Bezpečnost potravin

Označování ekologických produktů v USA a použití ochucovadel

Vydáno: 20. 6. 2003
Autor:

Podle předpisu „Národní organický program” (NOP) USDA existují čtyři kategorie výrobků, u nichž lze v rámci jejich označení použít termín “organický”. Poměrně přísná pravidla platí pro ochucovací prostředky a aromata.

Na trhu s organickými potravinami v USA docházelo od r. 1998 do r. 2001 k ročnímu růstu produkce o 24,5 %, takže v r. 2001 činil obrat 9,3 mld. $ (podle SPINS/OTA). Podle odhadu Reuters Bussines Insights by do r. 2005 měl tento sektor trhu vzrůst na 18 mld. $. Přes 60 % pravidelných i příležitostných spotřebitelů těchto potravin se však vyjadřuje v tom smyslu, že by jich konzumovali více, kdyby tyto potraviny lépe chutnaly. To však naráží na problém s organickými ochucovadly a s označováním.
“Průmysl organických potravin” již začal s certifikací komodit akreditovanými úřady a pomalu přicházejí na řadu i minoritní složky jako koření a ochucovadla. Jedním z velkých certifikačních orgánů je např. QAI (Quality Assurance International) San Diego a zde je uveden seznam dalších akreditovaných certifikačních orgánů.

Pokud jde o legislativu, v říjnu 2002 vstoupil v platnost předpis pro označování organických potravin zpracovaný v rámci Národní programu na podporu organické produkce (National Organic Program – NOP) USDA, jehož znění je publikováno ve Federálním kodexu (CFR – Code of Federal Regulations), hlava 7 (Zemědělství), část 205 (7CFR205).
Jsou stanoveny čtyři kategorie označování organických produktů.
1. ”100% organický” – syrový nebo zpracovaný zemědělský produkt obsahující ze 100 % certifikované organické složky (s výjimkou soli a vody). Při zpracování mohou být použity pouze organické pomocné látky. Ochucovadel, která mohou být certifikována jako “organická” je jen velmi málo. Jsou pro ně stanovena přísná kriteria, takže se jedná jen o několik produktů získaných z rostlin. Ani extrakt z vanilky certifikovaný jako organický se nemůže použít do 100% organických lihovin, ale jen do „organických“ (tzn. do druhé kategorie).
2. ”Organický” je označení produktů obsahujících nejméně 95 % certifikovaných organických složek kromě soli a vody. Zbývajících 5 % musí být buď rovněž vyprodukováno organicky (ekologicky), nebo musí patřit mezi látky komerčně schválené jako organické (tzn. existující v seznamu NOP jako povolené). V seznamu NOP je zahrnuta řada ochucovadel, která jsou sice schválena pro organickou certifikaci, ale je velmi obtížné vyrobit je při dodržení stanovených omezení (organická rostlina, organický postup zpracování).
3. “S organickými složkami” (“made with organic ingredients”) lze uvést u vícesložkových výrobků obsahujících nejméně 70 % organicky (ekologicky) vyprodukovaných složek s výjimkou soli a vody. Zbývajících 30 % složek musí splňovat určité podmínky.
4. „ Méně než 70 %“ organicky produkovaných složek ve vícesložkovém produktu znamená, že se organické složky mohou uvést pouze v seznamu složek (složení výrobku). Pro ne-organické složky v tomto případě neexistují další podmínky.
Znak organického zemědělství USDA lze použít jen u 100% organických a organických potravin.
Nový předpis USDA zahrnuje i “Národní seznam povolených a zakázaných pomocných látek a přísad”.
V první části jsou uvedeny povolené syntetické látky, které se používají hlavně při  zemědělské produkci (pěstování a chov), příp, při zpracování jako látky pomocné. Ty mají mnoho omezení (jen, když nelze získat z přírodního zdroje, statut Gras, nesmí negativně ovlivňovat, primární důvod použití nesmí být zlepšení senzorických nebo nutričních vlstností aj.), takže jako složky potraviny jsou vlastně použitelné jen výjimečně, jedná se spíše o látky pomocné.
V další části jsou povolené látky ne-zemědělského původu (tedy nemohou být organické), které jsou rozdělené na nesyntetické (např. kyseliny, algináty, bentonit, mlékařské kultury, kvasinky, enzymy, aromata vyrobená bez syntetických rozpouštědel) a syntetické (např. kyseliny, glycerin, peroxid, LE-pektin).
Poslední skupinou jsou povolené neorganicky produkované látky zemědělského původu (nativní škrob, lecitin, pektin, gumy).

Jaký dopad má předpis na výrobce, kteří přidávají aromata?
Existují dvě základní kategorie aromat: na bázi zemědělských produktů a nezemědělského původu. Pokud se použije aroma ze zemědělského produktu, který patří ke komerčně povoleným do organických produktů, přichází pro konečný výrobek v úvahu označení “organické” (“organic”) nebo  “vyrobeno se složkami z organického (ekologického) pěstování” (“made with organic”).
Přírodní (nezemědělská) aromata jsou v organických produktech povolena jen omezeně. Aroma nezemědělského původu (nemůže tudíž být organický vypěstované) lze použít jen tehdy; když nelze použít (nebo neexistuje) aroma zemědělského organického původu. V tom případě se však musí jednat o přírodní aroma (nikoli přírodně identické) uvedené v seznamu NOP mezi schválenými ne-organickými, ale těch je velmi málo.
Další informace získáte na stránkách amerického ministerstva zemědělství USDA nebo přímo na stránkách s Národním programem na podporu organické produkce NOP, dále na stránkách Národního úřadu pro organické standardy NOSB, jehož součástí je Komise pro vytváření norem na látky použitelné v organické produkci a dále na stránkách Asociace pro obchodování s organickými produktyOTA.
Prepared Foods, 172, 2003, č. 4, s. 28–30