Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2022

Vydáno: 3. 3. 2022
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Úřední věstník Evropské unie – EUR-Lex (europa.eu)
 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2022/245/EU ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění nařízení 2017/40/EU, pokud jde o doprovodná vzdělávací opatření a výběr a schvalování žadatelů o podporu
OJ L 41, 22/02/2022, s. 5
Prováděcí nařízení 2022/246/EU ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/39/EU, pokud jde o žádosti o podporu, výplatu podpory a kontroly na místě
OJ L 41, 22/02/2022, s. 8 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2022/136/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 22, 01/02/2022, s. 5
Prováděcí rozhodnutí 2022/145/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 643)  
OJ L 24, 03/02/2022, s. 6
Nařízení 2022/175/EU, kterým se mění příloha IX nařízení 999/2001/ES, pokud jde o podmínky dovozu v případě přemísťování ovcí a koz určených k plemenitbě z Velké Británie do Severního Irska
OJ L 29, 10/02/2022, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2022/181/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2021/260/EU, pokud jde o některá přemísťování vodních živočichů mezi členskými státy nebo částmi jejich území, na něž se vztahují vnitrostátní opatření, a příloha I uvedeného rozhodnutí, pokud jde o nákazový status Irska v případě ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar) 
OJ L 29, 10/02/2022, s. 40
Prováděcí rozhodnutí 2022/198/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 890)  
OJ L 31, 14/02/2022, s. 56
Prováděcí nařízení 2022/205/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 34, 16/02/2022, s. 6
Prováděcí nařízení 2022/209/EU, kterým se stanoví formát údajů, které mají být shromažďovány a hlášeny pro určení objemu prodeje a používání antimikrobních léčivých přípravků u zvířat v souladu s nařízením 2019/6/EU
OJ L 35, 17/02/2022, s. 7
Prováděcí nařízení 2022/214/EU, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení 2021/620/EU, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro některé nákazy uvedené na seznamu 
OJ L 37, 18/02/2022, s. 16
Prováděcí nařízení 2022/250/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/403/EU, pokud jde o doplnění nového vzorového veterinárního/úředního osvědčení pro vstup ovcí a koz z Velké Británie do Severního Irska, a kterým se mění prováděcí nařízení 2021/404/EU, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup ovcí a koz do Unie 
OJ L 41, 22/02/2022, s. 19
Prováděcí rozhodnutí 2022/257/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 1152)  
OJ L 42, 23/02/2022, s. 9

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2022/146/EU, kterým se stanoví, zda se přípravek obsahující alkyl (C12-16) dimethylbenzylamoniumchlorid považuje za biocidní přípravek podle čl. 3 odst. 3 nařízení 528/2012/EU
OJ L 24, 03/02/2022, s. 133
Prováděcí nařízení 2022/159/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Bacillus amyloliquefaciens kmen IT-45 a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 26, 07/02/2022, s. 7
Prováděcí nařízení 2022/230/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU, pokud jde o rostliny k pěstování druhů Corylus avellana L. a Corylus colurna L. pocházející ze Srbska
OJ L 39, 21/02/20211, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2022/323/EU o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek udělení povolení biocidního přípravku Sojet v souladu s nařízením 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2022) 973)  
OJ L 55, 28/02/2022, s. 51

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2022/160/EU, kterým se stanoví jednotná minimální četnost některých úředních kontrol za účelem ověření souladu s požadavky Unie týkajícími se zdraví zvířat podle nařízení 2017/625/EU a kterým se zrušují nařízení 1082/2003/ES a 1505/2006/ES
OJ L 26, 07/02/2022, s. 11

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2022/141/EU ze dne 21. ledna 2022, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití uhličitanů sodných (E 500) a uhličitanů draselných (E 501) u nezpracovaných hlavonožců 
OJ L 23, 02/02/2022, s. 22

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2022/268/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/898/EU, pokud jde o jméno držitele povolení přípravku Bacillus licheniformis (ATCC 53757) a jeho proteázy (EC 3.4.21.19) jako doplňkové látky, a prováděcí nařízení 2018/982/EU, pokud jde o jméno držitele povolení přípravku z kyseliny benzoové, mravenčanu vápenatého a kyseliny fumarové jako doplňkové látky 
OJ L 43, 24/02/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/270/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2021/1410/EU o povolení přípravku Bacillus licheniformis DSM 28710 jako doplňkové látky pro nosnice, menšinové druhy drůbeže určené ke snášce, chovné druhy drůbeže a okrasné ptactvo (držitel povolení Huvepharma NV) 
OJ L 43, 24/02/2022, s. 7
Prováděcí nařízení 2022/271/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2020/1760/EU o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 25841 jako doplňkové látky pro všechny druhy prasat včetně prasnic, kromě prasnic produkujících mléko pro přínos u sajících selat (držitel povolení Chr. Hansen A/S)
OJ L 43, 24/02/2022, s. 10
Prováděcí nařízení 2022/272/EU o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro všechny prasatovité kromě odstavených selat a prasnic a pro psy (držitel povolení: Prosol S.p.A.) 
OJ L 43, 24/02/2022, s. 14
Prováděcí nařízení 2022/273/EU o povolení přípravků Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 a Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 jako doplňkových látek k silážování pro všechny druhy zvířat 
OJ L 43, 24/02/2022, s. 17
Prováděcí nařízení 2022/320/EU o povolení lisované mandarinkové silice jako doplňkové látky pro drůbež, prasata, přežvýkavce, koně, králíky a lososovité 
OJ L 55, 28/02/2022, s. 41

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí rozhodnutí 2022/162/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici 2019/904/EU, pokud jde o výpočet, ověřování a vykazování údajů o snížení spotřeby některých plastových výrobků na jedno použití a opatření přijatá členskými státy za účelem dosažení tohoto snížení 
OJ L 26, 07/02/2022, s. 19
Prováděcí nařízení 2022/269/EU, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení 2019/1198/EU
OJ L 43, 24/02/2022, s. 4

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí smíšeného výboru podle Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství č. 1/2022 ze dne 21. ledna 2022 o změnách přílohy 14-B týkající se zeměpisných označení [2022/138]
OJ L 22, 01/02/2022, s. 45

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2022/168/EU, kterým se povoluje uvedení pasterované Akkermansia muciniphila na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 28, 09/02/2022, s. 5
Prováděcí nařízení 2022/169/EU, kterým se povoluje uvedení zmrazených, sušených a práškových forem moučných červů (larev potemníka moučného Tenebrio molitor) na trh jako nové potraviny podle nařízení  2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 28, 09/02/2022, s. 10
Prováděcí nařízení 2022/187/EU, kterým se povoluje uvedení cetylovaných mastných kyselin na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 30, 11/02/2022, s. 102
Prováděcí nařízení 2022/188/EU, kterým se povoluje uvedení zmrazených, sušených a práškových forem Acheta domesticus na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 30, 11/02/2022, s. 108
Prováděcí nařízení 2022/196/EU, kterým se povoluje rozšíření použití a změna specifikací pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 31, 14/02/2022, s. 46
Prováděcí nařízení 2022/202/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2017/2470/EU, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny 
OJ L 33, 15/02/2022, s. 41

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Podvýboru pro cla EU-Moldavsko 1/2021 ze dne 16. listopadu 2021, kterým se Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé mění nahrazením protokolu II k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2022/165]
OJ L 27, 08/02/2022, s. 9
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-OOP 2/2021 ze dne 24. prosince 2021 o prodloužení platnosti dočasných změn podle bodu A Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií na jedné straně a palestinskou samosprávou Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy na straně druhé týkající se další liberalizace v oblasti obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a produkty rybolovu [2022/190]
OJ L 32, 14/02/2022, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2022/194/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 31, 14/02/2022, s. 21
Prováděcí nařízení 2022/215/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 37, 18/02/2022, s. 28
Prováděcí nařízení 2022/249/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 41, 22/02/2022, s. 16
Prováděcí nařízení 2022/304/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 46, 25/02/2022, s. 81
Prováděcí nařízení 2022/305/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 46, 25/02/2022, s. 84

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2022/150/EU ze dne 17. listopadu 2021, kterým se mění nařízení 32/2000/ES, pokud jde o objem sledě obecného, který může být dovezen v rámci celní kvóty 09.0006
OJ L 25, 04/02/2022, s. 9
Prováděcí nařízení 2022/158/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/1641/EU o dovozu živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě ze Spojených států amerických 
OJ L 26, 07/02/2022, s. 1
Nařízení 2022/204/EU ze dne 8. prosince 2021, kterým se mění nařízení 2015/242/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky
OJ L 34, 16/02/2022, s. 1

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Prováděcí rozhodnutí 2022/161/EU, kterým se zastavuje přezkumné řízení týkající se překážek obchodu ve smyslu nařízení 2015/1843/EU uplatňovaných Spojenými státy mexickými, které spočívají v opatřeních, jež mají dopad na dovoz Tequily
OJ L 26, 07/02/2022, s. 17

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 28. 2. 2022