Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – září 2020

Vydáno: 6. 10. 2020
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/09/direct-access.html?ojYear=2020

 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2020/1238/EU ze dne 17. června 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci 2017/40/EU, pokud jde o hodnocení provádění školního projektu
OJ L 284, 01/09/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/1239/EU ze dne 17. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/39/EU, pokud jde o sledování a hodnocení provádění školního projektu a souvisejících kontrol na místě
OJ L 284, 01/09/2020, s. 3

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2020/1256/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2018/659/EU, pokud jde o vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých z Malajsie do Unie
OJ L 293, 08/09/2020, s. 5
Prováděcí rozhodnutí 2020/1257/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 6199) 
OJ L 293, 08/09/2020, s. 7
Prováděcí rozhodnutí 2020/1283/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 6353) 
OJ L 301, 15/09/2020, s. 12
Prováděcí rozhodnutí 2020/1316/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod C(2020) 6541) 
OJ L 307, 22/09/2020, s. 7
Prováděcí rozhodnutí 2020/1330/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 6672) 
OJ L 312, 25/09/2020, s. 7

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2020/1246/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky fenamifos a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 288, 03/09/2020, s. 18
Prováděcí nařízení 2020/1263/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka hydrogenuhličitan sodný jako látka představující nízké riziko a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 297, 11/09/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/1276/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky bromoxynil a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 300, 14/09/2020, s. 32
Prováděcí nařízení 2020/1280/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky benalaxyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 301, 15/09/2020, s. 4
Prováděcí nařízení 2020/1281/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka ethametsulfuron-methyl
OJ L 301, 15/09/2020, s. 7
Prováděcí nařízení 2020/1292/EU o opatřeních k zabránění proniknutí organismu Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrajiny do Unie a o změně přílohy XI prováděcího nařízení 2019/2072/EU
OJ L 302, 16/09/2020, s. 20
Prováděcí nařízení 2020/1293/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky azadirachtin
OJ L 302, 16/09/2020, s. 24
Prováděcí nařízení 2020/1295/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/408/EU, pokud jde o zařazení účinných látek karbetamid, emamektin, flurochloridon, gama-cyhalothrin, halosulfuron-methyl, ipkonazol a tembotrion na seznam látek, které se mají nahradit
OJ L 303, 17/09/2020, s. 18

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2020/1341/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/466/EU, pokud jde o dobu použitelnosti dočasných opatření
OJ L 314, 29/09/2020, s. 2

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 2020/1255/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v tradičně uzeném mase a uzených masných výrobcích a tradičně uzených rybách a uzených produktech rybolovu, a kterým se stanoví maximální limit PAU v prášcích z potravin rostlinného původu používaných k přípravě nápojů
OJ L 293, 08/09/2020, s. 1
Nařízení 2020/1322/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity 3-monochlorpropandiolu (3-MCPD), esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami a glycidylesterů mastných kyselin v některých potravinách
OJ L 310, 24/09/2020, s. 2

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 2020/1245/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 10/2011/EU o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
OJ L 288, 03/09/2020, s. 1

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí rozhodnutí 2020/1360/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2020) 6435) 
OJ L 316, 30/09/2020, s. 1

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2020/1301/EU, kterým se jménem Evropské unie schvaluje změna dodatku 1 přílohy XIII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Ekvádorem a Peru na straně druhé
OJ L 304, 18/09/2020, s. 6

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2020/1329/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 312, 25/09/2020, s. 5

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2020/1320/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2018/1986/EU o zřízení stanovených kontrolních a inspekčních programů pro rybolov určitých druhů
OJ L 309, 23/09/2020, s. 8

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 2020/1275/EU ze dne 6. července 2020, kterým se mění nařízení 2020/592/EU o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení 1308/2013/EU za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými
OJ L 300, 14/09/2020, s. 26

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2020/1259/EU, kterým se od 9. září 2020 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
OJ L 295, 09/09/2020, s. 4

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Úřední věstník EU, 1. – 30. 9. 2020