Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – září 2012

Vydáno: 12. 10. 2012
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2012&month=9

0.SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI


2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 74/2012/EHP  ze dne 30. dubna 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 248, 13.09.2012, s.1
Rozhodnutí 75/2012/EHP  ze dne 30. dubna 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 248, 13.09.2012, s.4
Rozhodnutí 76/2012/EHP  ze dne 30. dubna 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 248, 13.09.2012, s.6
Rozhodnutí 77/2012/EHP  ze dne 30. dubna 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 248, 13.09.2012, s.7
Rozhodnutí 78/2012/EHP  ze dne 30. dubna 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 248, 13.09.2012, s.9
Rozhodnutí 79/2012/EHP  ze dne 30. dubna 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 248, 13.09.2012, s.11
Rozhodnutí 80/2012/EHP  ze dne 30. dubna 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 248, 13.09.2012, s.13

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení  823/2012/EU, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení 540/2011/EU, pokud jde o data ukončení platnosti schválení účinných látek 2,4DB, kyseliny benzoové, betacyfluthrinu, karfentrazonethylu, Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 (DSM 9660), kyazofamidu, cyfluthrinu, deltamethrinu, dimethenamidu-P, ethofumesátu, ethoxysulfuronu, fenamidonu, flazasulfuronu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fosthiazátu, imazamoxu, jodosulfuronu, iprodionu, isoxaflutolu, linuronu, maleinohydrazidu, mekopropu, mekopropu-P, mesosulfuronu, mesotrionu, oxadiargylu, oxasulfuronu, pendimethalinu, pikoxystrobinu, propikonazolu, propinebu, propoxykarbazonu, propyzamidu, pyraklostrobinu, silthiofamu, trifloxystrobinu, warfarinu a zoxamidu
OJ L 250, 15.09.2012, s.13
Prováděcí nařízení  844/2012/EU, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení 1107/2009/ES pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
OJ L 252, 19.09.2012, s.26

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 788/2012/EU o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2013, 2014 a 2015 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů
OJ L 235, 01.09.2012, s.8
Prováděcí nařízení  889/2012/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení  882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 263, 28.09.2012, s.26

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení 793/2012/EU, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení  2232/96/ES, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení 1334/2008/ES  a kterým se zrušuje nařízení 1565/2000/ES  a rozhodnutí 1999/217/ES
OJ L 243, 07.09.2012, s.1
Nařízení 794/2012/EU o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat  a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení 1334/2008/ES
OJ L 243, 07.09.2012, s.162

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení  832/2012/EU  o povolení přípravku chloridu amonného jako doplňkové látky pro výkrm jehňat (držitel povolení Latochema Co Ltd)
OJ L 251, 18.09.2012, s.27
Prováděcí nařízení  837/2012/EU  o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako doplňkové látky pro drůbež, selata po odstavu, výkrm prasat a prasnice (držitel povolení DSM Nutritional Products)
OJ L 252, 19.09.2012, s.7
Prováděcí nařízení  838/2012/EU  o povolení Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 252, 19.09.2012, s.9
Prováděcí nařízení  839/2012/EU  o povolení močoviny jako doplňkové látky pro přežvýkavce
OJ L 252, 19.09.2012, s.11
Prováděcí nařízení  840/2012/EU  o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů ptáků, kromě výkrmu kuřat, výkrmu krůt a výkrmu kachen, a pro snášku všech druhů ptáků kromě nosnic (držitel povolení Danisco Animal Nutrition)
OJ L 252, 19.09.2012, s.14
Prováděcí nařízení  841/2012/EU  o povolení Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 252, 19.092012, s.17
Prováděcí nařízení  842/2012/EU  o povolení přípravku uhličitanu lanthanitého oktahydrátu jako doplňkové látky pro psy (držitel povolení Bayer Animal Health GmbH)
OJ L 252, 19.09.2012, s.21
Prováděcí nařízení  843/2012/EU  o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) jako doplňkové látky pro odchov krůt, výkrm, kuřice nebo odchov menšinových druhů ptactva a okrasné ptactvo (držitel povolení BASF SE)
OJ L 252, 19.09.2012, s.23
Prováděcí nařízení  849/2012/EU  o povolení přípravku kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm a kuřice všech menšinových druhů ptactva, prasatovité (Suidae) po odstavu jiné než Sus scrofa domesticus (držitel povolení Vetagro SpA)
OJ L 253, 20.09.2012, s.8
Prováděcí nařízení  868/2012/EU  o povolení azorubínu jako doplňkové látky pro kočky a psy
OJ L 257, 25.09.2012, s.3
Prováděcí nařízení  869/2012/EU  o povolení thaumatinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 257, 25.09.2012, s.7
Prováděcí nařízení  870/2012/EU  o povolení naringinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 257, 25.09.2012, s.10

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2012/511/EU  ze dne 23. července 2012 o podpisu Úmluvy o potravinové pomoci jménem Evropské unie
OJ L 256, 22.09.2012, s.3

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 787/2012/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 612/2009/ES, pokud jde o stanovení sazby náhrady pro vepřové maso v případě dodávek podle článku 34 uvedeného nařízení prováděných od 1. do 18. dubna 2012
OJ L 235, 01.09.2012, s.7

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení  880/2012/EU ze dne 28. června 2012 doplňující nařízení  1234/2007/ES, pokud jde o nadnárodní spolupráci a smluvní jednání organizací producentů v odvětví mléka a mléčných produktů
OJ L 263, 28.09.2012, s.8

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení  865/2012/EU, kterým se mění nařízení  867/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení  1234/2007/ES, pokud jde o organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv, jejich pracovní programy a financování
OJ L 256, 22.09.2012, s.18

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 786/2012/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 951/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 318/2006/ES, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru
OJ L 235, 01.09.2012, s.1

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí 102/2012/EHP  ze dne 30. dubna 2012, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP
OJ L 248, 13.09.2012, s.40

Úřední věstník EU,  1. – 30. 9. 2012