Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2015

Vydáno: 11. 3. 2015
Autor: Mgr. Jana Beránková

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2015/02/direct-access.html?ojYear=2015

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Směrnice 2015/254/EU, kterou se ruší směrnice 93/5/EHS o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin
OJ L 43, 18.02.2015, s.1

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2015/198/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Kanady na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 33, 10.02.2015, s.9
Prováděcí rozhodnutí 2015/204/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde položku týkající se Kanady na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem C(2015) 554)
OJ L 33, 10.02.2015, s.45
Prováděcí rozhodnutí 2015/205/EU, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2015) 699)
OJ L 33, 10.02.2015, s.48
Prováděcí rozhodnutí 2015/216/EU, kterým se mění rozhodnutí 2000/572/ES, pokud jde o odkaz na harmonizovaný systém (HS) ve vzorovém osvědčení pro masné polotovary, a kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku týkající se Izraele na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev (oznámeno pod číslem C(2015) 438)
OJ L 36, 12.02.2015, s.11
Prováděcí nařízení 2015/243/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 41, 17.02.2015, s.5
Prováděcí rozhodnutí 2015/250/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status spolkových zemí Sasko, Sasko-Anhaltsko, Braniborsko, Berlín a Meklenbursko-Přední Pomořansko v Německu jako území prostých infekční bovinní rinotracheitidy (oznámeno pod číslem C(2015) 706)
OJ L 41, 17.02.2015, s.43
Prováděcí rozhodnutí 2015/251/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2015) 710)
OJ L 41, 17.02.2015, s.46
Prováděcí rozhodnutí 2015/252/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem C(2015) 714)
OJ L 41, 17.02.2015, s.52
Prováděcí rozhodnutí 2015/266/EU, kterým se uznává Ostrov Man za prostý varroázy a mění příloha prováděcího rozhodnutí 2013/503/EU (oznámeno pod číslem C(2015) 715)
OJ L 45, 19.02.2015, s.16
Prováděcí rozhodnutí 2015/267/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku pro Japonsko v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 738)
OJ L 45, 19.02.2015, s.19
Prováděcí rozhodnutí 2015/278/EU, kterým se mění rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o vnitrostátní opatření pro prevenci zavlečení některých nákaz vodních živočichů do částí Irska, Finska a Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2015) 791)
OJ L 47, 20.02.2015, s.22
Prováděcí rozhodnutí 2015/315/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu (oznámeno pod číslem C(2015) 1004)
OJ L 56, 27.02.2015, s.68

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2015/165/EU, kterým se mění příloha IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro kyselinu mléčnou, Lecanicillium muscarium kmen Ve 6, hydrochlorid chitosanu a Equisetum arvense L. v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 28, 04.02.2015, s.1
Prováděcí nařízení 2015/232/EU, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky sloučeniny mědi
OJ L 39, 14.02.2015, s.7
Prováděcí rozhodnutí 2015/237/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/237/EU o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů do Unie a proti jejich rozšiřování na území Unie, pokud jde o určité druhy ovoce a zeleniny pocházející z Indie (oznámeno pod číslem C(2015) 662)
OJ L 39, 14.02.2015, s.21
Prováděcí nařízení 2015/292/EU, kterým se schvaluje oxid uhličitý jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 15
OJ L 53,  25.02.2015, s.3
Prováděcí nařízení 2015/306/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Isaria fumosorosea kmen Apopka 97 a mění příloha prováděcího nařízení  540/2011/EU
OJ L 56, 27.02.2015, s.1
Prováděcí nařízení 2015/307/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky triklopyr
OJ L 56, 27.02.2015, s.6
Prováděcí nařízení 2015/308/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky (7Z,13Z,16Z,19Z)-dokosa-7,13,16,19-tetraen-1-yl-isobutyrát
OJ L 56, 27.02.2015, s.9

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 2015/186/EU, kterým se mění příloha I směrnice 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu a semen druhu Ambrosia 
OJ L 31, 07.02.2015, s.11
Prováděcí nařízení 2015/244/EU o povolení chinolinové žluti jako doplňkové látky pro zvířata neurčená k produkci potravin
OJ L 41, 17.02.2015, s.8
Prováděcí nařízení 2015/264/EU o povolení neohesperidindihydrochalkonu jako doplňkové látky pro ovce, ryby, psy, telata a některé kategorie prasat
OJ L 45, 19.02.2015, s.10

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Prováděcí nařízení 2015/175/EU, kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny
OJ L 30, 06.02.2015, s.10

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 2015/174/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 10/2011/EU  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
OJ L 30, 06.02.2015, s.2

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2015/285/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru EHP zřízeného Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, k nahrazení protokolu 4 k Dohodě o EHP o pravidlech původu novým protokolem, který je v souladu s Regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu
OJ L 50, 21.02.2015, s.13


11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Prováděcí nařízení 2015/170/EU  ze dne 4. února 2015 o zrušení nařízení (ES) č. 1135/2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz určitých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny
OJ L 29, 05.02.2015, s.1

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2015/231/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 720/2014/EU o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2014 do 30. června 2015 v rámci celní kvóty otevřené nařízením 431/2008/ES  pro zmrazené hovězí maso a kterým se stanoví dodatečná množství, která se mají přidělit
OJ L 39, 14.02.2015, s.5

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2015/318/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 57, 28.02.2015, s.1

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2015/242/EU  ze dne 9. října 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky
OJ L 41, 17.02.2015, s.1
Nařízení 2015/288/EU  ze dne 17. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení 508/2014/EU o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o dobu a data nepřípustnosti žádostí
OJ L 51, 24.02.2015, s.1
Prováděcí nařízení 2015/309/EU, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka
OJ L 56, 27.02.2015, s.12
Prováděcí rozhodnutí 2015/316/EU, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka
OJ L 56, 27.02.2015, s.73

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí rozhodnutí 2015/225/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení 853/2004/ES  týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2015) 631)
OJ L 37, 13.02.2015, s.15
Prováděcí nařízení 2015/303/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  947/2014/EU a 948/2014/EU, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka
OJ L 55, 26.02.2015, s.4

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí rozhodnutí 2015/164/EU o odchylce od pravidel původu stanovených v rozhodnutí  2013/755/EU, pokud jde o surový třtinový cukr z Curaçaa
OJ L 27, 03.02.2015, s.42

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření
Nařízení 2015/210/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 110/2008/ES o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
OJ L 35, 11.02.2015, s.16

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 28. února 2015