Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – září 2014

Vydáno: 9. 10. 2014
Autor: Mgr. Jana Beránková

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2014/09/direct-access.html;ELX_SESSIONID=w41MJ21pTFLTRySXQB5fpCjt3g847TkDKNM4q2nY2Vzv2y26Dv1x!-2019517723?ojYear=2014

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 992/2014/EU o zrušení nařízení v přenesené pravomoci  950/2014/EU
OJ L 279, 23.09.2014, s.17
Nařízení 994/2014/EU ze dne 13. května 2014, kterým se mění přílohy VIII a VIIIc nařízení 73/2009/ES, příloha I nařízení 1305/2013/EU  a přílohy II, III a VI nařízení 1307/2013/EU
OJ L 280, 24.09.2014, s.1
Nařízení 1001/2014/EU  ze dne 18. července 2014, kterým se mění příloha X nařízení 1307/2013/EU, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky
OJ L 281, 25.09.2014, s.1

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 967/2014/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „lufenuron“
OJ L 272, 13.09.2014, s.3
Prováděcí nařízení 952/2014/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek týkající se Malajsie s ohledem na vysoce patogenní influenzu ptáků a pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro dovoz drůbeže, jednodenních kuřat, násadových vajec, masa drůbeže a ptáků nadřádu běžci a vajec
OJ L 273, 13.09.2014, s.1

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 991/2014/EU,  kterým se mění příloha III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosetyl v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 279, 23.09.2014, s.1

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 974/2014/EU, kterým se stanoví refraktometrická metoda měření suchého rozpustného zbytku v produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny pro účely jejich zařazení do kombinované nomenklatury
OJ L 274, 16.09.2014, s.6
Prováděcí nařízení 1021/2014/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 283, 27.09.2014, s.32

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 957/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení  231/2012/EU, pokud jde o vynětí esterů kyseliny montanové (E 912)
OJ L 270, 11.09.2014, s.1
Nařízení 966/2014/EU, kterým se mění příloha nařízení 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o specifikace pro propionan vápenatý
OJ L 272, 13.09.2014, s.1
Nařízení 969/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití askorbanu vápenatého (E 302) a alginanu sodného (E 401) v případě určitého nezpracovaného ovoce a zeleniny
OJ L 272, 13.09.2014, s.8

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení 2014/661/EU  o monitorování přítomnosti 2- a 3-monochlorpropan-1,2-diolu (2- a 3-MCPD), 2- a 3-MCDP esterů mastných kyselin a glycidylesterů mastných kyselin v potravinách
OJ L 271, 12.09.2014, s.93
Doporučení 2014/662/EU o správné praxi pro předcházení a snižování výskytu opiových alkaloidů v máku a makových produktech
OJ L 271, 12.09.2014, s.96
Doporučení Komise 2014/663/EU, kterým se mění příloha doporučení 2013/711/EU o snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v krmivech a potravinách
OJ L 272, 13.09.2014, s.17

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení  988/2014/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Moldavské republiky
OJ L 278, 20.09.2014, s.12
Prováděcí nařízení 989/2014/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Gruzie
OJ L 278, 20.09.2014, s.16

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 1008/2014/EU, kterým se se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 282, 26.09.2014, s.15

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 947/2014/EU o zahájení soukromého skladování másla a stanovení výše podpory předem
OJ L 265, 05.09.2014, s.15
Prováděcí nařízení 948/2014/EU o zahájení soukromého skladování sušeného odstředěného mléka a stanovení výše podpory předem
OJ L 265, 05.09.2014, s.18
Nařízení 949/2014/EU, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků ve formě prodloužení období veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2014
OJ L 265, 05.09.2014, s.21
Nařízení 950/2014/EU o zahájení dočasného a mimořádného režimu podpory soukromého skladování některých sýrů a stanovení výše podpory předem
OJ L 265, 05.09.2014, s.22

21. JEDLÉ OLEJE
Rozhodnutí 2014/664/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy, pokud jde o prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2005
OJ L 275, 17.09.2014, s.6

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 953/2014/EU o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
OJ L 267, 06.09.2014, s.2
Prováděcí nařízení 956/2014/EU o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
OJ L 269, 10.09.2014, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2014/679/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/270/EU, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a pokud jde o přemísťování hlíz bramboru, které pocházejí z oblastí vymezených k zabránění rozšiřování dřepčíků Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) na území Unie, do balicích zařízení (oznámeno pod číslem C(2014) 6731)
OJ L 283, 27.09.2014, s.61
Nařízení 1031/2014/EU, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny
OJ L 284, 30.09.2014, s.22

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 968/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 170/2013/EU, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Chorvatska
OJ L 272, 13.09.2014, s.6

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU, 1. – 30. 9. 2014