Bezpečnost potravin

Novela veterinárního zákona

Vydáno: 19. 10. 2002
Autor:

v souvislosti ve vstupem ČR do EU je žádoucí, aby novela veterinárního zákona vešla v platnost 1. dubna 2003

Novela veterinárního zákona byla vypracovaná především tak, aby byla plně v souladu s veterinární legislativou EU. Vzhledem k blížícímu se vstupu ČR do EU by bylo vhodné, aby nabyla účinnosti 1. dubna 2003, tedy aby začala platit minimálně půl roku před vstupem naší země do EU.
V novele se odráží krajské uspořádání,  zřízení krajských veterinárních správ, které budou mít své inspektoráty zpravidla v místech dosavadních okresních veterinárních správ. Dále se bude týkat například dopravců a přepravců zvířat, kteří budou muset být registrováni a také  veterinárních lékařů, kteří  budou moci vykonávat svou profesi na základě osvědčení Komory veterinárních lékařů a ne jako  dosud – na základě registrace udělené Státní veterinární správou.
Potraviny živočišného původu, které neodpovídají zdravotní nezávadnosti, se budou nadále posuzovat jako nepoživatelné. Zákon nebude rozlišovat kategorie „podmíněně poživatelné“, jedině poživatelné a nepoživatelné. Důležité je stanovení ochranných lhůt pro doplňkové látky, popřípadě léčivé přípravky, které zanechávají nežádoucí rezidua. Jestliže výrobce takovýchto látek neuvede ochrannou lhůtu, mohou být zvířata k výrobě potravin pro lidi využívána po uplynutí nejméně 28 dnů (v případě masa drůbeže a savců, včetně vnitřností a tuků), 7 dnů (u mléka a vajec), 500 stupňodnů u masa ryb (počet stupňodnů se získá násobením průměrné denní teploty vody počtem dnů).
Důležité je ustanovení o náhradách nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření, a to za podmínky, že tato neprodleně uplatňovaná opatření zahrnují nejméně karanténu zvířat v hospodářství a zákaz jejich přemísťování od doby vzniku podezření z výskytu nebezpečné nákazy a po potvrzení jejího výskytu.
SVS ČR, 18.10.02  (Sch)