Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2011

Vydáno: 1. 9. 2011
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2011&month=8 

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení  801/2011/EU, kterým se mění nařízení 206/2010/EU, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení
OJ L 205, 10.08.2011, s.27
Prováděcí rozhodnutí 2011/508/EU o určitých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Litvě (oznámeno pod číslem K(2011) 5798) 
OJ L 209, 17.08.2011, s.53
Prováděcí nařízení 828/2011/EU o pozastavení dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie
OJ L 211, 18.08.2011, s.11

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2011/490/EU, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky acechinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, aminopyralid, flubendiamid, mandipropamid, metaflumizon, fosfan, pyroxsulam a thiokarbazon (oznámeno pod číslem K(2011) 5321)
OJ L 201, 04.08.2011, s.16
Prováděcí nařízení 785/2011/EU, kterým se mění nařízení 73/2009/ES, pokud jde o maximální zaručenou plochu, na niž lze poskytnout prémii na bílkovinné plodiny
OJ L 203, 06.08.2011, s.10
Prováděcí nařízení  786/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 1-naftylacetamid a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU a rozhodnutí 2008/941/ES
OJ L 203, 06.08.2011, s.11
Prováděcí nařízení 787/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 1-naftyloctová kyselina a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU a rozhodnutí 2008/941/ES
OJ L 203, 06.08.2011, s.16
Prováděcí nařízení  788/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fluazifop-P, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU a rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 203, 06.08.2011, s.21
Prováděcí nařízení  797/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka spiroxamin a mění příloha prováděcího nařízení  540/2011/ES
OJ L 205, 10.08.2011, s.3
Prováděcí nařízení  798/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka oxyfluorfen, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU a rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 205, 10.08.2011, s.9
Prováděcí nařízení  800/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka tefluthrin, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU a rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 205, 10.08.2011, s.22
Prováděcí nařízení  806/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fluchinkonazol a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU a rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 206, 11.08.2011, s.39
Prováděcí nařízení  807/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka triazoxid a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 206, 11.08.2011, s.44
Prováděcí nařízení  810/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka kresoxim-methyl a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 207, 12.08.2011, s.7
Prováděcí nařízení  820/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka terbuthylazin a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU a rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 209, 17.08.2011, s.18

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Prováděcí nařízení 799/2011/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 205, 10.08.2011, s.15
Nařízení 812/2011/EU, kterým se mění příloha III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethomorf, fluopikolid, mandipropamid, metrafenon, nikotin a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 208, 13.08.2011, s.1
Nařízení 813/2011/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, emamektin benzoát, ethametsulfuron-methyl, flubendiamid, fludioxonil, kresoxim-methyl, methoxyfenozid, novaluron, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 208, 13.08.2011, s.23
Nařízení 836/2011/EU, kterým se mění nařízení 333/2007/ES, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo[a]pyrenu v potravinách
OJ L 215, 20.08.2011, s.9

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 835/2011/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách
OJ L 215, 20.08.2011, s.4
Doporučení Komise 2011/516/EU o snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v krmivech a potravinách
OJ L 218, 24.08.2011, s.23

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Prováděcí nařízení 826/2011/EU o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 211, 18.08.2011, s.7

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Prováděcí rozhodnutí 2011/494/EU, kterým se povoluje uvedení fosfátu kukuřičného škrobu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 5550)
OJ L 204, 09.08.2011, s.23
Prováděcí rozhodnutí 2011/497/EU, kterým se povoluje uvedení extraktu z fermentovaných černých bobů na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 5645)
OJ L 205, 10.08.2011, s.33
Prováděcí rozhodnutí 2011/513/EU, kterým se povoluje uvedení fosfatidylserinu ze sójových fosfolipidů na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 5897)
OJ L 215, 20.08.2011, s.20

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 784/2011/EU o zálohách přímých plateb uvedených v příloze I nařízení 73/2009/ES, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, jež mají být vyplaceny od 16. října 2011
OJ L 203, 06.08.2011, s.9

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 756/2011/EU o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 199, 02.08.2011, s.35
Rozhodnutí 2011/491/EU ze dne 12. července 2011 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu mezi EU a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi ES a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu
OJ L 202, 05.08.2011, s.1
Nařízení 779/2011/EU ze dne 12. července 2011 o rozdělení rybolovných práv podle Protokolu mezi EU a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi ES a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu
OJ L 202, 05.08.2011, s.31
Prováděcí nařízení  809/2011/EU, kterým se mění nařízení  2074/2005/ES, pokud jde o dokumentaci doprovázející dovoz mražených produktů rybolovu přímo z mrazírenského plavidla
OJ L 207, 12.08.2011, s,.1

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 775/2011/EU o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 201, 04.08.2011, s.8
Prováděcí nařízení 789/2011/EU, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2012 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
OJ L 203, 06.08.2011, s.26

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 768/2011/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 585/2011/EU ze dne 17. června 2011, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 200, 03.08.2011, s.17
Prováděcí nařízení 769/2011/EU, kterým se stanoví přídělový koeficient pro dočasnou mimořádnou podporu Unie pro odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 200, 03.08.2011, s.18

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 844/2011/EU, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Kanadou u pšenice a pšeničné mouky, pokud jde o přítomnost ochratoxinu A
OJ L 218, 24.08.2011, s.4
Prováděcí nařízení 849/2011/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 742/2011/EU o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí července 2011 nařízením 327/98/ES
OJ L 218, 24.08.2011, s.16

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 839/2011/EU o změně nařízení 222/2011/EU, kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2010/11
OJ L 216, 23.08.2011, s.5
Prováděcí nařízení 852/2011/EU o změně nařízení 397/2010/EU, pokud jde množstevní omezení pro vývoz isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2010/11
OJ L 219, 25.08.2011, s.1

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Prováděcí nařízení 767/2011/EU, kterým se mění příloha nařízení 3199/93/ES o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně, pokud jde o údaje týkající se České republiky a Lotyšska
OJ L 200, 03.08.2011, s.14

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Prováděcí rozhodnutí 2011/496/EU o souladu normy EN 16156:2010 „Cigarety – Posouzení náchylnosti ke vznícení – Bezpečnostní požadavek“ a normy EN ISO 12863:2010 „Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení“ s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na normu EN 16156:2010 „Cigarety – Posouzení náchylnosti ke vznícení – Bezpečnostní požadavek“ a normu EN ISO 12863:2010 „Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení“ v Úředním věstníku Evropské unie(oznámeno pod číslem K(2011) 5626)
OJ L 205, 10.08.2011, s.31

Úřední věstník EU, 1. – 31. 8. 2011