Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – září 2017

Vydáno: 24. 10. 2017
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/09/direct-access.html?ojYear=2017

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2017/1519/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 6056)  
OJ L 228, 02/09/2017, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2017/1521/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 5903) 
OJ L 229, 05/09/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/1558/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky bromelain podle maximálního limitu reziduí
OJ L 237, 15/09/2017, s. 67
Prováděcí nařízení 2017/1559/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace maximálního limitu reziduí látky alarelin
OJ L 237, 15/09/2017, s. 69
Prováděcí rozhodnutí 2017/1593/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 6458) 
OJ L 243, 21/09/2017, s. 14

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2017/1526/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka beta-cypermethrin
OJ L 231, 07/09/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/1527/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek cyflufenamid, fluopikolid, heptamaloxyloglukan a malathion
OJ L 231, 07/09/2017, s. 3
Prováděcí nařízení 2017/1529/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka chlorid sodný a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 232, 08/09/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/1530/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky chizalofop-P-tefuryl
OJ L 232, 08/09/2017, s. 4
Prováděcí nařízení 2017/1531/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky imazamox jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 232, 08/09/2017, s. 6
Prováděcí rozhodnutí 2017/1532/EU, kterým se řeší otázky týkající se srovnávacího posouzení antikoagulačních rodenticidů v souladu s čl. 23 odst. 5 nařízení 528/2012/EU
OJ L 232, 08/09/2017, s. 11
Nařízení 2017/1777/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro účinné látky Bacillus amyloliquefaciens kmen FZB24, Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600, jílovité uhlí, dichlorprop-P, ethefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, peroxid vodíku, metaldehyd, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinát a Urtica spp. v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 253, 30/09/2017, s. 1

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2017/1522/EU, kterým se doplňuje nařízení 609/2013/EU, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti
OJ L 230, 06/09/2017, s. 1

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2017/1772/EU o otevření a správě některých celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Kanady
OJ L 251, 29/09/2017, s. 13
Nařízení 2017/1566/EU o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení
OJ L 254, 30/09/2017, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2017/1536/EU o mimořádném opatření ve formě podpory pro hospodářství s nejvýše padesáti kusy prasat nacházející se v určitých oblastech Polska při ukončování produkce vepřového masa kvůli novým požadavkům souvisejícím s africkým morem prasat
OJ L 234, 12/09/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/1585/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro čerstvé a zmrazené hovězí, telecí a vepřové maso pocházející z Kanady a o změně nařízení 442/2009/ES a prováděcích nařízení 481/2012/EU a 593/2013/EU
OJ L 241, 20/09/2017, s. 1

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2017/1771/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 251, 29/09/2017, s. 11

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2017/1575/EU ze dne 23. června 2017, kterým se mění nařízení 2015/242/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky
OJ L 239, 19/09/2017, s. 1

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2017/1588/EU, kterým se mění nařízení 2535/2001/ES, pokud jde o koncese na mléčné výrobky pocházející z Kanady
OJ L 241, 20/09/2017, s. 18

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 2017/1533/EU, kterým se mění nařízení 2017/1165/EU, pokud jde o dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek v Řecku, Španělsku a Itálii
OJ L 233, 09/09/2017, s. 1 

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2017/1586/EU, kterým se mění nařízení 1067/2008/ES o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení 1234/2007/ES
OJ L 241, 20/09/2017, s. 12
Prováděcí nařízení 2017/1587/EU, kterým se mění nařízení 642/2010/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
OJ L 241, 20/09/2017, s. 15

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2017/1778/EU, kterým se mění nařízení 891/2009/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se prvního podobdobí dovozního celního kvótového období 2017/2018 v odvětví cukru a režimu zařízení zabývajících se výhradně rafinací
OJ L 253, 30/09/2017, s. 32

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU, 1. – 30. 9. 2017