Bezpečnost potravin

Podmínky aplikací přípravků na ochranu rostlin pro snížení škod způsobených hrabošem polním v ČR – 2021

Vydáno: 12. 4. 2021
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje možnosti aplikací přípravků na ochranu rostlin při řešení kalamitního výskytu hraboše polního v České republice. Vedle aplikace zvýšenou dávkou do nor je na omezené období a ve výjimečných případech možná i povrchová aplikace. Ta je na jednotlivých pozemcích podmíněna individuálním posouzením inspektory ÚKZÚZ, není povolena plošně. Podmínky aplikací maximálně zohledňují minimalizaci rizik pro necílové organismy.

ÚKZÚZ provádí nepřetržitý monitoring výskytu hraboše a jen od začátku roku do konce března 2021 provedl přes 2000 sledování výskytu hraboše na cca 1400 lokalitách na území České republiky.  
 
V březnu činila celorepublikově hustota populací hraboše polního v průměru 422 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha), což odpovídá 8,3násobku prahu škodlivosti hraboše.  
 
Za kalamitní stav se na jaře považuje 250 AVN/ha, s ohledem na vysokou jarní množivost hraboše a tedy i jeho škodlivost. 

Nejhorší situace je v lokalitách Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Ústeckého kraje, kde byly zjištěny velmi vysoké výskyty hraboše a průměrná hodnota prahu škodlivosti byla překročena 10–20krát.  
 
V České republice tak nastal mimořádný stav v ochraně rostlin, kdy na polích hrozí vznik značných hospodářských škod v důsledku přemnožení hraboše polního. 

V současné době je zásadní zajistit zejména dostatečnou ochranu víceletých krmných plodin, dále pak ozimů a rovněž jarních plodin, u nichž nastává období setí a vzcházení. 

Vzhledem k těmto skutečnostem přistoupil ÚKZÚZ po dohodě s Ministerstvem zemědělství k mimořádným opatřením pro zajištění snížení škod působených hrabošem polním. Prioritou je samozřejmě i nadále podpora nechemických opatření. 

S ohledem na dobré zkušenosti s postupem použitým k potlačení škod působených hrabošem v předchozích kalamitách byl zvolen identický přístup, který má především minimalizovat možné dopady na necílové organismy. 

ÚKZÚZ bude zároveň kontrolovat dodržování podmínek aplikací stanovených v nařízení.

Ivana kršková, tisková mluvčí

 

 Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ