Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2021

Vydáno: 10. 9. 2021
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Úřední věstník Evropské unie – EUR-Lex (europa.eu)
 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2021/1295/EU, kterým se pro rok 2021 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení 1306/2013/EU, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření v rámci rozvoje venkova týkajících se plochy a zvířat
OJ L 282, 05/08/2021, s. 3
Prováděcí nařízení 2021/1400/EU, kterým se pro účetní období EZZF 2022 stanoví úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
OJ L 301, 25/08/2021, s. 6
Prováděcí nařízení 2021/1401/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/761/EU a 2020/1988/EU, pokud jde o množství, která lze dovézt v rámci některých celních kvót
OJ L 302, 26/08/2021, s. 1
Nařízení 2021/1418/EU ze dne 23. června 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci 640/2014/EU, pokud jde o sankční pravidla v rámci režimů podpory na zvířata nebo opatření podpory na zvířata
OJ L 305, 31/08/2021, s. 6 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení 2021/1374/EU ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění příloha III nařízení 853/2004/ES o zvláštních hygienických pravidlech pro potraviny živočišného původu 
OJ L 297, 20/08/2021, s. 1

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2021/1268/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 277, 02/08/2021, s. 99
Prováděcí nařízení 2021/1280/EU o opatřeních pro správnou distribuční praxi léčivých látek používaných jako výchozí suroviny ve veterinárních léčivých přípravcích v souladu s nařízením 2019/6/EU
OJ L 279, 03/08/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/1281/EU, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 2019/6/EU, pokud jde o správnou farmakovigilanční praxi a formát, obsah a shrnutí základního dokumentu farmakovigilančního systému pro veterinární léčivé přípravky 
OJ L 279, 03/08/2021, s. 15
Prováděcí rozhodnutí 2021/1307/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 5979)  
OJ L 285, 09/08/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/1321/EU, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Kanady a Irska (oznámeno pod číslem C(2021) 5789)  
OJ L 286, 10/08/2021, s. 17
Prováděcí nařízení 2021/1329/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/2235/EU, 2020/2236/EU, 2021/403/EU a 2021/404/EU, pokud jde o prodloužení přechodného období pro používání veterinárních osvědčení, veterinárních/úředních osvědčení a úředních osvědčení požadovaných pro vstup určitých zásilek do Unie 
OJ L 288, 11/08/2021, s. 48
Prováděcí nařízení 2021/1371/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 294, 17/08/2021, s. 14
Nařízení 2021/1372/EU, kterým se mění příloha IV nařízení 999/2001/ES, pokud jde o zákaz krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než kožešinových zvířat živočišnými bílkovinami 
OJ L 295, 18/08/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/1395/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 6253)  
OJ L 300, 24/08/2021, s. 70

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2021/1283/EU o neschválení některých účinných látek v biocidních přípravcích podle nařízení 528/2012/EU
OJ L 279, 03/08/2021, s. 32
Prováděcí rozhodnutí 2021/1284/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení fosfidu hlinitého pro použití v biocidních přípravcích typu 14 a 18 
OJ L 279, 03/08/2021, s. 35
Prováděcí rozhodnutí 2021/1285/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení fosfidu hořečnatého pro použití v biocidních přípravcích typu 18 
OJ L 279, 03/08/2021, s. 37
Prováděcí rozhodnutí 2021/1286/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení dinotefuranu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 
OJ L 279, 03/08/2021, s. 39
Prováděcí rozhodnutí 2021/1287/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení indoxakarbu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 
OJ L 279, 03/08/2021, s. 41
Prováděcí rozhodnutí 2021/1288/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kyseliny borité pro použití v biocidních přípravcích typu 8 
OJ L 279, 03/08/2021, s. 43
Prováděcí rozhodnutí 2021/1289/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení dazometu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 
OJ L 279, 03/08/2021, s. 45
Prováděcí rozhodnutí 2021/1290/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení tetraboritanu disodného pro použití v biocidních přípravcích typu 8 
OJ L 279, 03/08/2021, s. 47
Prováděcí rozhodnutí 2021/1299/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení hexaflumuronu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 
OJ L 282, 05/08/2021, s. 36
Prováděcí nařízení 2021/1322/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/2076/EU za účelem provedení administrativních změn v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Contec IPA Product Family“
OJ L 288, 11/08/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/1379/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky famoxadon a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 297, 20/08/2021, s. 32 

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 2021/1353/EU ze dne 17. května 2021, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU, pokud jde o případy a podmínky, kdy příslušné orgány mohou určit úřední laboratoře, které nesplňují podmínky pro všechny metody, jež používají pro úřední kontroly nebo jiné úřední činnosti 
OJ L 291, 13/08/2021, s. 20
Prováděcí nařízení 2021/1355/EU o víceletých národních kontrolních programech pro rezidua pesticidů, které mají být zavedeny členskými státy 
OJ L 291, 13/08/2021, s. 120

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2021/1409/EU o povolení fytomenadionu jako doplňkové látky pro koně 
OJ L 304, 30/08/2021, s. 5
Prováděcí nařízení 2021/1410/EU o povolení přípravku Bacillus licheniformis DSM 28710 jako doplňkové látky pro nosnice, menšinové druhy drůbeže určené ke snášce, chovné druhy drůbeže a okrasné ptactvo (držitel povolení Huvepharma NV) 
OJ L 304, 30/08/2021, s. 8
Prováděcí nařízení 2021/1411/EU o obnovení povolení Clostridium butyricum FERM BP-2789 jako doplňkové látky pro odchov kuřic, výkrm krůt, odchov krůt, menšinové druhy ptactva (s výjimkou nosnic), odstavená selata a odstavené menšinové druhy prasat, jeho povolení pro výkrm kuřat, sající selata a sající menšinové druhy prasat a o zrušení prováděcích nařízení 373/2011/EU, 374/2013/EU a 1108/2014/EU (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Huvepharma NV Belgium) 
OJ L 304, 30/08/2021, s. 11
Prováděcí nařízení 2021/1412/EU o povolení chelátu citronanu železitého jako doplňkové látky pro selata a menšinové druhy prasat (držitel povolení: Akeso Biomedical, Inc. USA, zastoupený v Unii společností Pen & Tec Consulting SLU) 
OJ L 304, 30/08/2021, s. 14
Prováděcí nařízení 2021/1413/EU o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis LMG-S 15136 jako doplňkové látky pro prasnice produkující mléko (držitel povolení Beldem, divize Puratos NV) 
OJ L 304, 30/08/2021, s. 18
Prováděcí nařízení 2021/1414/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2021/422/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení: Lactosan GmbH & Co KG) 
OJ L 304, 30/08/2021, s. 21

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 2021/1317/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity olova v některých potravinách 
OJ L 286, 10/08/2021, s. 1
Nařízení 2021/1323/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity kadmia v některých potravinách 
OJ L 288, 11/08/2021, s. 13
Nařízení 2021/1399/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity námelových sklerocií a námelových alkaloidů v některých potravinách 
OJ L 301, 25/08/2021, s. 1
Nařízení 2021/1408/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity tropanových alkaloidů v některých potravinách 
OJ L 304, 30/08/2021, s. 1

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2021/1325/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/977/EU, pokud jde o dobu použitelnosti dočasných opatření v souvislosti s kontrolami produkce ekologických produktů 
OJ L 288, 11/08/2021, s. 21
Nařízení 2021/1342/EU ze dne 27. května 2021, kterým se doplňuje nařízení 2018/848/EU o pravidla týkající se informací, které mají být zasílány třetími zeměmi a kontrolními orgány a kontrolními subjekty pro účely dohledu nad jejich uznáním podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení 834/2007/ES pro dovážené ekologické produkty, a o opatření, jež mají být přijata při výkonu tohoto dohledu 
OJ L 292, 16/08/2021, s. 20
Prováděcí nařízení 2021/1378/EU, kterým se v souladu s nařízením 2018/848/EU stanoví některá pravidla týkající se certifikátu vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů 
OJ L 297, 20/08/2021, s. 24
Rozhodnutí 2021/1345/EU ze dne 28. června 2021 o zmocnění k zahájení jednání s Argentinou, Austrálií, Indií, Izraelem, Japonskem, Jižní Koreou, Kanadou, Kostarikou, Novým Zélandem, Spojenými státy a Tuniskem s cílem uzavřít dohody o obchodu s ekologickými produkty
OJ L 306, 31/08/2021, s. 2

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2021/1318/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2017/2470/EU, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny, rozhodnutí 2008/968/ES, kterým se povoluje uvedení na trh oleje s vysokým obsahem kyseliny arachidonové získávaného z plísně Mortierella alpina jako nové složky potravin, a prováděcí nařízení 2020/484/EU, kterým se povoluje uvedení lakto-N-tetraosy na trh jako nové potraviny 
OJ L 286, 10/08/2021, s. 5
Prováděcí nařízení 2021/1319/EU, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny olej ze semen koriandru Coriandrum sativum a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 286, 10/08/2021, s. 12
Prováděcí nařízení 2021/1326/EU, kterým se povoluje uvedení oleje ze Schizochytrium sp. (FCC-3204) na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 288, 11/08/2021, s. 24
Prováděcí nařízení 2021/1377/EU, kterým se povoluje změna podmínek použití nové potraviny „oleoresin bohatý na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis“ podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 297, 20/08/2021, s. 20
Prováděcí rozhodnutí 2021/1385/EU o obnovení povolení pro uvádění krmiv a jiných produktů než potravin a krmiv, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou GT73 (MON-ØØØ73-7) nebo z ní sestávají, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 5992)  
OJ L 300, 24/08/2021, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2021/1386/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-81419-2, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 5993)  
OJ L 300, 24/08/2021, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2021/1387/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-81419-2 × DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 5994)  
OJ L 300, 24/08/2021, s. 16
Prováděcí rozhodnutí 2021/1388/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři jednoduché události 1507, MIR162, MON810 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 5995)  
OJ L 300, 24/08/2021, s. 22
Prováděcí rozhodnutí 2021/1389/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 × T304-40 × GHB119, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 5996)  
OJ L 300, 24/08/2021, s. 29
Prováděcí rozhodnutí 2021/1390/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 5997)  
OJ L 300, 24/08/2021, s. 35
Prováděcí rozhodnutí 2021/1391/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 a Rf3 × GT73, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 5998)  
OJ L 300, 24/08/2021, s. 41
Prováděcí rozhodnutí 2021/1392/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 (SYN-BTØ11-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 5999)  
OJ L 300, 24/08/2021, s. 48
Prováděcí rozhodnutí 2021/1393/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 88017 × MON 810 (MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 6001)  
OJ L 300, 24/08/2021, s. 54
Prováděcí rozhodnutí 2021/1394/EU o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě, tři, čtyři nebo pět jednoduchých událostí MON 87427, MON 87460, MON 89034, 1507, MON 87411 a 59122, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 6002)  
OJ L 300, 24/08/2021, s. 60

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2021/1297/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES, pokud jde o perfluorkarboxylové kyseliny obsahující 9 až 14 atomů uhlíku v řetězci (C9-C14 PFCA), jejich soli a látky příbuzné C9-C14 PFCA 
OJ L 282, 05/08/2021, s. 29

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2021/1327/EU, kterým se mění přílohy II, IX a XV prováděcího nařízení 2021/405/EU, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa volně žijících lichokopytníků, produktů rybolovu z akvakultury a hmyzu do Unie, a kterým se opravuje příloha XI uvedeného prováděcího nařízení, pokud jde o seznam třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek žabích stehýnek a hlemýžďů do Unie 
OJ L 288, 11/08/2021, s. 28

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2021/1406/EU, kterým se stanoví odchylka od pravidel týkajících se důkazu o původu stanovených v prováděcím nařízení 2020/761/EU a vztahujících se na některé dovozní celní kvóty pro drůbeží maso a kterým se mění prováděcí nařízení 2020/761/EU, pokud jde o množství sýrů, která jsou k dispozici pro vývozní licence do USA
OJ L 303, 27/08/2021, s. 4

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2021/1293/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/823/EU, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení 2016/1037/EU
OJ L 281, 04/08/2021, s. 4
Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ESA-EU 1/2020 o odchylce od pravidel původu stanovených v protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, pokud jde o solenou pamakrelu jižní (snoek, Thyrsites atun) [2021/1316]
OJ L 287, 10/08/2021, s. 13

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 2021/1334/EU ze dne 27. května 2021, kterým se mění nařízení 2019/787/EU, pokud jde o narážky na zákonné názvy lihovin nebo zeměpisná označení lihovin v popisu, obchodní úpravě a označování jiných lihovin
OJ L 289, 12/08/2021, s. 1
Nařízení 2021/1335/EU ze dne 27. května 2021, kterým se mění nařízení 2019/787/EU, pokud jde o označování lihovin vzniklých kombinací lihoviny s jednou nebo více potravinami
OJ L 289, 12/08/2021, s. 4

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 2021/1375/EU ze dne 11. června 2021, kterým se mění nařízení 2019/33/EU, pokud jde o změnu tradičních výrazů v odvětví vína
OJ L 297, 20/08/2021, s. 16

Zdroj: Úřední věstník EU,  2. – 31. 8. 2021