Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2020

Vydáno: 1. 10. 2020
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/08/direct-access.html?ojYear=2020&locale=cs

 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2020/1150/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 5454) 
OJ L 252, 04/08/2020, s. 30
Prováděcí nařízení 2020/1166/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 258, 07/08/2020, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2020/1179/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o status provincie Åland ve Finsku, pokud jde o program dozoru pro virovou hemoragickou septikémii (VHS), Estonska, pokud jde o program dozoru a eradikace pro virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN), Chorvatska pro herpesvirózu koi (KHV) a některých oblastí ve Spojeném království pro bonamiózu (Bonamia ostreae) (oznámeno pod číslem C(2020) 5303) 
OJ L 259, 10/08/2020, s. 29
Prováděcí rozhodnutí 2020/1185/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 5559) 
OJ L 261, 11/08/2020, s. 55
Prováděcí rozhodnutí 2020/1211/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 5802) 
OJ L 274, 21/08/2020, s. 32
Prováděcí rozhodnutí 2020/1233/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 5948) 
OJ L 280, 28/08/2020, s. 28

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2020/1147/EU, kterým se uděluje povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „ClearKlens product based on IPA“
OJ L 252, 04/08/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/1160/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek síran hlinito-amonný, křemičitan hlinitý, krevní moučka, uhličitan vápenatý, oxid uhličitý, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, výtažek z česneku, giberelová kyselina, gibereliny, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek), rostlinné oleje/řepkový olej, hydrogenuhličitan draselný, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk, motýlí feromony s rovným řetězcem, tebukonazol a močovina
OJ L 257, 06/08/2020, s. 29
Prováděcí nařízení 2020/1164/EU, kterým se stanoví dočasná odchylka od některých ustanovení prováděcího nařízení 2019/2072/EU, pokud jde o opatření proti zavlékání škodlivého organismu Agrilus planipennis Fairmaire z Kanady a Spojených států do Unie a jeho rozšiřování na území Unie
OJ L 258, 07/08/2020, s. 6
Prováděcí nařízení 2020/1191/EU, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí 2019/1615/EU
OJ L 262, 12/08/2020, s. 6
Prováděcí nařízení 2020/1199/EU, kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení 2019/2072/EU s cílem dočasně zakázat dovoz některých plodů pocházejících z Argentiny do Unie, aby se zamezilo zavlékání organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a jeho rozšiřování na území Unie
OJ L 267, 14/08/2020, s. 3
Prováděcí nařízení 2020/1187/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Iodine based products – CID LINES NV“
OJ L 268, 14/08/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/1201/EU o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování v rámci Unie
OJ L 269, 17/08/2020, s. 2
Prováděcí nařízení 2020/1213/EU o fytosanitárních opatřeních pro dovoz některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které byly vyňaty z přílohy prováděcího nařízení 2018/2019/EU, do Unie
OJ L 275, 24/08/2020, s. 5
Prováděcí nařízení 2020/1214/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU, pokud jde o dřevo Ulmus L. a některé rostliny k pěstování druhů Albizia julibrissin Durazzini a Robinia pseudoacacia L. pocházející z Izraele
OJ L 275, 24/08/2020, s. 12
Prováděcí nařízení 2020/1217/EU o výjimce z prováděcího nařízení 2019/2072/EU, pokud jde o dovoz přirozeně nebo uměle zakrslých rostlin do Unie za účelem pěstování Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a některých druhů Pinus L. původem z Japonska, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/887/ES
OJ L 277, 26/08/2020, s. 6
Prováděcí nařízení 2020/1231/EU o formátu a pokynech pro výroční zprávy o výsledcích průzkumů a o formátu víceletých programů průzkumů a praktických opatřeních stanovených v článcích 22 a 23 nařízení 2016/2031/EU
OJ L 280, 28/08/2020, s. 1

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2020/1175/EU o povolení L-cystein-hydrochloridu monohydrátu z fermentace pomocí Escherichia coli KCCM 80180 a Escherichia coli KCCM 80181 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 259, 10/08/2020, s. 6

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí nařízení 2020/1158/EU o podmínkách dovozu potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu
OJ L 257, 06/08/2020, s. 1

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2020/1163/EU, kterým se povoluje uvedení houbového prášku s vitaminem D2 na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 258, 07/08/2020, s. 1

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2020/1149/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o diisokyanáty
OJ L 252, 04/08/2020, s. 24
Nařízení 2020/1182/EU ze dne 19. května 2020, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění část 3 přílohy VI nařízení 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
OJ L 261, 11/08/2020, s. 2
Nařízení 2020/1203/EU ze dne 9. června 2020, kterým se mění příloha I nařízení 2019/1021/EU, pokud jde o položku týkající se kyseliny perfluoroktansulfonové a jejích derivátů (PFOS)
OJ L 270, 18/08/2020, s. 1
Nařízení 2020/1204/EU ze dne 9. června 2020, kterým se mění příloha I nařízení 2019/1021/EU, pokud jde o zařazení dikofolu
OJ L 270, 18/08/2020, s. 4

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2020/1206/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/1323/EU o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii
OJ L 273, 20/08/2020, s. 1

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí Smíšeného Výboru ES/Faerské ostrovy č. 1/2020 ze dne 27. července 2020, kterým se mění protokoly 1 a 4 k Dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé [2020/1162]
OJ L 257, 06/08/2020, s. 36

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2020/1192/EU, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 12. srpna 2020
OJ L 262, 12/08/2020, s. 14
Prováděcí nařízení 2020/1218/EU, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 26. srpna 2020
OJ L 277, 26/08/2020, s. 12
Prováděcí nařízení 2020/1221/EU, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 27. srpna 2020
OJ L 279, 27/08/2020, s. 1

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Směrnice 2020/1151/EU, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů
OJ L 256, 05/08/2020, s. 1

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Úřední věstník EU, 3. – 31. 8. 2020