Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – září 2019

Vydáno: 31. 10. 2019
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/09/direct-access.html?ojYear=2019
 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2019/1607/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/1239/EU, pokud jde o data ukončení lhůty pro podávání žádostí o licenci
OJ L 250, 30/09/2019, s. 56

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení 2019/1381/EU ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení 178/2002/ES, 1829/2003/ES, 1831/2003/ES, 2065/2003/ES, 1935/2004/ES, 1331/2008/ES, 1107/2009/ES, 2015/2283/EU a směrnice 2001/18/ES
OJ L 231, 06/09/2019, s. 1

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2019/1385/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 6432) 
OJ L 228, 04/09/2019, s. 141
Prováděcí rozhodnutí 2019/1392/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 6507) 
OJ L 233, 10/09/2019, s. 3
Nařízení 2019/1602/EU ze dne 23. dubna 2019, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU, pokud jde o společný zdravotní vstupní doklad doprovázející zásilky zvířat a zboží na místo určení
OJ L 250, 30/09/2019, s. 6
Prováděcí rozhodnutí 2019/1617/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 7044) 
OJ L 250, 30/09/2019, s. 100

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2019/1559/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyflufenamid, fenbukonazol, fluchinkonazol a tembotrion v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 239, 17/09/2019, s. 1
Nařízení 2019/1561/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlormekvat v pěstovaných houbách
OJ L 240, 18/09/2019, s. 1
Nařízení 2019/1582/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro imazalil v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 246, 26/09/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/1589/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, beta-cyfluthrin, bifenox, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproxyfen, thiofanát-methyl, triflusulfuron a tritosulfuron
OJ L 248, 27/09/2019, s. 24
Prováděcí rozhodnutí 2019/1598/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2018/638/EU, kterým se zavádějí mimořádná opatření proti zavlékání škodlivého organismu Spodoptera frugiperda (Smith) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 6818)
OJ L 248, 27/09/2019, s. 86
Prováděcí nařízení 2019/1605/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus subtilis kmen IAB/BS03 představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 250, 30/09/2019, s. 49
Prováděcí nařízení 2019/1606/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky methiokarb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 250, 30/09/2019, s. 53
Prováděcí rozhodnutí 2019/1615/EU, kterým se zavádějí mimořádná opatření proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 6826)
OJ L 250, 30/09/2019, s. 91

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2019/1579/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/933/ES, 2009/813/ES, 2009/814/ES a 2010/429/EU a prováděcí rozhodnutí 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/347/EU, 2013/649/EU, 2015/683/EU, 2015/684/EU, 2015/685/EU, 2015/686/EU, 2015/687/EU, 2015/688/EU, 2015/689/EU, 2015/693/EU, 2015/695/EU, 2015/696/EU, 2015/700/EU, 2015/701/EU, 2015/2279/EU, 2015/2281/EU, 2016/1216/EU, 2016/1217/EU, 2017/1207/EU, 2018/1111/EU, 2018/2045/EU a 2018/2046/EU, pokud jde o zástupce držitele povolení pro uvádění na trh určitých geneticky modifikovaných potravin a krmiv v Unii (oznámeno pod číslem C(2019) 6520) 
OJ L 244, 24/09/2019, s. 8

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2019/1394/EU, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení 2015/2447/EU, pokud jde o některá pravidla týkající se dohledu za účelem propuštění do volného oběhu a výstupu z celního území Unie
OJ L 234, 11/09/2019, s. 1
Rozhodnutí 2019/1566/EU o navrhované občanské iniciativě s názvem „Zachraňte včely a zemědělce! Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí“ (oznámeno pod číslem C(2019) 6389)
OJ L 241, 19/09/2019, s. 10
Rozhodnutí 2019/1569/EU o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru pro zemědělství zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ke změně příloh 1 a 2 uvedené dohody
OJ L 242, 20/09/2019, s. 3
Nařízení 2019/1390/EU ze dne 31. července 2019, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku příloha nařízení 440/2008/ES, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
OJ L 247, 26/09/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/1587/EU o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie podle nařízení 338/97/ES o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
OJ L 248, 27/09/2019, s. 5
Rozhodnutí 2019/1597/EU ze dne 3. května 2019, kterým se doplňuje směrnice 2008/98/ES, pokud jde o společnou metodiku a minimální požadavky na kvalitu pro jednotné měření úrovní potravinového odpadu
OJ L 248, 27/09/2019, s. 77

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2019/1395/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položky týkající se Bosny a Hercegoviny a Izraele a název Republiky Severní Makedonie na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, a kterým se mění vzorové veterinární osvědčení pro vaječné výrobky
OJ L 234, 11/09/2019, s. 14
Prováděcí nařízení 2019/1588/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 248, 27/09/2019, s. 22

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení 2019/1604/EU, kterým se mění nařízení 2568/91/EHS o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
OJ L 250, 30/09/2019, s. 14

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2019/1614/EU, kterým se členským státům povoluje stanovit odchylky od některých ustanovení směrnice 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z libanonských regionů Akkar a Bekaa, s výjimkou brambor určených k výsadbě (oznámeno pod číslem C(2019) 6819
OJ L 250, 30/09/2019, s. 85

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Úřední věstník EU, 3. – 30. 9. 2019