Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2018

Vydáno: 14. 9. 2018
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/08/direct-access.html?ojYear=2018&locale=cs

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2018/1145/EU ze dne 7. června 2018, kterým se mění nařízení 2017/891/EU, pokud jde o organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 208, 17/08/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/1146/EU ze dne 7. června 2018, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/892/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a nařízení 606/2009/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí
OJ L 208, 17/08/2018, s. 9

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2018/1114/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 5510) 
OJ L 203, 10/08/2018, s. 37
Prováděcí rozhodnutí 2018/1136/EU o opatřeních ke zmírnění rizika, posílených opatřeních biologické bezpečnosti a systémech včasného odhalení v souvislosti s riziky, která představují volně žijící ptáci pro přenos virů vysoce patogenní influenzy ptáků na drůbež (oznámeno pod číslem C(2018) 5243) 
OJ L 205, 14/08/2018, s. 48
Prováděcí rozhodnutí 2018/1143/EU, kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o vyšetření na infekční arteritidu koní (oznámeno pod číslem C(2018) 5071) 
OJ L 207, 16/08/2018, s. 58
Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 18/18/KOL ze dne 9. února 2018 o statusu Norska jako území prostého nákazy, pokud jde o marteiliózu (Marteilia refringens) a bonamiózu (Bonamia ostreae) [2018/1196]
OJ L 214, 23/08/2018, s. 5
Rozhodnutí Smíšeného výboru 216/2016/EHP ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1154]
OJ L 215, 23/08/2018, s. 1
Rozhodnutí Smíšeného výboru 217/2016/EHP ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1155]
OJ L 215, 23/08/2018, s. 3
Rozhodnutí Smíšeného výboru 218/2016/EHP ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1156]
OJ L 215, 23/08/2018, s. 4 
Rozhodnutí Smíšeného výboru 219/2016/EHP ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1157]
OJ L 215, 23/08/2018, s. 5 
Rozhodnutí Smíšeného výboru 220/2016/EHP ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1158]
OJ L 215, 23/08/2018, s. 7 
Rozhodnutí Smíšeného výboru 221/2016/EHP ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1159]
OJ L 215, 23/08/2018, s. 8 
Rozhodnutí Smíšeného výboru 222/2016/EHP ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1160]
OJ L 215, 23/08/2018, s. 10 
Rozhodnutí Smíšeného výboru 223/2016/EHP ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1161]
OJ L 215, 23/08/2018, s. 12 
Rozhodnutí Smíšeného výboru 224/2016/EHP ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1162]
OJ L 215, 23/08/2018, s. 14 
Rozhodnutí Smíšeného výboru 225/2016/EHP ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1163]
OJ L 215, 23/08/2018, s. 15
Prováděcí rozhodnutí 2018/1205/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 5723) 
OJ L 2018, 28/08/2018, s. 1

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2018/1129/EU, kterým se schvaluje acetamiprid jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18
OJ L 205, 14/08/2018, s. 4 
Prováděcí nařízení 2018/1130/EU, kterým se schvaluje cypermethrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 
OJ L 205, 14/08/2018, s. 8 
Prováděcí nařízení 2018/1131/EU, kterým se schvaluje penflufen jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8
OJ L 205, 14/08/2018, s. 12
Prováděcí rozhodnutí 2018/1137/EU o dohledu, rostlinolékařských kontrolách a opatřeních, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu pro přepravu komodit pocházejících z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2018) 5245)
OJ L 205, 14/08/2018, s. 54

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2018/1099/EU, kterým se mění příloha XI směrnice 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky, a kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2018/136/EU, pokud jde o název určené referenční laboratoře Evropské unie pro slintavku a kulhavku (oznámeno pod číslem C(2018) 4987) 
OJ L 197, 03/08/2018, s. 11

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2018/1090/EU o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Komagataella pastoris (CBS 25376) a Komagataella pastoris (CBS 26469) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm krůt, kuřice nebo odchov všech druhů ptactva, odstavená selata a menšinové druhy prasat (po odstavu) (držitel povolení Kaesler Nutrition GmbH)
OJ L 195, 01/08/2018, s. 23

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 2018/1132/EU, kterým se povoluje změna názvu a zvláštních požadavků na označování nových potravin obsahujících syntetický zeaxanthin podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU 
OJ L 205, 14/08/2018, s. 15

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY
Prováděcí rozhodnutí 2018/1109/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122 (DAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 4978)  
OJ L 203, 10/08/2018, s. 7 
Prováděcí rozhodnutí 2018/1110/EU o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí 1507, 59122, MON 810 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2009/815/ES, 2010/428/EU a 2010/432/EU (oznámeno pod číslem C(2018) 4937)  
OJ L 203, 10/08/2018, s. 13 
Prováděcí rozhodnutí 2018/1111/EU o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě z událostí MON 87427, MON 89034 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2010/420/EU (oznámeno pod číslem C(2018) 5014)  
OJ L 203, 10/08/2018, s. 20  
Prováděcí rozhodnutí 2018/1112/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici GA21 (MON-ØØØ21-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 5020)  
OJ L 203, 10/08/2018, s. 26  
Prováděcí rozhodnutí 2018/1113/EU, kterým se obnovuje povolení pro uvádění potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikované cukrovky H7-1 (KM-ØØØH71-4) na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 5029)  
OJ L 203, 10/08/2018, s. 32
Prováděcí nařízení 2018/1122/EU, kterým se povoluje uvedení pyrrolochinolin-chinonu, disodné soli na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 204, 13/08/2018, s. 36
Prováděcí nařízení 2018/1123/EU, kterým se povoluje uvedení 1methylnikotinamid-chloridu na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 204, 13/08/2018, s. 41
Prováděcí nařízení 2018/1133/EU, kterým se povoluje uvedení sušených nadzemních částí Hoodia parviflora na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 205, 14/08/2018, s. 18

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2018/1128/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1354/2011/EU, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
OJ L 205, 14/08/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/1206/EU o otevření a způsobu správy celních kvót Unie pro skopové a kozí maso a zpracované skopové maso pocházející z Islandu
OJ L 219, 29/08/2018, s. 1

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2018/1120/EU, kterým se mění příloha I nařízení 605/2010/EU, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie
OJ L 204, 13/08/2018, s. 31
 
21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 2018/1096/EU ze dne 22. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení 29/2012/EU, pokud jde o požadavky na některé údaje na etiketách olivového oleje
OJ L 197, 03/08/2018, s. 3

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 2018/1098/EU, kterým se mění a opravuje příloha III nařízení 110/2008/ES o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
OJ L 197, 03/08/2018, s. 7

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí Smíšeného výboru 255/2016/EHP ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP [2018/1191]
OJ L 215, 23/08/2018, s. 53

Úřední věstník EU, 1. – 31. 8. 2018