Bezpečnost potravin

Nový seznam organizací spolupracujících s EFSA tzv. podle čl. 36

Vydáno: 6. 1. 2020
Autor: KM EFSA

EFSA představil nový seznam a databázi spolupracujících organizací

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl založen v roce 2002 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin (dále jen „nařízení“). Nařízení umožňuje EFSA rozvoj vědecké spolupráce prostřednictvím koordinace vědeckých aktivit, výměny informací, navrhováním a realizací společných projektů a sdílením odborných znalostí.

Jedna z nejdůležitějších aktivit EFSA vycházející z článku 36 nařízení, je propojení organizací působících v oblastech poslání EFSA. Členské státy jmenují organizace, které mohou úřadu pomáhat v jeho poslání. Návrh schvaluje Správní rada EFSA a seznam schválených organizací je zveřejněn na stránkách EFSA.

V souvislosti se zavedením nového procesu jmenování organizací, který přesouvá většinu jeho kroků na úroveň členského státu, byl v závěru roku 2019 dosavadní seznam spolupracujících organizací zrušen a nahrazen seznamem novým, který byl Správní radou EFSA schválen dne 18. 12. 2019. Na novém seznamu je k dnešnímu dni 281 organizací, z toho je 14 z České republiky:

 • Ministerstvo zemědělství
 • Státní zdravotní ústav
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Ostravská univerzita
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
 • Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
 • Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
 • Státní veterinární ústav Jihlava

S novým procesem jmenování byla představena i nová databáze organizací, která umožňuje ve své veřejné části vyhledávat organizace a procházet jejich profily, což mohou využívat např. všichni, kteří vyhledávají partnery pro spolupráci. Databáze organizací je dostupná zde

O spolupráci podle čl. 36
Cílem tohoto propojení je zejména vytvořit rámec pro vědeckou spolupráci prostřednictvím koordinace činností, výměny informací, přípravy a provádění společných projektů, výměny odborných poznatků a osvědčených postupů v oblastech poslání úřadu.
Propojení s těmito organizacemi umožňuje EFSA využívat širší škálu vědeckého zastoupení v Evropě a usnadňuje koordinaci aktivit, výměnu informací, vývoj a realizaci společných vědeckých projektů, stejně jako sdílení zkušeností a osvědčených postupů v oblastech působnosti EFSA. První seznam kompetentních organizací schválila Správní rada EFSA již v prosinci 2006.
Pro organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36 vyhlašuje EFSA výzvy k podání návrhů na řešení projektů v oblasti hodnocení rizik (úkoly týkající se shromažďování údajů, přípravných prací pro vědecká stanoviska nebo technické a vědecké pomoci). Řešení těchto projektů se mohou zúčastnit pouze tyto jmenované organizace.
Být na seznamu znamená pro organizaci možnost zúčastnit se řešení projektů (grantů) speciálně vypsaných pouze pro tyto organizace. Formou grantů si EFSA zajišťuje u externích subjektů odbornou práci, na kterou nemá kapacitu (typicky rozsáhlé literární rešerše). Tyto granty může organizace řešit samostatně nebo ve spolupráci s organizacemi jinými, které však také musí být na seznamu. Organizace, které nejsou schváleny a na seznamu uvedeny, podávat návrhy na řešení těchto úkolů nemohou. U grantů se (obecně) předpokládá spolufinancování ze strany řešitelské organizace ve výši min. 10 % hodnoty grantu (dle typu grantu).

Zdroj: Ministerstvo zemědělství