Bezpečnost potravin

Označení přípravků na ochranu rostlin 2D kódy a zasílání dat do datového úložiště

Vydáno: 3. 8. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ

V legislativním procesu je novela zákona o rostlinolékařské péči, která mimo jiné přinese povinnost označení přípravků na ochranu rostlin určených pro profesionální uživatele (dále jen „přípravky“) 2D kódy a distributorům těchto přípravků zasílat údaje o těchto přípravcích do úložiště dat. Ke dni vydání tohoto textu byla novela zákona schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a předána k projednání Senátem PČR.

Ustanovení vyhlášky o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, která měla zavést obecnou povinnost označit veškeré přípravky a pomocné prostředky na ochranu rostlin 2D kódy byla zrušena. Dále se tedy tato problematika týká pouze přípravků určených pro profesionální uživatele.

Pro zavedení systému dohledatelnosti přípravků pomocí 2D kódů byla již v roce 2019 Ministerstvem zemědělství ČR ustavena pracovní skupina složená ze zástupců MZe, ÚKZÚZ a distributorů přípravků. Výsledky jednání této pracovní skupiny byly zohledněny v návrhu nových povinností i technickém řešení nového systému.

S ohledem na to, že obecný požadavek na označení přípravků 2D kódy dříve stanovila vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin a také je tato problematika součástí vládou schváleného Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v České republice, bylo rozhodnuto o realizaci úložiště nezávisle na platnosti zákona. Do doby nabytí účinnosti zákona obsahujícího výše uvedené povinnosti, předpoklad je účinnost od 1. 7. 2023, je zasílání dat do úložiště dobrovolné a slouží především k ověření funkčnosti systému a jeho případným úpravám. Standardem 2D kódů je zvolen GS1 DataMatrix, což zajistí jednotnost systému. Na přípravky vyrobené po datu účinnosti novely zákona se již povinnost označení předepsaným 2D kódem vztahovat bude a distributoři budou data o jejich uvádění na trh povinni zasílat do úložiště.

Řada výrobců označuje přípravky 2D kódy již nyní. Pokud přípravek nebude označen 2D kódem z výroby, přechází tato povinnost na prvního distributora v ČR. V případě souběžného obchodu je tímto prvním distributorem s ohledem na judikát ve věci C 912/19, který vydal Soudní dvůr 4. 3. 2021, vždy držitel povolení k souběžnému obchodu.

Přístup distributorů do úložiště je řešen prostřednictvím portálu eAGRI, do něhož se daný distributor přihlásí. Vstupní odkaz vedoucí do úložiště je pak umístěn na webových stránkách ÚKZÚZ v oddílu Přípravky na ochranu rostlin – Kontrola POR – Úložiště dat o uvádění POR na trh. Distributoři mohou využít za účelem úprav svých skladových softwarů pro automatické odesílání dat podrobnější informace o IT řešení systému, včetně struktury datových vět, viz web ÚKZÚZ. Pro rok 2022 a počátek roku 2023 je plánován další rozvoj systému a tvorba doprovodných aplikací.

Pro dotazy k nově zaváděnému systému ze strany distributorů přípravků lze využít email helpdesk@mze.cz .

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock