Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – září 2015

Vydáno: 26. 10. 2015
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2015/09/direct-access.html?ojYear=2015

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 209/2014/EHP ze dne 24. října 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2015/1433]
OJ L 230, 03/09/2015, s. 1
Rozhodnutí 210/2014/EHP ze dne 24. října 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2015/1434]
OJ L 230, 03/09/2015, s. 3
Rozhodnutí 211/2014/EHP ze dne 24. října 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2015/1435]
OJ L 230, 03/09/2015, s. 5
Rozhodnutí 212/2014/EHP ze dne 24. října 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2015/1436]
OJ L 230, 03/09/2015, s. 6
Prováděcí nařízení 2015/1491/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „virginiamycin“
OJ L 231, 04/09/2015, s. 7
Prováděcí nařízení 2015/1492/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „tylvalosin“
OJ L 231, 04/09/2015, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2015/1500/EU o některých ochranných opatřeních proti nodulární dermatitidě v Řecku a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2015/1423/EU (oznámeno pod číslem C(2015) 6221)
OJ L 234, 08/09/2015, s. 19

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Nařízení 2015/1608/EU, kterým se mění příloha IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro kyselinu kaprinovou, parafinový olej (CAS 64742-46-7), parafinový olej (CAS 72623-86-0), parafinový olej (CAS 8042-47-5), parafinový olej (CAS 97862-82-3), polysulfid vápenatý a močovinu v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 249, 25/09/2015, s. 14
Prováděcí nařízení 2015/1609/EU, kterým se schvaluje propikonazol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 7
OJ L 249, 25/09/2015, s. 17
Prováděcí nařízení 2015/1610/EU, kterým se schvaluje Pythium oligandrum kmen M1 jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 10
OJ L 249, 25/09/2015, s. 20
Prováděcí nařízení 2015/1726/EU, kterým se schvaluje 2-methylisothiazol-3(2H)-on jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 13
OJ L 252, 29/09/2015, s. 14
Prováděcí nařízení 2015/1727/EU, kterým se schvaluje 5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2 a 4
OJ L 252, 29/09/2015, s. 17
Prováděcí nařízení 2015/1728/EU, kterým se schvaluje IPBC jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 13
OJ L 252, 29/09/2015, s. 21
Prováděcí nařízení 2015/1729/EU, kterým se schvaluje sorbát draselný jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8
OJ L 252, 29/09/2015, s. 24
Prováděcí nařízení 2015/1730/EU, kterým se schvaluje peroxid vodíku jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2, 3, 4, 5 a 6
OJ L 252, 29/09/2015, s. 27
Prováděcí nařízení 2015/1731/EU, kterým se schvaluje medetomidin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21
OJ L 252, 29/09/2015, s. 33
Prováděcí rozhodnutí 2015/1736/EU o neschválení triflumuronu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18
OJ L 252, 29/09/2015, s. 56
Prováděcí rozhodnutí 2015/1737/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látek bromadiolon, chlorofacinon a kumatetralyl pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 14
OJ L 252, 29/09/2015, s. 58

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2015/1607/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 249, 25/09/2015, s. 7

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2015/1725/EU, kterým se mění příloha nařízení 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o specifikace pro ethyl-lauroyl-argininát (E 243)
OJ L 252, 29/09/2015, s. 12
Nařízení 2015/1739/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o použití vinanu železitého jako protispékavé látky v soli a jejích náhražkách
OJ L 253, 30/09/2015, s. 3

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2015/1486/EU o povolení kanthaxanthinu jako doplňkové látky pro některé kategorie drůbeže, okrasných ryb a okrasných ptáků
OJ L 229, 03/09/2015, s. 5
Prováděcí nařízení 2015/1489/EU o povolení přípravku z Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 a Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 231, 04/09/2015, s. 1
Prováděcí nařízení 2015/1490/EU o povolení přípravku z karvakrolu, cinnamaldehydu a pryskyřic paprik rodu Capsicum jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Pancosma France S.A.S)
OJ L 231, 04/09/2015, s. 4

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2015/1606/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 249, 25/09/2015, s. 5

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2015/1554/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici 2006/88/ES, pokud jde o požadavky na metody dozoru a diagnostické metody (oznámeno pod číslem C(2015) 6188) 
OJ L 247, 23/09/2015, s. 1

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2015/1548/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 947/2014/EU a 948/2014/EU, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka
OJ L 242, 18/09/2015, s. 26
Nařízení 2015/1549/EU, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v prodloužení období veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2015 a v dřívějším zahájení veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2016
OJ L 242, 18/09/2015, s. 28

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Sdělení týkající se prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995
OJ L 234, 08/09/2015, s. 5
Nařízení 2015/1557/EU ze dne 13. července 2015, kterým se mění nařízení 543/2009/ES o statistice plodin
OJ L 244, 19/09/2015, s. 11

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Sdělení týkající se prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
OJ L 234, 08/09/2015, s. 6
Nařízení 2015/1538/EU ze dne 23. června 2015, kterým se pro hospodářské roky 2015/16 a 2016/17 doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o žádosti o dovozní licence, propuštění do volného oběhu a doklad o rafinaci produktů v odvětví cukru kódu KN 1701 v rámci preferenčních dohod, a kterým se mění nařízení 376/2008/ES a 891/2009/ES
OJ L 242, 18/09/2015, s. 1
Prováděcí nařízení 2015/1550/EU, kterým se pro hospodářské roky 2015/16 a 2016/17 stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru kódu KN 1701 v rámci preferenčních dohod
OJ L 242, 18/09/2015, s. 30

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 2015/1576/EU ze dne 6. července 2015, kterým se mění nařízení 606/2009/ES, pokud jde o některé enologické postupy, a nařízení 436/2009/ES, pokud jde o zaznamenávání těchto postupů do evidenčních knih v odvětví vína
OJ L 246, 23/09/2015, s. 1

Úřední věstník EU, 1. – 30. 9. 2015