Bezpečnost potravin

Označování alergenů u nebalených potravin

Vydáno: 2. 11. 2020
Autor: SZPI

SZPI vysvětluje, jak správně označovat alergeny.

Dotaz:

Lze výčet alergenů v nebalené potravině uvádět číselným kódem nebo je nutné výčet alergenů v nebalené potravině uvádět slovním vyjádřením?

Odpověď:

Informace o alergenech v nebalených potravinách podle nařízení EU:

Podle čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“) jsou-li potraviny nabízeny k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování nebalené nebo jsou-li baleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo baleny do hotového balení pro přímý prodej, je povinné poskytnutí údajů stanovených v čl. 9 odst. 1 písm. c), tedy údajů o každé látce nebo pomocné látce uvedené na seznamu v příloze II nebo odvozené z látky či produktu uvedených na seznamu v příloze II způsobující alergie nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě (dále jen „alergeny“).

Podle čl. 44 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011 mohou členské státy přijmout vnitrostátní opatření pro způsob poskytování údajů nebo jejich částí podle odstavce 1 a případně pro způsob jejich vyjadřování a uvádění.

Nařízení (EU) č. 1169/2011 tedy v čl. 44 stanovuje obecnou povinnost poskytnout konečnému spotřebiteli informace o alergenních látkách u nebalených potravin tedy i pokrmů, avšak zároveň dává členským státům možnost upravit si na národní úrovni vlastní způsob poskytování těchto údajů, způsob jejich vyjadřování a uvádění.

Informace o alergenech v nebalených potravinách podle národní úpravy:

Podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“) provozovatel potravinářského podniku (PPP), který uvádí na trh nebalenou potravinu, je povinen v blízkosti místa nabízení nebalené potraviny k prodeji viditelně zpřístupnit podle podmínek stanovených pro balené potraviny přímo použitelným předpisem Evropské unie o označování potravin další snadno čitelné údaje podle čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011, tedy alergeny.

Pokud se týká způsobu poskytování údajů o alergenech u nebalených potravin, zákon č. 110/1997 Sb. přímo odkazuje na podmínky stanovené pro balené potraviny v nařízení (EU) č. 1169/2011. Ty jsou specifikovány v čl. 21, podle kterého se alergeny uvádějí v seznamu složek s jasným odkazem na název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II a název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II je zvýrazněn tak, aby byl jasně odlišen od ostatních složek uvedených v seznamu, například typem či stylem písma nebo barvou pozadí. Není-li seznam složek uveden, musí být součástí údajů o alergenech slovo „obsahuje“ a následně název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II tohoto nařízení.

U nebalené potraviny v blízkosti místa, kde je nabízena k prodeji (např. vedle nebo na prodejním pultu), tedy musí být alergen vyjádřen dle požadavků čl. 21 nařízení (EU) č. 1169/2011. Lze si představit různé situace, jak může PPP informaci o alergenech uvést.

Za vyhovující je považováno, pokud PPP informaci o alergenech viditelně a snadno zpřístupní prostřednictvím:

  • číselného kódu, který bude náležitě vysvětlen (např. pokud bude u cenovky v těsné blízkosti nebalené potraviny číselné vyjádření alergenů a v blízkosti obslužného pultu bude vyvěšen seznam alergenních látek jako doplňující informace k údajům o alergenních látkách, na kterém bude uvedeno, co jednotlivá číselná označení alergenů znamenají)
  • nebo na vitríně budekatalog s výrobky, kde budou alergeny součástí složení a zde náležitě zvýrazněny/odlišeny
  •  nebo bude v blízkosti místa nabízení nebalené potraviny katalog s výrobky a údajem „obsahuje:“ a výčet alergenů
  • nebo může být informace uvedena přímo na cenovce, tedy v těsné blízkosti, se slovem „obsahuje:“ a slovní výčtem všech alergenů, které potravina obsahuje.

 

Informace o alergenech v pokrmech podle národní úpravy:

Pokud se týká pokrmů, v § 9a odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb. je stanoveno, že na pokrmy, které jsou uváděny na trh při provozování stravovací služby nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro bezprostřední prodej, se nevztahuje ustanovení § 7 až 9 tohoto zákona.

Podle § 9a odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., PPP který provozuje stravovací službu, je povinen při uvádění nebalených pokrmů, pokrmů zabalených v místě prodeje na žádost spotřebitele a pokrmů zabalených bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro bezprostřední prodej na trh způsobem podle prováděcího právního předpisu viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o alergenech. V případě pokrmů tak nejsou podmínky uvedení informace o alergenech stanoveny v čl. 21 nařízení č. 1169/2011, ale definuje je národní prováděcí právní předpis.

Tímto prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 417/2016 Sb. o některých způsobech označování potravin, která v § 7 upravuje způsob poskytování informací o pokrmech podle § 9a zákona. Informace o výskytu látky vymezené v čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 v pokrmu lze uvést:

  • a) písemně podle čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,
  • b) písemně slovy „Informaci o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u obsluhy.“ nebo jinými slovy, která mají pro spotřebitele podobný význam, včetně následného předání informace o výskytu konkrétního alergenu v pokrmu spotřebiteli,
  • c) písemně slovy prostřednictvím zařízení pro vizuální komunikaci, nebo
  • d) písemně uvedením číselných nebo písmenných kódů nebo symbolů za předpokladu, že tyto budou v nabídce pro spotřebitele srozumitelným způsobem vysvětleny.

 

Zdroj: SZPI