Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2019

Vydáno: 15. 3. 2019
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/02/direct-access.html?ojYear=2019&locale=cs

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení 2019/229/EU, kterým se mění nařízení 2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích pro potraviny, pokud jde o některé metody, kritérium bezpečnosti potravin pro Listeria monocytogenes v naklíčených semenech a kritérium hygieny výrobního procesu a kritérium bezpečnosti potravin pro nepasterizované ovocné a zeleninové šťávy (určené k přímé spotřebě)
OJ L 37, 08/02/2019, s. 106
Prováděcí rozhodnutí 2019/300/EU, kterým se stanoví obecný plán řízení krizí v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv
OJ L 50, 21/02/2019, s. 55

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2019/161/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 821) 
OJ L 31, 01/02/2019, s. 77
Rozhodnutí 68/2017/EHP ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/180]
OJ L 36, 07/02/2019, s. 1
Rozhodnutí 69/2017/EHP ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/181]
OJ L 36, 07/02/2019, s. 3
Rozhodnutí 70/2017/EHP ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/182]
OJ L 36, 07/02/2019, s. 5 
Rozhodnutí 71/2017/EHP ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/183]
OJ L 36, 07/02/2019, s. 7 
Rozhodnutí 72/2017/EHP ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/184]
OJ L 36, 07/02/2019, s. 8 
Rozhodnutí 73/2017/EHP ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/185]
OJ L 36, 07/02/2019, s. 9  
Rozhodnutí 74/2017/EHP ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/186]
OJ L 36, 07/02/2019, s. 11 
Rozhodnutí 75/2017/EHP ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/187]
OJ L 36, 07/02/2019, s. 12  
Rozhodnutí 76/2017/EHP ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/188]
OJ L 36, 07/02/2019, s. 14
Rozhodnutí 77/2017/EHP ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/189]
OJ L 36, 07/02/2019, s. 17 
Rozhodnutí 78/2017/EHP ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/190]
OJ L 36, 07/02/2019, s. 20 
Rozhodnutí 79/2017/EHP ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/191]
OJ L 36, 07/02/2019, s. 21 
Rozhodnutí 80/2017/EHP ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/192]
OJ L 36, 07/02/2019, s. 22
Rozhodnutí 90/2017/EHP ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/202]
OJ L 36, 07/02/2019, s. 37
Rozhodnutí 91/2017/EHP ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/203]
OJ L 36, 07/02/2019, s. 39
Prováděcí nařízení 2019/238/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky ovotransferrin podle maximálního limitu reziduí
OJ L 39, 11/02/2019, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2019/242/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2017/675/EU, pokud jde o opatření proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Alžírska, Libye, Maroka a Tuniska do Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 768) 
OJ L 39, 11/02/2019, s. 16
Prováděcí rozhodnutí 2019/246/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 1107) 
OJ L 40, 12/02/2019, s. 78
Nařízení 2019/268/EU, kterým se mění nařízení 200/2010/EU, 517/2011/EU, 200/2012/EU a 1190/2012/EU, pokud jde o určité metody vyšetření na salmonelu a související odběr vzorků u drůbeže
OJ L 46, 18/02/2019, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2019/315/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 1576) 
OJ L 51, 22/02/2019, s. 53
Nařízení 2019/319/EU, kterým se mění příloha IX nařízení 999/2001/ES a příloha XV nařízení 142/2011/EU, pokud jde o veterinární osvědčení při dovozu do Unie týkající se přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 61, 28/02/2019, s. 1

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2019/157/EU ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění příloha II nařízení v přenesené pravomoci 1062/2014/EU týkajícího se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení 528/2012/EU
OJ L 31, 01/02/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/158/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky methoxyfenozid jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 31, 01/02/2019, s. 21
Prováděcí nařízení 2019/168/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, epoxykonazol, fenpyroximát, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metconazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiakloprid, tolklofos-methyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum a ziram
OJ L 33, 05/02/2019, s. 1
Nařízení 2019/227/EU ze dne 28. listopadu 2018, kterým se mění nařízení 1062/2014/EU, pokud jde o určité kombinace účinné látky a typu přípravku, pro něž byl jako hodnotící příslušný orgán určen příslušný orgán Spojeného království
OJ L 37, 08/02/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/291/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-naftylacetamid, 1-naftyloctová kyselina, akrinathrin, azoxystrobin, fluazifop-P, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-methyl, oxyfluorfen, prochloraz, prohexadion, spiroxamin, tefluthrin a terbuthylazin
OJ L 48, 20/02/2019, s. 17
Prováděcí nařízení 2019/324/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o doby platnosti schválení účinných látek bifenthrin, karboxin, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice), extrakční zbytky pepřového prášku a křemičitan sodno-hlinitý
OJ L 57, 26/02/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/336/EU, kterým se mění nařízení 1141/2010/EU a prováděcí nařízení 686/2012/EU, pokud jde o zpravodajský členský stát pro hodnocení 1-methylcyklopropenu, famoxadonu, mankozebu, methiokarbu, methoxyfenozidu, pirimikarbu, pirimifos-methylu a thiaklopridu
OJ L 60, 28/02/2019, s. 8
Prováděcí nařízení 2019/337/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka mefentriflukonazol a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 60, 28/02/2019, s. 12

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2019/221/EU, kterým se mění nařízení 785/2007/ES, 379/2009/ES, 1087/2009/ES, 9/2010/EU, 337/2011/EU a prováděcí nařízení 389/2011/EU, 528/2011/EU, 840/2012/EU, 1021/2012/EU, 2016/899/EU, 2016/997/EU, 2017/440/EU a 2017/896/EU, pokud jde o jméno držitele povolení a zástupce držitele povolení u některých doplňkových látek
OJ L 35, 07/02/2019, s. 28
Prováděcí nařízení 2019/230/EU, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení 2017/2330/EU o povolení uhličitanu železnatého, chloridu železitého hexahydrátu, síranu železnatého monohydrátu, síranu železnatého heptahydrátu, fumaranu železnatého, chelátu železa a aminokyselin hydrátu, chelátu železa a bílkovinných hydrolyzátů a železnatého chelátu glycinu hydrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a feridextranu jako doplňkové látky pro selata a o změně nařízení 1334/2003/ES a 479/2006/ES
OJ L 37, 08/02/2019, s. 111  

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí výboru pro obchod  1/2018 ze dne 13. prosince 2018 kterým se mění dodatek 1 přílohy XIII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Ekvádorem a Peru na straně druhé [2019/179]
OJ L 33, 05/02/2019, s. 35

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2019/216/EU o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení 32/2000/ES
OJ L 38, 08/02/2019, s. 1
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Švýcarsko 1/2019 ze dne 29. ledna 2019, kterým se mění tabulka III a tabulka IV protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 ve znění pozdějších předpisů [2019/258]
OJ L 43, 14/02/2019, s. 36
Nařízení 2019/289/EU, kterým se mění nařízení 702/2014/EU, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem
OJ L 48, 20/02/2019, s. 1
Nařízení 2019/316/EU, kterým se mění nařízení 1408/2013/EU o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství
OJ L 051I, 22/02/2019, s. 1
Nařízení 2019/330/EU ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění přílohy I a V nařízení 649/2012/EU o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
OJ L 59, 27/02/2019, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2019/298/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položky týkající se Běloruska, Bosny a Hercegoviny a Japonska na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity
OJ L 50, 21/02/2019, s. 20
Prováděcí nařízení 2019/302/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 51, 22/02/2019, s. 3

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ESA-EU 1/2019 o odchylce od pravidel původu stanovených v protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, pokud jde o solenou pamakrelu jižní (snoek, Thyrsites atun) [2019/167]
OJ L 32, 04/02/2019, s. 32

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2019/282/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/2080/EU, pokud jde o lhůty pro podání nabídek
OJ L 47, 19/02/2019, s. 34

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2019/160/EU, kterým se stanoví dočasná odchylka od podmínek požadovaných pro certifikované osivo stanovených ve směrnicích 66/401/EHS a 66/402/EHS (oznámeno pod číslem C(2019) 305) 
OJ L 31, 01/02/2019, s. 75

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 2019/335/EU, kterým se mění příloha III nařízení 110/2008/ES, pokud jde o zápis lihoviny „Tequila“ jako zeměpisného označení
OJ L 60, 28/02/2019, s. 3

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí pracovní skupiny pro víno EU-Japonsko 1/2019 o formulářích, které mají být používány pro osvědčení pro dovoz vinařských produktů pocházejících z Japonska do Evropské unie, a postupech týkajících se autocertifikace [2019/224]
OJ L 35, 07/02/2019, s. 36
Rozhodnutí 103/2017/EHP ze dne 5. května 2017, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) k Dohodě o EHP [2019/215]
OJ L 36/07/02/2019, s. 65

Úřední věstník EU, 1. – 28. 2. 2019