Bezpečnost potravin

Novela zákona o rostlinolékařské péči z pohledu nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Vydáno: 28. 1. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Změny v oznamovací povinnosti před aplikací POR

V oblasti regulace přípravků na ochranu rostlin došlo s účinností od 15. ledna 2020 ke zrušení povinnosti písemně žádat ÚKZÚZ o povolení použití přípravku klasifikovaného jako akutně toxický kategorie 1 nebo 2 před jeho aplikací s tím, že nadále existuje oznamovací povinnost vůči orgánům ochrany veřejného zdraví. Upravily se oznamovací povinnosti před aplikací rodenticidů a přípravků na ochranu rostlin nebezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely. Nově je oznamovací povinnost vztažena pouze vůči vlastníkovi nebo uživateli pozemku. Změny souvisí zejména se zjištěními z aplikační praxe a také s adaptací nařízení EU 2017/625.

Zákonem č. 369/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (RLP) se ruší ustanovení § 50 zákona týkající se povinnosti podání písemné žádosti o souhlas s použitím přípravku klasifikovaného jako akutně toxický kategorie 1 nebo 2 směrem k ÚKZÚZ.

Dané platí pro profesionální uživatele, kteří hodlali ve venkovním, skleníkovém prostředí nebo ve skladech rostlinných produktů takový přípravek použít. K této změně bylo přistoupeno zejména z důvodu administrativní zátěže jak pro žadatele používající přípravky na ochranu rostlin zejména ve skladech rostlinných produktů, tak pro ÚKZÚZ. Tato povinnost byla zrušena i s ohledem na existující oznamovací povinnost o plánované aplikaci těchto druhů přípravků orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajským hygienickým stanicím) vyplývající z etikety přípravků.

Z důvodu duplicity povinností provozovatelů skladů rostlinných produktů v právních předpisech bylo zrušeno ustanovení v zákoně o RLP, které se týkalo ochrany rostlinných produktů z hlediska bezpečnosti potravin včetně zrušení prováděcí vyhlášky č. 328/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti provozovatelů skladů rostlinných produktů budou nadále ÚKZÚZ kontrolovány v návaznosti na jeho působnost a kompetence.

Společnou změnou, která se týká oznamovací povinnosti před aplikací rodenticidů vůči ÚKZÚZ, uživateli honitby a přípravků nebezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely vůči chovatelům včel je to, že jsou nově obě oznamovací povinnosti vztaženy pouze vůči vlastníkovi nebo uživateli pozemku. Oznamovací povinnost již nemá subjekt, který provádí aplikace těchto přípravků na objednávku uživatele nebo vlastníka pozemku.

Z hlediska oznamování aplikace přípravků označených podle povolení ÚKZÚZ „jako nebezpečné a zvlášť nebezpečné pro včely“ došlo k tomu, že nově musí uživatelé pozemků, kteří plánují aplikaci těchto přípravků, zjistit informace o umístění stanovišť včelstev v kratší vzdálenosti do 2 km (dříve do 5 km) od hranice pozemku v LPIS (záložka „Včely v okolí“) a v návaznosti na to min. 48 hod předem aplikaci oznámit dotčeným chovatelům včel.

Novela zákona je dále doplněna o výjimku z opatření k ochraně včel, a to v souvislosti s aplikací směsi, jejíž rizika pro včely byla v rámci řízení o povolení ÚKZÚZ posouzena. Tzn., je-li směs přípravku s jiným přípravkem, pomocným prostředkem nebo hnojivem uvedena na etiketě přípravku a není označena jako nebezpečná nebo zvlášť nebezpečná pro včely a není uvedeno, že ÚKZÚZ směs neposoudil, neuplatňují se při aplikaci této směsi opatření jako při použití přípravku označeného jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely.

S ohledem na změnu ve vyhlášce o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků, byla novelou zákona o RLP zrušena povinnost projednat opatření k ochraně zvěře s uživatelem honitby před aplikací rodenticidů. Primárně je ochrana zvěře řešena pro všechny přípravky na ochranu rostlin ze strany uživatele honitby zákonem o myslivosti.

 

Zdroj: ÚKZÚZ