Bezpečnost potravin

Organická hnojiva ke zlepšení retenčních vlastností půdy

Vydáno: 29. 3. 2022
Autor: VÚRV

Projekt pracovníků VÚRV přibližující benefity organického hnojení


Díky měnícímu se klimatu, vyšším teplotám, častějším výskytům period sucha a delších období beze srážek se voda stává i v našich zeměpisných šířkách čím dál tím důležitější surovinou. Výkyvy počasí jsou přitom nepravidelné a v posledních letech jsou považovány za jasný signál změny klimatu. Na tuto změnu se musíme naučit adaptovat a ovocnářství není výjimkou. Použití organického hnojení je jednou z možností, jak snížit negativní dopady klimatické změny na výsadby ovocných dřevin.

Retence vody v půdě je důležitou vlastností pro adaptaci a zachování trvale udržitelného rozvoje krajiny v důsledku měnících se podmínek. Dostatek vody v půdě zajišťuje vhodné podmínky pro pěstování rostlin. Ke zlepšení vodního režimu v půdě a zmírnění dopadů sucha a povodní přispívá zvýšení podílu organické hmoty. Organická hmota v půdě zadržuje a zvyšuje celkový objem vody v půdním profilu v důsledku zvýšení pórovitosti a optimalizuje rozložení jednotlivých typů pórů.

Zvýšení organického uhlíku v půdě má pozitivní efekt na retenci vody (Šantrůčková a kol. 2015, Stehlík a kol. 2016), infiltraci (Vlčková a kol. 2011; Kovaříček a kol. 2013), zvýšení vlhkosti půdy (Kovaříček a kol. 2013; Badalíková & Novotná 2016; Stehlík a kol. 2016) a celkově vede ke zlepšení kvality půdy a půdní struktury (Stehlík a kol. 2019).

V článku jsou hodnoceny přínosy organické hmoty z hlediska její schopnosti zvýšit retenci vody, jak v množství, tak i v její časové distribuci. Mimo tradičního použití organických hnojiv v zemědělství v podobě hnoje jsou pozitivně hodnoceny alternativní organická hnojiva jako Hydrokompost, která byla rovněž testována v rámci výsadby kdouloní na jihu Prahy. …

… Příspěvek se snaží přiblížit benefity organického hnojení, které je přirozenou možností k udržitelnému hospodaření v krajině a také způsobem, jak čelit častějším povodním a suchu, způsobeným probíhající klimatickou změnou. Výsledky poukazují na významné možnosti v zadržování vody v krajině pomocí organické hmoty s přidanou funkcí dodávání živin v delším časovém horizontu a pozitivním dopadem na růst dřevin. Zvýšení podílu organické hmoty v půdě je jedním z rychlých a účinných řešení, jak čelit snížení ztrát v zemědělství a lesnictví a jak zvýšit zadržení vody a současně podpořit růst vegetace.

Zajímavý článek pracovníků VÚRV, v.v.i. byl publikovaný v časopise Zahradnictví 3/2022.

  • Celý článek naleznete zde

 

Zdroj: VÚRV