Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2017

Vydáno: 22. 9. 2017
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/08/direct-access.html?ojYear=2017

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI
Nařízení 2017/1495/EU, kterým se mění nařízení 2073/2005/ES, pokud jde o Campylobacter v jatečně upravených tělech brojlerů 
OJ L 218, 24/08/2017, s. 1

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2017/1414/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položky týkající se Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Spojených států amerických, Jihoafrické republiky a Zimbabwe na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 203, 04/08/2017, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2017/1415/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 5571) 
OJ L 203, 04/08/2017, s. 9
Prováděcí rozhodnutí 2017/1416/EU o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Rumunsku (oznámeno pod číslem C(2017) 5570) 
OJ L 203, 04/08/2017, s. 19
Prováděcí rozhodnutí 2017/1437/EU o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v České republice (oznámeno pod číslem C(2017) 5418) 
OJ L 205, 08/08/2017, s. 87
Prováděcí nařízení 2017/1455/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky pikoxystrobin a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 208, 11/08/2017, s. 28
Prováděcí rozhodnutí 2017/1460/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/2008/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 5471) 
OJ L 208, 11/08/2017, s. 42
Prováděcí rozhodnutí 2017/1461/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 5472) 
OJ L 208, 11/08/2017, s. 46
Prováděcí nařízení 2017/1478/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1439/95/ES, příloha III nařízení 748/2008/ES a příloha III prováděcího nařízení 593/2013/EU, pokud jde o subjekt oprávněný vydávat doklady a osvědčení v Argentině
OJ L 211, 17/08/2017, s. 8
Prováděcí rozhodnutí 2017/1481/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 5589) 
OJ L 211, 17/08/2017, s. 46
Prováděcí rozhodnutí 2017/1484/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 5778) 
OJ L 214, 18/08/2017, s. 28

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2017/1432/EU, kterým se mění nařízení 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, pokud jde o kritéria pro schvalování účinných látek představujících nízké riziko
OJ L 205, 08/08/2017, s. 59
Prováděcí nařízení 2017/1491/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky 2,4DB a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 216, 22/08/2017, s. 15
Prováděcí nařízení 2017/1496/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 218, 24/08/2017, s. 7
Prováděcí nařízení 2017/1506/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky maleinohydrazid a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 222, 29/08/2017, s. 21
Prováděcí nařízení 2017/1511/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, beta-cyfluthrin, chlorthalonil, chlortoluron, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-P, flufenacet, flurtamon, forchlorfenuron, fosthiazát, indoxakarb, iprodion, MCPA, MCPB, silthiofam, thiofanát-methyl a tribenuron
OJ L 224, 31/08/2017, s. 115

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2017/1422/EU, kterým se určuje referenční centrum Evropské unie odpovědné za vědecký a technický příspěvek k harmonizaci a zdokonalení metod testování užitkovosti a genetického hodnocení čistokrevného plemenného skotu
OJ L 204, 05/08/2017, s. 78
Prováděcí nařízení 2017/1454/EU, kterým se určuje technický formát pro podávání zpráv členskými státy podle nařízení 1143/2014/EU
OJ L 208, 11/08/2017, s. 15

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2017/1490/EU o povolení chloridu manganatého tetrahydrátu, oxidu manganatého, síranu manganatého monohydrátu, chelátu manganu aminokyselin hydrátu, chelátu manganu a bílkovinných hydrolyzátů, manganatého chelátu glycinu, hydrátu a monochloridu-trihydroxidu dimanganatého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 216, 22/08/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/1492/EU o povolení cholekalciferolu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 216, 22/08/2017, s. 19

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2017/1430/EU, kterým se doplňuje nařízení 207/2009/ES o ochranné známce Evropské unie a zrušují nařízení 2868/95/ES a 216/96/ES
OJ L 205, 08/08/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/1431/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení 207/2009/ES o ochranné známce Evropské unie
OJ L 205, 08/08/2017, s. 39

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2017/1473/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 210, 15/08/2017, s. 4

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2017/1479/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/1240/EU, pokud jde o uvolnění intervenčních zásob režimu rozdělování potravin nejchudším osobám
OJ L 211, 17/08/2017, s. 10
Rozhodnutí 2017/1508/EU o referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví výroby potravin a nápojů podle nařízení 1221/2009/ES o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)
OJ L 223, 30/08/2017, s. 1
Nařízení 2017/1510/EU, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR
OJ L 224, 31/08/2017, s. 110

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2017/1467/EU, kterým se mění nařízení 1255/2010/EU, pokud jde o dovozní celní kvóty pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z Kosova
OJ L 209, 12/08/2017, s. 13

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2017/1405/EU, kterým se mění nařízení 847/2006/ES, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé přípravky a konzervy z ryb pocházejících z Thajska
OJ L 200, 01/08/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/1468/EU, kterým se mění nařízení 354/2011/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Bosny a Hercegoviny
OJ L 209, 12/08/2017, s. 15

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2017/1409/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 75/2013/EU a nařízení 951/2006/ES, pokud jde o dodatečná dovozní cla v odvětví cukru a výpočet obsahu sacharózy v izoglukóze a některých sirupech
OJ L 201, 02/08/2017, s. 21

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 2017/1466/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro vína pocházející z Kosova
OJ L 209, 12/08/2017, s. 8

Úřední věstník EU,  1. – 31. 8. 2017