Bezpečnost potravin

Otázky a odpovědi: Nová pravidla pro mikroorganismy používané v přípravcích na ochranu rostlin

Vydáno: 22. 2. 2022
Autor: EK

Informace Evropské komise

 

 1. Co bylo schváleno členskými státy a jaké jsou další kroky?

  Členské státy schválily 8. února 2022 návrhy čtyř prováděcích nařízení, které zjednoduší proces schvalování a povolování biologických přípravků na ochranu rostlin, které obsahují mikroorganismy. Cílem je poskytnout zemědělcům nástroje k náhradě chemických přípravků na ochranu rostlin.

  Tyto akty odrážejí nejnovější vědecký vývoj a jsou založeny na specifických biologických vlastnostech mikroorganismů.

  Zemědělci chtějí mít přístup k udržitelnému řešení ochrany plodin. Usnadněním uvádění těchto biologických přípravků na ochranu rostlin na trh budou mít zemědělci, včetně ekologických, k dispozici více alternativ pro udržitelnou ochranu plodin.

  Těmito novými akty Komise plní cíle strategie „Farm-to-Fork“. Akty budou nyní přezkoumány Evropským parlamentem a Radou. Pokud nebudou vzneseny námitky a akty budou přijaty, budou použitelné ve 4. čtvrtletí roku 2022.

 2. Co jsou mikroorganismy a jak je lze použít jako účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin?

  Mezi mikroorganismy se řadí bakterie, houby, viry a prvoci.
  Některé mikroorganismy jsou parazité nebo patogeny hmyzu (či jiných organismů), který škodí rostlinám nebo způsobuje onemocnění rostlin.

  Díky svým biologickým vlastnostem se tyto mikroorganismy používají po celém světě (včetně EU) po desetiletí při biologické kontrole škůdců a chorob rostlin.

  Mikroorganismy se přirozeně vyskytují v životním prostředí. Kmeny s nejlepšími vlastnostmi se používají v biologické kontrole k boji proti škůdcům a chorobám při ochraně plodin.

  Než však bude použití mikroorganismů povoleno, je třeba ověřit, že jejich použití je bezpečné a nemá žádné negativní důsledky pro zdraví lidí a zvířat nebo vůči jiným necílovým organismům.

 3. Jak nová nařízení podpoří přístup mikroorganismů v POR na trh?

  Dosud byly požadavky na mikroorganismy založeny na principech, které byly velmi podobné principům pro chemické aktivní látky. Nová nařízení mají odlišný přístup, který je založen na biologii a ekologii každého mikroorganismu a zohledňuje nejnovější vědecké poznatky.

  Tyto nové požadavky na mikroorganismy jsou lépe přizpůsobeny účelu a jsou flexibilní. Nové principy posuzování bezpečnosti znamenají také méně testů na zvířatech.

  Biologické vlastnosti mikroorganismů hrají ústřední roli při posuzování rizik a mnoho údajů požadovaných v nových prováděcích aktech je podmíněno biologií a ekologií konkrétního mikroorganismu.

  V každém případě může být mikroorganismus schválen k použití pouze tehdy, je-li prokázáno, že nezpůsobuje onemocnění u lidí ani zvířat. Z nových požadavků vyplývá také zjednodušení dokumentace, jednodušší hodnocení rizik a kratší lhůty získání povolení pro vstup na trh EU.

  Tato nová nařízení jsou založena na nejnovějších vědeckých poznatcích. Tento nový přístup EU k hodnocení rizik patří k nejpokrokovějším celosvětově.

 4. Jak přispěje používání mikroorganismů k cílům Farm to Fork a Green Deal, zejména pro zemědělce?

  Strategie Farm to Fork a Green Deal mají za cíl snížit závislost na chemických přípravcích na ochranu rostlin a jejich používání.

  Mikroorganismy používané jako účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin poskytují zemědělcům alternativní nástroje k náhradě chemických přípravků na ochranu rostlin.

  Lze je využít i v ekologickém zemědělství. Očekává se, že nová pravidla povedou k rychlejšímu schvalování mikroorganismů (MO) a přípravků na ochranu rostlin s MO, a tím i rychlejšímu přístupu na trh EU.

 5. Je bezpečné používat mikroorganismy v zemědělství?

  Mikroorganismy jsou lidmi používány téměř tak dlouho, jak lidstvo existuje, například pro účely výroby chleba, sýra, piva a vína. V moderní době se jejich použití rozšířilo. Lze je využít např. jako základní složky probiotik potravinových / krmivových aditiv nebo pro výrobu léčivých účinných látek. Mikroorganismy se vyskytují přirozeně a většina z nich je neškodná. Mnoho z nich hraje klíčovou roli v ekosystémech, například rozkladem organické hmoty v půdě, čímž je dostupná pro jiné organismy, nebo obohacováním půdy atmosférickým dusíkem („fixace dusíku“), čímž je dostupný pro rostliny.

  Mikroorganismy, stejně jako všechny ostatní účinné látky používané v přípravcích na ochranu rostlin (POR), mohou být schváleny k použití pouze tehdy, pokud splňují schvalovací kritéria stanovená v nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

  Členské státy, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Komise hodnotí každou účinnou látku z hlediska bezpečnosti pro člověka a životní prostředí předtím, než může být uvedena na trh a použita v přípravku na ochranu rostlin.

  Ve 2. regulačním kroku členské státy schvalují každý přípravek na ochranu rostlin obsahující schválené účinné látky pro zamýšlené použití. V současné době je v EU schváleno více než 60 mikroorganismů poté, co vědecké posouzení rizik potvrdilo, že jejich použití v přípravcích na ochranu rostlin je bezpečné.

 6. Mohou být schváleny také viry? Je to bezpečné?

  Několik virů, které jsou vysoce specifické pro hmyz nebo rostliny, je v současné době v EU schváleno pro účely ochrany rostlin a již mnoho let je prokázáno, že jsou bezpečné. Protože jsou vysoce specifické vůči úzké skupině rostlinných škůdců, nemohou infikovat lidi nebo jiné organismy, které nejsou rostlinnými škůdci.

  Je důležité zdůraznit, že viry, stejně jako jiné mikroorganismy, nebudou schváleny, pokud způsobí onemocnění u lidí. Členské státy a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) před schválením vyhodnotí jejich bezpečnost pro lidské zdraví a životní prostředí.

 7. Jsou přípravky na ochranu rostlin (POR) obsahující mikroorganismy stejně účinné jako chemikálie?

  Biologické přípravky na ochranu rostlin obsahující mikroorganismy mohou být méně účinné než chemické látky, například kvůli jejich úzkému okruhu hostitelů a protože jako živé organismy vyžadují optimální podmínky pro úspěšnou kontrolu škůdců. Díky tomu jsou také ze své podstaty bezpečnější než chemikálie.

  Použití takových biologických alternativ však hraje klíčovou roli v ekologickém zemědělství, kde zemědělci mohou používat mikroorganismy jako prostředky biologické kontroly. Mikroorganismy jsou rovněž klíčové pro integrovanou ochranu proti škůdcům, kterou musí zemědělci v EU používat. Zemědělci musí dát přednost preventivním opatřením, monitorování a alternativní biologické ochraně rostlin (včetně přípravků na bázi mikroorganismů) před použitím chemických přípravků na ochranu rostlin.

  Integrovaná ochrana proti škůdcům má také za cíl udržet používání pesticidů a jiných forem intervence pouze na úrovních, které jsou ekonomicky a ekologicky odůvodněné; přednostně by měla být použita další opatření, jako je střídání plodin, výběr vhodných kultivarů a pěstitelské techniky.

 8. Bude to mít dopad na ekologické zemědělství?

  Ekologické zemědělství je klíčovým odvětvím pro zemědělství EU. V roce 2019 bylo v EU téměř 330 000 ekologických zemědělců, podíl zemědělské plochy v členských státech dosáhl až k 20%. Kromě toho se jeden z cílů strategie Farm to Fork týká navýšení celkové zemědělské půdy v ekologickém zemědělství v EU, přičemž do roku 2030 by takto mělo být obhospodařováno nejméně 25 % zemědělské půdy EU.

  Biologické přípravky na ochranu rostlin lze používat v ekologickém zemědělství. Nová nařízení mají usnadnit přístup na trh pro mikroorganismy používané v biologických přípravcích na ochranu rostlin, a tak zpřístupnit pro ekologické zemědělce v EU nové udržitelné alternativy pro kontrolu rostlinných škůdců.

 

Návrhy čtyř Prováděcích nařízení:

 

Více informací:


Zdroj: ec.europa.eucommission

 Foto: Shutterstock