Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2018

Vydáno: 21. 3. 2018
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: http://eur-lex.europa.eu/oj/2018/02/direct-access.html?ojYear=2018&locale=cs

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2018/169/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 550) 
OJ L 31, 03/02/2018, s. 88
Prováděcí rozhodnutí 2018/187/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o schválení programu tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby pro oblast Emilia-Romagna v Itálii (oznámeno pod číslem C(2018) 579) 
OJ L 34, 08/02/2018, s. 36
Prováděcí rozhodnutí 2018/218/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 92/260/EHS, pokud jde o dočasný dovoz evidovaných koní z některých částí Číny, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu do Číny, Mexika a do Spojených států amerických, a kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky týkající se Číny, Mexika a Turecka v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 713) 
OJ L 42, 15/02/2018, s. 54
Prováděcí rozhodnutí 2018/233/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 818) 
OJ L 45, 17/02/2018, s. 33
Prováděcí rozhodnutí 2018/263/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 889) 
OJ L 49, 22/02/2018, s. 66

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2018/155/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 686/2012/EU, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek členským státům pro účely postupu obnovení
OJ L 29, 01/02/2018, s. 8
Prováděcí nařízení 2018/184/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice) a sulfurylfluorid
OJ L 34, 08/02/2018, s. 10
Prováděcí nařízení 2018/185/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky penflufen
OJ L 34, 08/02/2018, s. 13
Prováděcí nařízení 2018/291/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky bifenthrin
OJ L 55, 27/02/2018, s. 30
Prováděcí nařízení 2018/296/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka výtažek z Reynoutria sachalinensis 
OJ L  56, 28/02/2018, s. 31

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 2018/192/EU, kterým se mění příloha VII nařízení 882/2004/ES, pokud jde o referenční laboratoře EU v oblasti kontaminujících látek v krmivech a potravinách
OJ L 36, 09/02/2018, s. 15
Prováděcí rozhodnutí 2018/193/EU, kterým se schvalují laboratoře v Brazílii a v Ruské federaci k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek (oznámeno pod číslem C(2018) 593) 
OJ L 36, 09/02/2018, s. 18
Nařízení 2018/221/EU, kterým se mění nařízení 999/2001/ES a nařízení 882/2004/ES, pokud jde o referenční laboratoř EU pro přenosné spongiformní encefalopatie
OJ L 43, 16/02/2018, s. 6
Nařízení 2018/222/EU, kterým se mění příloha VII nařízení 882/2004/ES, pokud jde o referenční laboratoř Evropské unie pro sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů
OJ L 43, 16/02/2018, s. 8

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2018/183/EU o zamítnutí povolení formaldehydu jako doplňkové látky náležící do funkčních skupin konzervantů a látek zlepšujících hygienické podmínky
OJ L 34, 08/02/2018, s. 6
Prováděcí nařízení 2018/238/EU o povolení 5′-ribonukleotidů sodných, 5′ guanylanu sodného a 5′-inosinanu sodného jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 53, 23/02/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/239/EU o povolení methyl-N-methylanthranilátu a methylanthranilátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat kromě ptáků
OJ L 53, 23/02/2018, s. 9
Prováděcí nařízení 2018/240/EU o povolení trimethylaminu, trimethylamin-hydrochloridu, 3-methylbutylaminu pro všechny druhy zvířat kromě nosnic a 2-methoxyethyl benzenu, 1,3-dimethoxy-benzenu, 1,4 dimethoxy-benzenu, 1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzenu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 53, 23/02/2018, s. 14
Prováděcí nařízení 2018/241/EU o povolení piperinu, 3-methylindolu, indolu, 2-acetylpyrrolu a pyrrolidinu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 53, 23/02/2018, s. 27 
Prováděcí nařízení 2018/242/EU o povolení hex-3(cis)-en-1-olu, non-6-en-1-olu, okt-3-en-1-olu, non-6(cis)-enalu, hex-3(cis)-enalu, hept-4-enalu, hex-3(cis)-enyl-acetátu, hex-3(cis)-enyl-formiátu, hex-3-enyl-butyrátu, hex-3-enyl-hexanoátu, hex-3(cis)-enyl-isobutyrátu, citronellolu, (-)-3,7-dimethyl-6-okten-1-olu, citronellalu, 2,6-dimethylhept-5-enalu, kyseliny citronellové, citronellyl-acetátu, citronellyl-butyrátu, citronellyl-formiátu, citronellyl-propionátu, 1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethanu a hex-3-enyl-isovalerátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 53, 23/02/2018, s. 36  
Prováděcí nařízení 2018/243/EU o povolení 3-hydroxybutan-2-onu, pentan-2,3-dionu, 3,5-dimethylcyklopentan-1,2-dionu, hexan-3,4-dionu, ethyl-2-oxopropyl-acetátu, 2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1,4-dionu a 3-methylnona-2-,4-dionu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat  
OJ L 53, 23/02/2018, s. 69  
Prováděcí nařízení 2018/244/EU o povolení vanilylacetonu a 4-(4-methoxyfenyl)butan-2-onu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zamítnutí 1-fenylethan-1-olu 
OJ L 53, 23/02/2018, s. 81  
Prováděcí nařízení 2018/245/EU o povolení mentholu, d-karvonu, menthyl-acetátu, d,l-isomenthonu, 3-methyl-2-(pent-2-en-1-yl) cyklopent-2-en-1-onu, 3,5,5-trimethyl-2-cyklohexen-(1)-onu, d-fenchonu, fenchylalkoholu, karvyl-acetátu, dihydrokarvyl-acetátu a fenchyl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ‚
OJ L 53, 23/02/2018, s. 87 
Prováděcí nařízení 2018/246/EU o povolení linalooloxidu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat kromě ryb
OJ L 53, 23/02/2018, s. 105  
Prováděcí nařízení 2018/247/EU o povolení 2,4,5-trimethylthiazolu, 2-isobutylthiazolu, 5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolu, 2-acetylthiazolu, 2-ethyl-4-methylthiazolu, 5,6-dihydro-2,4,6,tris(2-methylpropyl)4H-1,3,5-dithiazinu a thiamin hydrochloridu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 53, 23/02/2018, s. 109
Prováděcí nařízení 2018/248/EU o povolení 2,3-diethylpyrazinu, 2,5 nebo 6-methoxy-3-methylpyrazinu, 2-acetyl-3-ethylpyrazinu, 2,3-diethyl-5-methylpyrazinu, 2-(sek-butyl)-3-methoxypyrazinu, 2-ethyl-3-methoxypyrazinu, 5,6,7,8-tetrahydrochinoxalinu, 2-ethylpyrazinu a 5-methylchinoxalinu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 53, 23/02/2018, s. 120
Prováděcí nařízení 2018/249/EU o povolení taurinu, β-alaninu, L-alaninu, L-argininu, L-asparagové kyseliny, L-histidinu, D,L-isoleucinu, L-leucinu, L-fenylalaninu, L-prolinu, D,L-serinu, L-tyrosinu, L-methioninu, L-valinu, L-cysteinu, glycinu, glutamátu sodného a L-glutamové kyseliny jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, pro všechny druhy zvířat kromě koček a psů
OJ L 53, 23/02/2018, s. 134
Prováděcí nařízení 2018/250/EU o povolení methyl-2-furoátu, bis(2-methyl-3-furyl)disulfidu, furfuralu, furfurylalkoholu, 2-furanmethanethiolu, S-furfuryl-acetothioátu, difurfuryldisulfidu, methyl(furfuryl)sulfidu, 2-methylfuran-3-thiolu, methyl(furfuryl)disulfidu, 2-methyl-3-(methyldithio)furanu a furfuryl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 53, 23/02/2018, s. 166  

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 2018/290/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity glycidylesterů mastných kyselin v rostlinných olejích a tucích, počáteční kojenecké výživě, pokračovací kojenecké výživě a potravinách pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence a malé děti
OJ L 55, 27/02/2018, s. 27

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 2018/213/EU o použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami a o změně nařízení 10/2011/EU, pokud jde o použití uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami
OJ L 41, 14/02/2018, s. 6

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2018/199/EU o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 38, 10/02/2018, s. 9

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2018/216/EU ze dne 14. prosince 2017, kterým se mění přílohy V a IX nařízení 978/2012/EU o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
OJ L 42, 15/02/2018, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2018/252/EU o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví drůbeže ve Francii
OJ L 46, 20/02/2018, s. 1

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2018/154/EU o zahájení nabídkového řízení pro nákup sušeného odstředěného mléka během období veřejné intervence od 1. března do 30. září 2018
OJ L 29, 01/02/2018, s. 6

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 2018/264/EU, kterým se pro hospodářský rok 1999/2000 stanoví dávky z výroby a koeficient pro výpočet doplňkové dávky v odvětví cukru a kterým se pro hospodářský rok 2000/2001 stanoví dávky z výroby v odvětví cukru
OJ L 51, 23/02/2018, s. 1

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 2018/175/EU, kterým se mění příloha II nařízení 110/2008/ES o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
OJ L 32, 06/02/2018, s. 48

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 2018/273/EU ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení 1306/2013/EU, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení 555/2008/ES, 606/2009/ES a 607/2009/ES a zrušuje se nařízení 436/2009/ES a nařízení 2015/560/EU
OJ L 58, 28/02/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/274/EU ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení 1306/2013/EU, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení 2015/561/EU
OJ L 58, 28/02/2018, s. 60

Úřední věstník EU,  1. – 28. 2. 2018