Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2021

Vydáno: 16. 11. 2021
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Úřední věstník Evropské unie – EUR-Lex (europa.eu)

 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 2021/1760/EU ze dne 26. května 2021, kterým se doplňuje nařízení 2019/6/EU stanovením kritérií pro určení antimikrobik, jež mají být vyhrazena k léčbě určitých infekcí u lidí 
OJ L 353, 06/10/2021, s. 1
Nařízení 2021/1756/EU, kterým se mění nařízení 2017/625/EU, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik a nařízení 853/2004/ES, pokud jde o přímé dodávky masa z drůbeže a zajícovců 
OJ L 357, 08/10/2021, s. 27
Prováděcí rozhodnutí 2021/1766/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech 
OJ L 358, 08/10/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/1794/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 361, 12/10/2021, s. 4
Nařízení 2021/1804/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro bentazon v hrachových luscích 
OJ L 364, 13/10/2021, s. 1
Nařízení 2021/1807/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, vodný extrakt z naklíčených semen sladké lupiny bílé (Lupinus albus), azoxystrobin, klopyralid, cyflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachlor, oxathiapiprolin, tebufenozid a thiabendazol v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 365, 14/10/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/1809/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/1191/EU o opatřeních proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie
OJ L 365, 14/10/2021, s. 41
Prováděcí nařízení 2021/1850/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 374, 22/10/2021, s. 12
Prováděcí rozhodnutí 2021/1872/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 7728)  
OJ L 379, 26/10/2021, s. 53
Nařízení 2021/1891/EU, kterým se mění přílohy XIV a XV nařízení 142/2011/EU, pokud jde o dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie a jejich tranzit přes Unii 
OJ L 384, 29/10/2021, s. 84

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2021/1768/EU ze dne 23. června 2021, kterým se přizpůsobují technickému pokroku přílohy I, II, III a IV nařízení 2019/1009/EU, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh 
OJ L 356, 8/10/2021, s. 8
Nařízení 2021/1771/EU, kterým se mění příloha I nařízení 396/2005/ES, pokud jde o listy ředkve 
OJ L 356, 08/10/2021, s. 30
Nařízení 2021/1795/EU, kterým se opravuje nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 361, 12/10/2021, s. 43
Nařízení 2021/1810/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyprodinil v brusnicích/borůvkách, klikvách, rybízu a angreštu 
OJ L 366, 15/10/2021, s. 2
Prováděcí rozhodnutí 2021/1839/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 
OJ L 372, 20/10/2021, s. 27
Nařízení 2021/1841/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 6-benzyladenin a aminopyralid v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 373, 21/10/2021, s. 63
Nařízení 2021/1842/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro flupyradifuron a kyselinu difluoroctovou v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 373, 21/10/2021, s. 76
Nařízení 2021/1864/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro amisulbrom, flubendiamid, meptyldinokap, metaflumizon a propineb v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 377, 25/10/2021, s. 3
Nařízení 2021/1881/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro imidakloprid v některých produktech nebo na jejich povrchu 
OJ L 380, 27/10/2021, s. 5
Nařízení 2021/1884/EU, kterým se mění příloha III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol v luštěninách 
OJ L 382, 28/10/2021, s. 39

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí rozhodnutí 2021/1752/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici 2019/904/EU, pokud jde o výpočet, ověřování a vykazování údajů o tříděném sběru odpadu z plastových nápojových lahví na jedno použití
OJ L 349, 04/10/2021, s. 19
Prováděcí nařízení 2021/1821/EU, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení 2019/1198/EU
OJ L 369, 19/10/2021, s. 5

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2021/1849/EU, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení  2020/464/EU, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 2018/848/EU, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat 
L 374, 22/10/2021, s. 10
Rozhodnutí 2021/1870/EU, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro kosmetické přípravky a přípravky pro péči o zvířata (oznámeno pod číslem C(2021) 7500)  
OJ L 379, 26/10/2021, s. 8

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2021/1844/EU o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu č. 3 k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
OJ L 373, 21/10/2021, s. 91
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Island č. 1/2021 ze dne 16. července 2021, kterým se Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou mění nahrazením protokolu č. 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2021/1857]
OJ L 381, 27/10/2021, s. 1
Rozhodnutí Podvýboru EU-Gruzie pro cla č. 1/2021 ze dne 1. září 2021, kterým se Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé mění nahrazením protokolu I k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2021/1858]
OJ L 381, 27/10/2021, s. 78

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2021/1892/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 384, 29/10/2021, s. 105

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 2021/1873/EU o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro odrůdy druhu Asparagus officinalis L. a skupiny druhů květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin
OJ L 378, 26/10/2021, s. 1
Nařízení 2021/1890/EU ze dne 2. srpna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 384, 29/10/2021, s. 23

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí 2021/1787/EU o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní radě pro obiloviny ke změně definice „obilí“ nebo „obilovin“ v Úmluvě o obchodu s obilovinami z roku 1995
OJ L 359, 11/10/2021, s. 103

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2021/1843/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr k prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
OJ L 373, 21/10/2021, s. 90
Rozhodnutí 2021/1851/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr ke změnám Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992 a k harmonogramu pro jejich provedení
OJ L 374, 22/10/2021, s. 49

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 2021/1763/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/600/EU, pokud jde o odchylky od prováděcího nařízení 2016/1150/EU za účelem řešení krize způsobené pandemií COVID-19 v odvětví vína
OJ L 355, 07/10/2021, s. 3
Prováděcí nařízení 2021/1785/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2020/600/EU, pokud jde o odchylku od prováděcího nařízení 2016/1150/EU týkající se změn vnitrostátních programů podpory v odvětví vína
OJ L 359, 11/10/2021, s. 98
Prováděcí nařízení 2021/1786/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2021/78/EU, pokud jde o odchylku od prováděcího nařízení 2016/1150/EU stanovenou v prováděcím nařízení 2020/600/EU a týkající se změn vnitrostátních programů podpory v odvětví vína
OJ L 359, 11/10/2021, s. 100

Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 29. 10. 2021