Bezpečnost potravin

Odebrání značky Český výrobek – garantováno PK ČR výrobci medů

Vydáno: 9. 3. 2015
Autor: PK ČR

Tisková zpráva PK ČR ze dne 9. 3. 2015

Vzhledem k závažným zjištěním Státní zemědělské a potravinářské inspekce ohledně geografického původu medu, označeného značkou Český výrobek – garantováno PK ČR, výrobce VČELPO, s. r. o. přistoupila PK ČR k odebrání podlicence na používání značky Český výrobek – garantováno PK ČR.  Společnost má tak 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy k tomu, aby upustila od užívání značky na výrobcích, jimž byla značka udělena.

Podmínkou pro udělení značky Český výrobek – garantováno PK ČR pro med je, plně v souladu s platnými právními předpisy, požadavek na stoprocentně domácí původ suroviny. Tento přístup je v souladu se stanoviskem Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „SZPI“) ze dne 16. prosince 2014, podle něhož „označení „český výrobek“ je … s ohledem na zvláštní pravidla pro označování země původu medu přípustné a nezavádějící pouze v případě medu získaného/sklizeného výhradně v České republice.“, publikovaným na stránkách SZPI.

Dne 27. ledna 2015 SZPI zveřejnila na webových stránkách Potraviny na pranýři výsledky kontrol provedených v říjnu, listopadu a prosinci loňského roku, kdy bylo zjištěno, že u výrobků rozdílných šarží, jimž byla udělena značka, dochází ke klamání ohledně geografického původu medu, kdy na obalu je uvedena jako země původu ČR, zatímco z výsledků pylové analýzy vyplývá, že jako zemi původu lze uvést i východní Evropu a Čínu. Přehled odebraných vzorků včetně zjištěných nedostatků a opatření uložených SZPI má PK ČR k dispozici.

Výkonná rada PK ČR dne 29. ledna 2015 návrh prezidenta na odstoupení od smlouvy se společností projednala a vyjádřila s ním souhlas s tím, že k odstoupení od smlouvy dojde v případě, že se znovu prokáže, že společnost nedodržuje podmínky uvedené ve smlouvě a svým jednáním poškozuje značku a je v rozporu s jejími cíli, jak jsou uvedené v čl. 2 odst. 5 Pravidel pro udělení značky Český výrobek – garantováno PK ČR.

Dne 24. února 2015 však SZPI zveřejnila na webových stránkách Potraviny na pranýři další výsledky kontrol provedených v listopadu loňského roku, kdy konstatovala, že u dalších výrobků jiných šarží, jimž byla udělena značka, není med původem z České republiky. Doplnění informací týkajících se zmiňovaných kontrol obdržela PK ČR od SZPI dne 4. března 2015.

Vzhledem k tomu, že u společnosti došlo k dalšímu zjištění, které prokázalo klamání ohledně geografického původu medu, oznámila PK ČR v souladu s čl. X odst. 3 a 4 podlicenční smlouvy uzavřené se společností dopisem prezidenta odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení oznámení společnosti.

Zdroj:  PK ČR