Bezpečnost potravin

Odebrání značky KLASA

Vydáno: 13. 5. 2019
Autor: SZIF

Tisková zpráva SZIF

O značku kvality KLASA přišel výrobek Alpský párek se sýrem výrobce Krušnohorské uzeniny J+J Radoš, s.r.o. Kontrola Státní veterinární správy zjistila, že výrobce na etiketě uvedeného výrobku nedeklaroval přítomnost drůbeží bílkoviny.

KLASA je prestižní ocenění, které se uděluje jen prověřeným kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům. Ty musí splňovat platné legislativní požadavky a nadstandardní kvalitativní kritéria. Nároky pro udělení značky jsou přísnější než běžné hygienické a potravinářské legislativní požadavky. Vlastníkem a gestorem značky je Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond ji administruje.

Pokud dozorová organizace (Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Státní veterinární správa) zjistí jakoukoli nesrovnalost, okamžitě situaci řešíme. V případě závažného pochybení se značka odebírá a informujeme veřejnost.

Státní veterinární správa (SVS) při laboratorním vyšetření oceněného výrobku Alpský párek se sýrem prokázala přítomnost nedeklarované drůbeží bílkoviny. Na etiketě ani v Technické dokumentaci výrobku přitom informace o drůbežím mase či jiných složkách, které by mohly obsahovat drůbeží bílkovinu, nejsou uvedeny. Výrobce tím porušil legislativní požadavky a také se dopustil klamání spotřebitele.

Za toto vážné porušení byla uvedenému výrobku značka kvality KLASA odebrána a výrobce Krušnohorské uzeniny J+J Radoš, s.r.o. byl vyzván k neprodlenému odstranění loga.

Na kontrolu oceněných výrobků klademe velký důraz. Pokud dojde k odebrání značky, je to pro zákazníka důkaz, že o ni pečujeme a staráme se, aby se parametry, za které byl výrobek ohodnocen, neměnily. Udělením značky posouzení kvality nekončí, ale naopak začíná.

Při jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými výrobky se mohou spotřebitelé, ať už se jedná o značky KLASA, Regionální potravina nebo BIO, obrátit na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme a předáváme dozorovým orgánům k prošetření. Naším cílem je zajišťovat, aby v portfoliu oceněných výrobků byly jen skutečně maximálně kvalitní výrobky.

Vladimíra Nováková
Tisková mluvčí

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.

 Zdroj: SZIF