Bezpečnost potravin

Označování vodky, která NEBYLA vyrobena výlučně z brambor nebo obilí

Vydáno: 25. 1. 2021
Autor: SZPI

Informace SZPI

Označování vodky, která NEBYLA vyrobena výlučně z brambor nebo obilí či z jejich kombinace

Právní předpisy, které se této problematiky týkají

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008, o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (dále jen „nařízení (ES) č. 110/2008“)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/787, o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (dále jen „nařízení (EU) č. 2019/787“)

 

Dotaz vznesený na SZPI

Na SZPI byl vznesen dotaz výrobce týkající se označování vodky, která nebyla vyrobena výlučně z brambor nebo obilí či z jejich kombinace. U vodky vyrobené z jiných surovin než brambory a obilí, musí být na obale uvedena poznámka, z jaké suroviny je vodka vyrobena.

Tazatel se ptal, zda podle nového nařízení (EU) č. 2019/787 u vodky, která nebyla vyrobena výlučně z brambor nebo obilí či z jejich kombinace musí být poznámka „vyrobeno z…“ doplněná o název surovin použitých při výrobě lihu zemědělského původu

  1. na obou etiketách (přední, zadní), pokud obsahují označení vodka, nebo stačí pouze na jedné straně, např. zadní etiketě
  2. zda musí být i na etiketě, která vedle označení druhu lihoviny obsahuje složení výrobku, kde je výslovně uveden druh lihu

 

Označení vodky surovinou a požadavky v předpisech

Aktuální platnou a účinnou úpravu označování vodky zatím představuje nařízení (ES) č. 110/2008. Toto nařízení je v podstatné části použitelné do 24. května 2021.

Dne 25. května 2021 nabude použitelnosti podstatná část nařízení (EU) č.  2019/787.

Nařízení (ES) č. 110/2008

Příloha II nařízení (ES) č. 110/2008 upravuje kategorii lihovin „vodka“ v bodě 15. Pod písmenem d) je stanoveno: „Popis, obchodní úprava a označování vodky, která nebyla vyrobena výlučně ze surovin či suroviny uvedených v písm. a) bodě i), uvádějí poznámku „vyrobeno z…“, doplněnou o název surovin použitých při výrobě lihu zemědělského původu. Označení musí být v souladu s čl. 13 odst. 2 směrnice č. 2000/13/ES.“

Pozn.: Ustanovení čl. 13 odst. 2 směrnice č. 2000/13/ES přitom stanovovalo požadavek nesmazatelnosti a nezakrytosti označení.

Vysvětlení pro označování vodky surovinou použitou při výrobě lihu zemědělského původu je uvedeno v bodu 7 preambule nařízení (ES) č. 110/2008, který říká: „Aby byla zohledněna očekávání spotřebitelů ohledně surovin použitých při výrobě vodky zejména v těch členských státech, kde má tato výroba tradici, mělo by být upraveno poskytování odpovídajících informací o použitých surovinách v případech, kdy je vodka vyráběna z jiných surovin zemědělského původu než z obilí nebo z brambor“.

Nařízení (EU) 2019/787

V novém nařízení je vodka definována v příloze 1 nařízení (EU) č. 2019/787, kategorii 15. Podle písm. f) popis, obchodní úprava a označení vodky, která nebyla vyrobena výlučně z brambor nebo obilí či z jejich kombinace, VÝRAZNĚ uvádějí poznámku „vyrobeno z …“, doplněnou o název surovin použitých při výrobě lihu zemědělského původu. Tato poznámka se vyskytuje ve stejném zorném poli jako zákonný název.

Z výše uvedeného je zřejmé, že úprava označování vodky surovinou je v nařízení (EU) č. 2019/787 velmi podobná jako v nařízení (ES) č. 110/2008, je jen trochu přísnější, neboť poznámka „vyrobeno z …“ doplněná o název surovin použitých při výrobě lihu zemědělského původu má být uváděna výrazně, a dále je zde výslovně stanoveno, že se tato poznámka uvádí ve stejném zorném poli jako slovo „vodka“.

Bod 18 preambule tohoto nařízení, vysvětlující smysl takové úpravy, je totožný s výše uvedeným bodem 7 preambule nařízení (ES) č. 110/2008. Podobně jsou s drobnými formulačními změnami v čl. 4 odst. 1 až 3 definovány výrazy „popis, obchodní úprava a označování“.

Dle článku 4 nařízení (EU) č. 2019/787, který stanoví technické definice a požadavky, se pro účely tohoto nařízení rozumí:

„Popisem“ výrazy použité v označení, v obchodní úpravě a na balení lihoviny, v průvodních dokladech při přepravě lihoviny, v obchodních dokladech, zejména na fakturách a dodacích listech a v reklamách na lihovinu;

„Obchodní úpravou“ výrazy použité v označení a na balení i slova použitá v reklamě a při propagaci prodeje výrobku, na vyobrazení a obdobně, jakož i na nádobě včetně lahve nebo uzávěru;

„Označením“ jakékoli slovo, údaj, ochranná známka, obchodní značka, vyobrazení nebo symbol, které se vztahují k určitému výrobku a jsou umístěny na balení, dokladu, nápisu nebo etiketě, a to i krčkové nebo rukávové, které výrobek provázejí nebo na něj odkazují;

„Etiketou“ jakýkoli štítek, značka, známka, obrazový nebo jiný popis, které jsou napsány, vytištěny, natištěny pomocí šablony, vyznačeny, provedeny jako reliéf nebo vytlačeny na balení nebo nádobě potraviny nebo jsou k nim připojeny;

Pozn.: Pokud se pak jedná o pojmy „popis, obchodní úprava a označování“, tyto jsou definovány v příloze I nařízení (ES) č. 110/2008 podobným způsobem.

Podle článku 10, odst. 1 nařízení (EU) č. 2019/787 je název lihoviny jejím zákonným názvem. Lihoviny musejí být ve svém popisu, obchodní úpravě a označení opatřeny zákonným názvem. Podle Přílohy I, bodu 15 písm. g) je zákonným názvem v kterémkoliv členském státě slovo „vodka“.

Uvedení poznámky „vyrobeno z“ doplněné o název surovin použitých při výrobě lihu zemědělského původu se neváže pouze na etiketu.

Podle přílohy 1 nařízení (EU) č. 2019/787, kategorie 15, písm. f) by výše uvedená poznámka měla být uvedena VŠUDE, kde se bude vyskytovat slovo „vodka“, neboť slovo „vodka“ je zákonným názvem.

Tato poznámka se musí uvést ve stejném zorném poli, kde je uvedeno slovo „vodka“ (např. na letáčku, kde bude slovo „vodka“ vícekrát uvedeno v jednom zorném poli, by mělo stačit uvedení poznámky pouze jednou).

Zároveň by měla být tato poznámka uvedena všude VÝRAZNĚ.

Závěr

Otázka 1:

Je povinné podle nového nařízení (EU) č. 2019/787 u vodky, která nebyla vyrobena výlučně z brambor nebo obilí či z jejich kombinace, uvádět poznámku „vyrobeno z…“, doplněnou o název surovin použitých při výrobě lihu zemědělského původu na obou etiketách (přední, zadní), pokud obsahují označení vodka, nebo stačí pouze na jedné straně, např. zadní etiketě?

Odpověď na otázku č. 1

Z právní úpravy je možné dovodit jednoznačnou povinnost, uvádět poznámku „vyrobeno z….“ doplněnou o název surovin použitých při výrobě lihu zemědělského původu, všude, kde se vyskytuje zákonný název „vodka“, a to jak na přední i zadní etiketě, tak i všude v popisu, obchodní úpravě či označení vodky vyrobené z jiných surovin než je obilí a brambory nebo jejich kombinace.

Z žádného ustanovení nelze dovodit, že by povinnost uvádět poznámku „vyrobeno z …“ a informace o použitých surovinách, byla vázána pouze na jednu stranu výrobku, či pouze jednu etiketu.

Poznámka „vyrobeno z …“ s informací o použitých surovinách musí být v souladu s bodem 15 písm. f) přílohy I nařízení (EU) č. 2019/787 uvedena na obou etiketách (přední, zadní), pokud obsahují zákonný název vodka, nestačí uvést tyto informace pouze na jedné straně, např. zadní etiketě.

Poněkud neurčitý je však požadavek nařízení (EU) č. 2019/787, aby předmětná poznámka byla uvedena výrazně. Při absenci přesnější úpravy doporučujeme výrobcům vycházet z toho, že poznámka musí být spotřebiteli zřejmá na první pohled na použitý výraz „vodka“, tedy v čitelném a zřetelném textu.

Otázka 2:

Je povinné dle nového nařízení (EU) č. 2019/787 u vodky, která nebyla vyrobena výlučně z brambor nebo obilí či z jejich kombinace, uvádět poznámku „vyrobeno z…“, doplněnou o název surovin použitých při výrobě lihu zemědělského původu, a musí být i na etiketě, která vedle označení druhu lihoviny obsahuje složení výrobku, kde je výslovně uveden druh lihu?

Odpověď na otázku č. 2

Poznámka musí být v souladu s bodem 15 písm. f) přílohy I nařízení (EU) č. 2019/787, resp. bodem 15 písm. d) přílohy II nařízení (ES) č. 110/2008, všude, kde se vyskytuje zákonný název „vodka“ v popisu, obchodní úpravě a označování předmětného produktu, i pokud je na téže etiketě uvedeno složení daného produktu, ve kterém je druh lihu uveden ve složení. Pro uvádění této poznámky totiž není v uvedených předpisech stanovena žádná výjimka.

Zdůrazňujeme, že má být uvedena SUROVINA použitá při výrobě lihu zemědělského původu, z kterého je vyrobena vodka nikoliv druh lihu. Pokud je vodka vyrobena např. z řepné melasy, surovinou není melasový líh, jak výrobci často uvádí ve složení, ale řepná melasa, cukrová řepa atp.

Pozn.: Povinnost uvádět u vodek vyrobených z jiných surovin než jsou obilí a brambory poznámku „vyrobeno z …“ doplněnou o název surovin použitých při výrobě lihu zemědělského původu vyplývá již z požadavku bodu 15 písm. d) přílohy II nařízení (ES) č. 110/2008. Nařízení (ES) č. 110/2008 sice neobsahuje požadavek uvedení poznámky „vyrobeno z…“ ve stejném zorném poli jako název „vodka“, nicméně samotný požadavek na uvedení této poznámky není v nařízení (EU) č. 2019/787 nový.

 

Zdroj: SZPI