Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2014

Vydáno: 4. 3. 2014
Autor: Mgr. Jana Beránková

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2014&month=2

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 168/2014/EU, kterým se mění nařízení 555/2008/ES, pokud jde o podávání zpráv a hodnocení programů podpory členských států
OJ L 54, 22.02.2014, s.14

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2014/84/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/426/EU o opatřeních proti zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo částí území třetích zemí, ve kterých byl potvrzen výskyt této choroby, do Unie a o zrušení rozhodnutí 2011/78/EU (oznámeno pod číslem C(2014) 715)
OJ L 44, 14.02.2014, s.53
Prováděcí rozhodnutí 2014/90/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o schválení programu tlumení pro eradikaci infekční bovinní rinotracheitidy v jedné oblasti v Itálii (oznámeno pod číslem C(2014) 737)
OJ L 46, 18.02.2014, s.10
Prováděcí rozhodnutí 2014/91/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání určitých oblastí Itálie a Španělska za úředně prosté brucelózy (B. melitensis), a kterým se mění přílohy I, II a III rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Maďarska za úředně prosté tuberkulózy, Rumunska a určitých oblastí Itálie za úředně prosté brucelózy a určitých oblastí Itálie za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2014) 741)
OJ L 46, 18.02.2014, s.12
Prováděcí rozhodnutí 2014/92/EU  o změně přílohy II rozhodnutí 97/794/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla ke směrnici 91/496/EHS, pokud jde o veterinární kontroly živých zvířat dovážených ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2014) 750)
OJ L 46, 18.02.2014, s.18
Prováděcí rozhodnutí 2014/93/EU o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Litvě (oznámeno pod číslem C(2014) 1006)
OJ L 46, 18.02.2014, s.20
Prováděcí rozhodnutí 2014/100/EU týkající se některých prozatímních ochranných opatření v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (oznámeno pod číslem C(2014) 1179)
OJ L 50, 20.02.2014, s.35
Rozhodnutí 153/2013/EHP  ze dne 8. října 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 58, 27.02.2014, s.1
Rozhodnutí 154/2013/EHP ze dne 8. října 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 58, 27.02.2014, s.5

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 88/2014/EU, kterým se stanoví postup pro změnu přílohy I nařízení 528/2012/EU o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
OJ L 32, 01.02.2014, s.3
Prováděcí nařízení 89/2014/EU, kterým se schvaluje bis(N-cyklohexyl-diazenium-dioxy)měď (Cu-HDO) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8
OJ L 32, 01.02.2014, s.6
Prováděcí nařízení 90/2014/EU, kterým se schvaluje dekanová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 4, 18 a 19
OJ L 32, 01.02.2014, s.9
Prováděcí nařízení 91/2014/EU, kterým se schvaluje S-methopren jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18
OJ L 32, 01.02.2014, s.13
Prováděcí nařízení 92/2014/EU, kterým se schvaluje zineb jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21
OJ L 32, 01.02.2014, s.16
Prováděcí nařízení 93/2014/EU, kterým se schvaluje oktanová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 4 a 18
OJ L 32, 01.02.2014, s.19
Prováděcí nařízení 94/2014/EU, kterým se schvaluje jod, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem, jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 3, 4 a 22
OJ L 32, 01.02.2014, s.23
Nařízení 87/2014/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, butralin, chlortoluron, daminozid, isoproturon, pikoxystrobin, pyrimethanil a trinexapak v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 35, 05.02.2014, s.1
Prováděcí nařízení 108/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka thiokyanatan draselný
OJ L 36, 06.02.2014, s.9
Prováděcí nařízení 116/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka jodid draselný
OJ L 38, 07.02.2014, s.26
Prováděcí směrnice 2014/19/EU, kterou se mění příloha I směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
OJ L 38, 07.02.2014, s.30
Prováděcí rozhodnutí 2014/62/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/766/ES o mimořádných opatřeních proti šíření Diabrotica virgifera Le Conte na území Společenství (oznámeno pod číslem C(2014) 467)
OJ L 38, 07.02.2014, s.45
Doporučení 2014/63/EU o opatřeních k ochraně proti bázlivci kukuřičnému (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) v oblastech Unie, kde je potvrzena jeho přítomnost
OJ L 38, 07.02.2014, s.46
Prováděcí nařízení 140/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka spinetoram a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 44, 14.02.2014, s.35
Prováděcí nařízení 141/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky rostlinné oleje/hřebíčkový olej
OJ L 44, 14.02.2014, s.40
Prováděcí nařízení 143/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka pyridalyl a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 45, 15.02.2014, s.1
Prováděcí nařízení 144/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka valifenalát a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 45, 15.02.2014, s.7
Prováděcí nařízení 145/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka thiokarbazon a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 45, 15.02.2014, s.12
Rozhodnutí 2014/85/EU o uvádění biocidních přípravků obsahujících měď na trh pro základní použití (oznámeno pod číslem C(2014) 718)
OJ L 45, 15.02.2014, s.22
Prováděcí rozhodnutí 2014/87/EU  o opatřeních proti rozšiřování Xylella fastidiosa (Well et Raju) na území Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 726)
OJ L 45, 15.02.2014, s.29
Prováděcí nařízení 149/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka kyselina L-askorbová a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 46, 18.02.2014, s.3
Prováděcí nařízení 151/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka kyselina S-abscisová a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 48, 19.02.2014, s.1
Prováděcí nařízení 154/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree)
OJ L 50, 20.02.2014, s.7
Nařízení 186/2014/EU, kterým se mění nařízení 823/2012/EU, pokud jde o data ukončení platnosti schválení účinných látek ethoxysulfuronu, oxadiargylu a warfarinu
OJ L 57, 27.02.2014, s.22
Prováděcí nařízení 187/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky methiokarb
OJ L 57, 27.02.2014, s.24
Prováděcí nařízení 192/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 1,4-dimethylnaftalen a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 59, 28.02.2014, s.20
Prováděcí nařízení 193/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka amisulbrom a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 59, 28.02.2014, s.25

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 101/2014/EU o povolení L-tyrosinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 34, 05.02.2014, s.1
Prováděcí nařízení 107/2014/EU o stažení doplňkových látek chlorid kobaltnatý hexahydrát, dusičnan kobaltnatý hexahydrát a síran kobaltnatý monohydrát z trhu a o změně nařízení 1334/2003/ES
OJ L 36, 06.02.2014, s.7
Prováděcí nařízení 121/2014/EU o povolení L-selenomethioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 39, 08.02.2014, s.53
Prováděcí nařízení 131/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 601/2013/EU  o povolení látek octan kobaltnatý, tetrahydrát, uhličitan kobaltnatý, bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý, monohydrát, síran kobaltnatý, heptahydrát a potahovaný granulovaný bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý, monohydrát jako doplňkových látek
OJ L 41, 12.02.2014, s.3

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 126/2014/EU  o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Paprika Žitava / Žitavská paprika (CHOP))
OJ L 40, 11.02.2014, s.12
Nařízení 155/2014/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení odkazujících na snížení rizika onemocnění a na vývoj a zdraví dětí
OJ L 50, 20.02.2014, s.11
Nařízení 175/2014/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 56, 26.02.2014, s.7

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 119/2014/EU, kterým se mění směrnice 2002/46/ES a nařízení 1925/2006/ES, pokud jde o kvasnice obohacené chromem používané pro výrobu doplňků stravy a o mléčnan chromitý přidávaný do potravin
OJ L 39, 08.02.2014, s.44

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí nařízení 120/2014/EU, kterým se mění nařízení 1981/2006/ES  o prováděcích pravidlech k článku 32 nařízení 1829/2003/ES  týkajícímu se referenční laboratoře Společenství pro geneticky modifikované organismy
OJ L 39, 08.02.2014, s.46

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2014/104/EU Smíšeného výboru EU a Švýcarska  1/2014/EU, kterým se mění tabulka III a tabulka IV písm. b) protokolu č. 2 Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 o některých zpracovaných zemědělských produktech
OJ L 54, 22.02.2014, s.19

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 148/2014/EU, kterým se mění nařízení 1249/2008/ES, pokud jde o kategorie a třídy pro zaznamenávání tržních cen v odvětví hovězího masa a pokud jde o tržní cenu jatečně upravených těl prasat
OJ L 46, 18.02.2014, s.1
Prováděcí nařízení 166/2014/EU, kterým se mění nařízení 798/2008/ES, pokud jde o požadavky na vydání osvědčení pro dovoz masa farmových ptáků nadřádu běžci k lidské spotřebě do Unie a o položky pro Izrael a Jihoafrickou republiku v seznamu třetích zemí nebo území
OJ L 54, 22.02.2014, s.2

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí směrnice 2014/22/EU, kterou se mění příloha IV směrnice 2006/88/ES, pokud jde o nakažlivou chudokrevnost lososů (ISA)
OJ L 44, 14.02.2014, s.45

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí směrnice 2014/20/EU  o vymezení tříd Unie pro základní a certifikovanou sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd
OJ L 38, 07.02.2014, s.32
Prováděcí směrnice 2014/21/EU  o minimálních podmínkách a třídách Unie pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor
OJ L 38, 07.02.2014, s.39
Prováděcí rozhodnutí 2014/88/EU, kterým se dočasně pozastavuje dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Bangladéše (oznámeno pod číslem C(2014) 794)
OJ L 45, 15.02.2014, s.34
Prováděcí rozhodnutí 2014/105/EU, kterým se mění rozhodnutí 2004/3/ES, pokud jde o použitelné třídy Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 1081)
OJ L 56, 26.02.2014, s.16

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření
Nařízení 97/2014/EU, kterým se mění příloha III nařízení 110/2008/ES  o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
OJ L 33, 04.02.2014, s.1
Nařízení 98/2014/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 110/2008/ES  o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
OJ L 33, 04.02.2014, s.3

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 28. 2. 2014