZ přímo v terénu. V případě splnění podmínek budou následně nařízena mimořádná rostlinolékařská opatření, jejichž součástí mohou být i agrotechnická opatření.

Pokud jde o vlastní aplikaci rodenticidu musí být provedena rovnoměrně pomocí seřízeného rozmetadla tak, aby zamezila tvorbě shluků nebo hromádek granulí na povrchu půdy.  

Zásadní je, aby zemědělci při použití rodenticidů dodrželi všechny stanovené podmínky. Mj. povinnost odstraňovat mrtvé hraboše z ošetřeného pozemku nejméně 48 hodin po aplikaci. 

Důležitým faktorem pro aplikaci rodenticidu je počasí. Přípravek nemůže být aplikován na mokrou nebo zmrzlou půdu.

Zemědělec také odpovídá za to, že aplikace bude provedena souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy, např.  zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s ohledem na minimalizaci rizik pro necílové organismy a prováděna pouze osobou disponující tzv. odbornou způsobilostí podle zákona o rostlinolékařské péči, tedy řádně proškolená k nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ bude provádět kontroly těchto aplikací.

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ