Bezpečnost potravin

Omezení použití přípravků na ochranu rostlin na bázi neonikotinoidů

Vydáno: 26. 6. 2013
Autor: SRS

Tisková zpráva SRS ze dne 20. 6. 2013.

Státní rostlinolékařská správa upozorňuje, že 26. května 2013 nabylo účinnosti prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky.

Aby se minimalizovala expozice včel vůči uvedeným látkám a dalšísouvisející rizika, bylo zmíněným nařízením omezeno použití uvedených účinných látek, stanovena specifická opatření ke zmírnění rizik pro včely a použití přípravků na ochranu rostlin, které obsahují uvedené účinné látky, bylo omezeno pouze na profesionální uživatele. Bylo zakázáno použití přípravků na ochranu rostlin pro foliární aplikaci a pro ošetření osiva a ošetření půdy v případě plodin atraktivních pro včely s výjimkou použití ve sklenících, ošetření rostlin po odkvětu a výsevu namořeného osiva ozimých obilovin. Plodiny, které se sklízejí před vykvetením, se nepovažují za atraktivní pro včely. Výčet plodin, jichž se omezení týká, je uveden příloze I k prováděcímu nařízení Komise (EU) č. 485/2013.

Státní rostlinolékařská správa je povinna do 30. září 2013 změnit nebo zrušit stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid jako účinnou látku v případě, že budou naplněny podmínky uvedené v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 485/2013.

Prodat a spotřebovat zásoby přípravků s původními etiketami, platnými do vydání rozhodnutí o změně nebo zrušení povolení vydaného v návaznosti na výše zmíněné nařízení, bude možné nejdéle do 30. listopadu 2013.

Osivo plodin, které jsou specifikovány v příloze II k nařízení č. 485/2013, namořené přípravky obsahujícími některou z uvedených účinných látek, bude možné uvádět na trh a vysévat nejdéle do 1. prosince 2013.

Odborný garant: Ing. Jana Ondráčková, jana.ondrackova@srs.cz.

Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS

Zdroj: SRS