Bezpečnost potravin

Označení přípravků na ochranu rostlin 2D kódy a zasílání dat do datového úložiště – aktualizace

Vydáno: 26. 9. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ

Aktualizované informace

Dne 22. 9. 2022 byla ve sbírce zákonů publikována novela zákona o rostlinolékařské péči, která mimo jiné přináší povinnost označení přípravků na ochranu rostlin určených pro profesionální uživatele (dále jen „přípravky“) 2D kódy a distributorům těchto přípravků zasílat údaje o těchto přípravcích do úložiště dat.

Způsob zasílání údajů do úložiště dat, technické podmínky, strukturu datové věty a četnost zasílání údajů stanoví prováděcí právní předpis, tedy vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, na jejíž novelizaci se aktuálně usilovně pracuje.

Pro zavedení systému dohledatelnosti přípravků pomocí 2D kódů byla již v roce 2019 Ministerstvem zemědělství ČR ustavena pracovní skupina složená ze zástupců MZe, ÚKZÚZ a distributorů přípravků. Výsledky jednání této pracovní skupiny byly zohledněny v návrhu nových povinností i technickém řešení nového systému.

S ohledem na to, že obecný požadavek na označení přípravků 2D kódy dříve stanovila vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin a také je tato problematika součástí vládou schváleného Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v České republice, bylo úložiště realizováno již před platností zákona. Do doby nabytí účinnosti zákona obsahujícího výše uvedené povinnosti, tedy do 1. 7. 2023, je zasílání dat do úložiště dobrovolné a slouží především k ověření funkčnosti systému a jeho případným úpravám. Standardem 2D kódů je zvolen GS1 DataMatrix, což zajistí jednotnost systému. Na přípravky vyrobené po datu účinnosti novely zákona se již povinnost označení předepsaným 2D kódem vztahuje a distributoři budou data o jejich uvádění na trh povinni zasílat do úložiště.

Řada výrobců označuje přípravky 2D kódy již nyní. Pokud přípravek nebude označen 2D kódem z výroby, přechází tato povinnost na prvního distributora v ČR. V případě souběžného obchodu je tímto prvním distributorem s ohledem na judikát ve věci C 912/19, který vydal Soudní dvůr 4. 3. 2021, vždy držitel povolení k souběžnému obchodu.

Přístup distributorů do úložiště je řešen prostřednictvím portálu eAGRI, do něhož se daný distributor přihlásí. Vstupní odkaz vedoucí do úložiště je pak umístěn na webových stránkách ÚKZÚZ v oddílu Přípravky na ochranu rostlin – Kontrola POR – Úložiště dat o uvádění POR na trh. Distributoři mohou využít za účelem úprav svých skladových softwarů pro automatické odesílání dat podrobnější informace o IT řešení systému, včetně struktury datových vět, viz web ÚKZÚZ. Systém je průběžně dále rozvíjen, společně s tvorbou doprovodných aplikací.

Pro dotazy k nově zaváděnému systému ze strany distributorů přípravků lze využít email helpdesk@mze.cz .

Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock