Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2016

Vydáno: 7. 3. 2016
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2016/02/direct-access.html?ojYear=2016

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2016/232/EU ze dne 15. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o některé aspekty spolupráce producentů
OJ L 44, 19/02/2016, s. 1
Nařízení 2016/247/EU ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“
OJ L 46, 23/02/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/248/EU ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a kterým se stanoví orientační přidělení podpory
OJ L 46, 23/02/2016, s. 8

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Prováděcí rozhodnutí 2016/158/EU, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o některá zařízení v odvětvích masa a mléka v Chorvatsku (oznámeno pod číslem C(2016) 501)
OJ L 31, 06/02/2016, s. 47

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2016/129/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „přečištěný polotuhý výtažek z Humulus lupulus L. obsahující přibližně 48 % β-hořkých kyselin (jako draselné soli)“
OJ L 25, 02/02/2016, s. 44
Prováděcí rozhodnutí 2016/168/EU, kterým se mění přílohy rozhodnutí 2003/467/ES, kterým se stanoví status stád skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (oznámeno pod číslem C(2016) 602)
OJ L 32, 09/02/2016, s. 153
Prováděcí rozhodnutí 2016/180/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Litvu a Polsko (oznámeno pod číslem C(2016) 686) 
OJ L 35, 11/02/2016, s. 12

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2016/131/EU, kterým se schvaluje C(M)IT/MIT (3:1) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 2, 4, 6, 11, 12 a 13
OJ L 25, 02/02/2016, s. 48
Prováděcí rozhodnutí 2016/135/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látek flokumafen, brodifakum a warfarin pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 14
OJ L 25, 02/02/2016, s. 65
Prováděcí nařízení 2016/138/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka 3-decen-2-on
OJ L 27, 03/02/2016, s. 5
Prováděcí nařízení 2016/139/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky metsulfuron-methyl jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 27, 03/02/2016, s. 7
Nařízení 2016/143/EU, kterým se mění příloha IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o COS-OGA, cerevisan, hydroxid vápenatý, lecitiny, Salix spp. cortex, ocet, fruktózu, virus mozaiky pepina kmen CH2 izolát 1906, Verticillium albo-atrum izolát WCS850 a Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum kmen D747
OJ L 28, 04/02/2016, s. 12
Prováděcí nařízení 2016/147/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky iprovalikarb a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 30, 05/02/2016, s. 12
Nařízení 2016/156/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro boskalid, klothianidin, thiamethoxam, folpet a tolklofos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 31, 06/02/2016, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2016/159/EU, kterým se stanoví postupy pro předkládání žádostí o granty a žádostí o platbu a pro poskytování souvisejících informací, pokud jde o nouzová opatření v souvislosti se škodlivými organismy rostlin uvedenými v nařízení 652/2014/EU (oznámeno pod číslem C(2016) 524)
OJ L 31, 06/02/2016, s. 51
Prováděcí nařízení 2016/177/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka benzovindiflupyr jako látka, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 35, 11/02/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/182/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky pyraflufen-ethyl a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 37, 12/02/2016, s. 40
Prováděcí nařízení 2016/183/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 686/2012/EU, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší nejpozději dne 31. prosince 2018, členským státům pro účely postupu obnovení
OJ L 37, 12/02/2016, s. 44 

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí rozhodnutí 2016/176/EU, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky a vyráběné společností Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd
OJ L 33, 10/02/2016, s. 14
Nařízení 2016/178/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie
OJ L 35, 11/02/2016, s. 6
Prováděcí nařízení 2016/262/EU o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu aspartamu pocházejícího z Čínské lidové republiky
OJ L 50, 26/02/2016, s. 4
Nařízení 2016/263/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o název kategorie potravin 12.3 Octy
OJ L 50, 26/02/2016, s. 25

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 2016/239/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity tropanových alkaloidů v některých obilných příkrmech pro kojence a malé děti
OJ L 45, 20/02/2016, s. 3

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2016/127/EU ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení 609/2013/EU, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí
OJ L 25, 02/02/2016, s. 1
Nařízení 2016/128/EU ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení 609/2013/EU, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely
OJ L 25, 02/02/2016, s. 30

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2016/141/EU ze dne 30. listopadu 2015, kterým se mění nařízení 639/2014/EU, pokud jde o určitá ustanovení týkající se platby pro mladé zemědělce a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se stanoví odchylka od čl. 53 odst. 6 nařízení 1307/2013/EU
OJ L 28, 04/02/2016, s. 2 
Nařízení 2016/246/EU, kterým se mění příloha I nařízení 794/2004/ES, pokud jde o formuláře pro oznamování státních podpor v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech
OJ L 51, 26/02/2016, s. 1 

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2016/132/EU, kterým se stanoví konečný termín pro podání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v prováděcím nařízení 2015/2334/EU
OJ L 25, 02/02/2016, s. 56

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2016/148/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H7N8
OJ L 30, 05/02/2016, s. 17
Prováděcí nařízení 2016/261/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 50, 26/02/2016, s. 1

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2016/169/EU, kterým se mění rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o vnitrostátní opatření pro prevenci zavlečení některých nákaz vodních živočichů do Irska, Finska, Švédska a Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2016) 605) 
OJ L 32, 09/02/2016, s. 158

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2016/224/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 947/2014/EU a 948/2014/EU, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka
OJ L 41, 18/02/2016, s. 8
Prováděcí nařízení 2016/225/EU, kterým se stanoví maximální objem produktů pro každý členský stát a období pro podávání žádostí o mimořádnou podporu pro soukromé skladování zbývajících nevyužitých množství některých sýrů podle nařízení v přenesené pravomoci 2015/1852/EU
OJ L 41, 18/02/2016, s. 10

21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 2016/238/EU, kterým se mění příloha nařízení 579/2014/EU, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení 852/2004/ES, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků
OJ L 45, 20/02/2016, s. 1

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2016/166/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Indie a kterým se mění nařízení 669/2009/ES
OJ L 32, 09/02/2016, s. 143

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2016/190/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/1164/EU, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2015/2016, a kterým se mění prováděcí nařízení 2015/1803/EU
OJ L 38, 13/02/2016, s. 3

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 2016/235/EU, kterým se mění příloha II nařízení 110/2008/ES o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
OJ L 44, 19/02/2016, s. 7

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 29. 2. 2016