Bezpečnost potravin

Novela rostlinolékařského zákona přináší změny v oblasti distribuce přípravků na ochranu rostlin

Vydáno: 27. 11. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 24. 11. 2017.

Distributorům, kteří uvádějí na trh přípravky na ochranu rostlin pro profesionální uživatele, přináší novela rostlinolékařského zákona povinnost registrace. Další změny se týkají oblasti oznamovacích povinností pro přemístění přípravků z Česka do jiné země EU nebo vývoz do států mimo EU, nových povinností při prodloužení použitelnosti přípravků a použití etiket v souběžném obchodu.

Novela zákona o rostlinolékařské péči, která nabývá účinnosti dne 1. 12. tohoto roku,  přináší mimo jiné oblasti změny v distribuci přípravků na ochranu rostlin,  jejich uvádění na trh a nakládání s nimi. Nově budou muset být registrováni Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) distributoři, kteří uvádějí na trh přípravky na ochranu rostlin určené pro používání profesionálními uživateli. Předmětná kategorie uživatelů, pro kterou je přípravek na ochranu rostlin určen, musí být na etiketě přípravku vždy viditelně uvedena.  Pro podání žádosti o zápis do registru distributorů je stanovena půlroční přechodná lhůta k zápisu do tohoto registru, která končí dnem 30. 6. 2018.

Další změny, které novela přináší, se týkají oblasti oznamovacích povinností. Po 1. 12. 2017 je třeba oznámit nejen přípravky přemístěné na území ČR za účelem prodeje, ale také ty, které jsou následně z území ČR přemisťovány do jiné členské země EU či vyváženy z území ČR mimo EU.

Držitelé povolení k souběžnému obchodu budou mít za povinnost informovat ÚKZÚZ o ukončení povolení či prodeje daného přípravku v členském státě původu.

Mezi další oznamovací povinnosti držitelů povolení patří i prodloužení doby použitelnosti přípravku o jeden rok na základě rozborů (mimo označení obalů) a oznámení záměru přebalení přípravků u držitelů klasického povolení.

V případě souběžného obchodu nesmí být odstraněny původní etikety, kterými byl přípravek v rámci výroby a uvádění na trh označen v zemi původu. Původní číslo šarže a datum výroby výrobce formulace nesmějí být přelepeny a musejí na obalu zůstat viditelné.

Nově bude oprávněna provádět rostlinolékařskou kontrolu ve vztahu k uvádění přípravků na trh také Celní správa.

Změny v novele, které se týkají oblasti distribuce přípravků na ochranu rostlin, reagují především na  požadavky zemědělské veřejnosti a zároveň na snahu členských zemí EU zavést účinnější opatření vůči ilegálním přípravkům.

 

Pozn.
Zákon č. 299/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Datum účinnosti zákona 1. 12. 2017.

Seznam přípravků  na ochranu rostlin určených  pro profesionální uživatele naleznete v Registru přípravků na webu ÚKZÚZ.

 
Ivana Kršková, tisková mluvčí

Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock