Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2020

Vydáno: 9. 11. 2020
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/10/direct-access.html?ojYear=2020&locale=cs

 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2020/1471/EU, kterým se pro účetní období EZZF 2021 stanoví úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
OJ L 334, 13/10/2020, s. 22

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2020/1402/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 6914) 
OJ L 324, 06/10/2020, s. 37
Prováděcí nařízení 2020/1478/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/1375/EU, pokud jde o odběr vzorků, referenční metodu zjišťování a podmínky dovozu v souvislosti s kontrolami trichinel
OJ L 338, 15/10/2020, s. 7
Rozhodnutí 77/2018/EHP ze dne 27. dubna 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/1437]
OJ L 340, 15/10/2020, s. 1
Rozhodnutí 78/2018/EHP ze dne 27. dubna 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/1438]
OJ L 340, 15/10/2020, s. 3
Rozhodnutí 79/2018/EHP ze dne 27. dubna 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/1439]
OJ L 340, 15/10/2020, s. 4
Rozhodnutí 80/2018/EHP ze dne 27. dubna 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/1440]
OJ L 340, 15/10/2020, s. 7
Rozhodnutí 81/2018/EHP ze dne 27. dubna 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/1441]
OJ L 340, 15/10/2020, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2020/1525/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2013/764/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020)7008) 
OJ L 346, 20/10/2020, s. 31
Prováděcí rozhodnutí 2020/1535/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 7388) 
OJ L 351, 22/10/2020, s. 37
Prováděcí rozhodnutí 2020/1568/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 7547) 
OJ L 358, 28/10/2020, s. 69
Nařízení 2020/1593/EU, kterým se mění příloha X nařízení 999/2001/ES, pokud jde o další vyšetření pozitivních případů přenosných spongiformních encefalopatií u ovcí a koz
OJ L 360, 30/10/2020, s. 13
Prováděcí rozhodnutí 2020/1594/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 7607) 
OJ L 360, 30/10/2020, s. 16

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2020/1361/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející ze Srbska a některé rostliny k pěstování druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházející z Nového Zélandu
OJ L 317, 01/10/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/1362/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/1213/EU, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz některých rostlin k pěstování druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházejících z Nového Zélandu do Unie
OJ L 317, 01/102020, s. 5
Prováděcí nařízení 2020/1425/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „PeridoxRTU Product Family“
OJ L 328, 09/10/2020, s. 8
Prováděcí nařízení 2020/1498/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky thiofanát-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 342, 16/10/2020, s. 5
Prováděcí nařízení 2020/1511/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, bifenox, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, pikloram, prosulfokarb, síra, triflusulfuron a tritosulfuron
OJ L 344, 19/10/2020, s. 18
Prováděcí rozhodnutí 2020/1549/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2004/200/ES o opatřeních proti zavlékání viru Pepino mosaic do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem C(2020) 7139)
OJ L 354, 26/10/2020, s. 7
Nařízení 2020/1566/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro bupirimát, karfentrazonethyl, ethirimol a pyriofenon v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 358, 28/10/2020, s. 30

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2020/1550/EU, kterým se zavádí víceletý program kontrol na období 2021–2025, které mají provádět odborníci Komise v členských státech za účelem ověření uplatňování právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce
OJ L 354, 26/10/2020, s. 9

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2020/1419/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití kyseliny askorbové (E 300) a kyseliny citronové (E 330) u zeleniny bílé barvy určené k dalšímu zpracování
OJ L 326, 08/10/2020, s. 11
Prováděcí nařízení 2020/1427/EU o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého prováděcím nařízením 2015/83/EU na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky ve směsi nebo v roztoku
OJ L 336, 13/10/2020, s. 1

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2020/1363/EU o povolení přípravku Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 jako doplňkové látky pro všechny druhy prasat (držitel povolení Chr. Hansen A/S)
OJ L 317, 01/10/2020, s. 10
Prováděcí nařízení 2020/1370/EU o povolení přípravku citrátu lanthanitého jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení Treibacher Industrie AG)
OJ L 319, 02/10/2020, s. 5
Prováděcí nařízení 2020/1371/EU o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro kojící prasnice (držitel povolení BASF SE)
OJ L 319, 02/10/2020, s. 8
Prováděcí nařízení 2020/1372/EU o povolení L-tryptofanu z Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11 674 nebo KCCM 10 534 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 319, 02/10/2020, s. 11
Prováděcí nařízení 2020/1373/EU o povolení zinečnatého chelátu lysinu a kyseliny glutamové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 319, 02/10/2020, s. 15
Prováděcí nařízení 2020/1374/EU o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako doplňkové látky pro telata, všechny menšinové druhy přežvýkavců (k odchovu) s výjimkou jehňat a velbloudovité (k odchovu) (držitel povolení Danstar Ferment AG, zastoupený společností Lallemand SAS) 
OJ L 319, 02/10/2020, s. 19
Prováděcí nařízení 2020/1375/EU o povolení přípravku z kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro sající selata, výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Vetagro SpA) 
OJ L 319, 02/10/2020, s. 22
Prováděcí nařízení 2020/1376/EU o povolení přípravku 6-fytázy z Komagataella phaffii (CGMCC 12056) jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt, selata (sající a odstavená) a menšinové druhy prasat (držitel povolení Andrés Pintaluba S.A.) 
OJ L 319, 02/10/2020, s. 26
Prováděcí nařízení 2020/1377/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis (LMG S-15136) jako doplňkové látky pro sající selata a všechny menšinové druhy prasat s výjimkou reprodukčních zvířat (držitel povolení Beldem, divize Puratos NV) 
OJ L 319, 02/10/2020, s. 29
Prováděcí nařízení 2020/1378/EU o povolení měďnatého chelátu lysinu a kyseliny glutamové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 319, 02/10/2020, s. 32
Prováděcí nařízení 2020/1379/EU o povolení L-cystinu z Pantoea ananatis NITE BP-02525 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 319, 02/10/2020, s. 36
Prováděcí nařízení 2020/1395/EU o obnovení povolení látky Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, jejím povolení pro odchov kuřic a o zrušení nařízení 1292/2008/ES (držitel povolení Evonik Nutrition & Care GmbH) 
OJ L 324, 06/10/2020, s. 3
Prováděcí nařízení 2020/1396/EU o povolení geraniolu, citralu, 3,7,11-trimethyldodeka-2,6,10-trien-1-olu, (Z)-nerolu, geranyl-acetátu, geranyl-butyrátu, geranyl-formiátu, geranyl-propanoátu, neryl-propanoátu, neryl-formiátu, neryl-acetátu, neryl-isobutyrátu, geranyl-isobutyrátu a prenyl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat kromě mořských živočichů
OJ L 324, 06/10/2020, s. 6
Prováděcí nařízení 2020/1397/EU o obnovení povolení L-isoleucinu z Escherichia coli FERM ABP-10641 jako nutriční doplňkové látky, rozšíření jeho použití a o povolení L-isoleucinu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení 348/2010/ES 
OJ L 324, 06/10/2020, s. 19
Prováděcí nařízení 2020/1398/EU o obnovení povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 jako doplňkové látky pro koně a o zrušení nařízení 886/2009/ES (držitel povolení All-Technology Ireland Ltd.) 
OJ L 324, 06/10/2020, s. 26
Prováděcí nařízení 2020/1399/EU o povolení butylovaného hydroxyanisolu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat s výjimkou koček 
OJ L 324, 06/10/2020, s. 29
Prováděcí nařízení 2020/1400/EU o povolení ethylesteru kyseliny β-apo-8’-karotenové jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice a snášku a výkrm menšinových druhů drůbeže
OJ L 324, 06/10/2020, s. 32
Prováděcí rozhodnutí 2020/1401/EU, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o požadavky na uvádění certifikovaného osiva na trh (oznámeno pod číslem C(2020) 6651) 
OJ L 324, 06/10/2020, s. 35
Prováděcí nařízení 2020/1418/EU o povolení saponifikovaného paprikového (Capsicum annuum) extraktu (kapsanthinu) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm menšinových druhů drůbeže, nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce
OJ L 326, 08/10/2020, s. 7
Prováděcí nařízení 2020/1497/EU o povolení L-methioninu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 a Escherichia coli KCCM 80 096 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 342, 16/10/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/1510/EU o povolení cinnamylalkoholu, 3-fenylpropan-1-olu, 2-fenylpropanalu, 3-(p-kumenyl)-2-methylpropionalde-hydu, α-methylcinnamaldehydu, 3-fenylpropanalu, kyseliny skořicové, cinnamyl-acetátu, cinnamyl-butyrátu, 3-fenylpropyl-isobutyrátu, cinnamyl-isovalerátu, cinnamyl-isobutyrátu, ethyl-cinnamátu, methyl-cinnamátu a isopentyl-cinnamátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat kromě mořských živočichů
OJ L 344, 19/10/2020, s. 2
Prováděcí nařízení 2020/1560/EU, kterým se mění příloha VI nařízení 152/2009/ES, kterou se stanoví metody zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv
OJ L 357, 27/10/2020, s. 17

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 2020/1407/EU, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení 2019/1198/EU
OJ L 325, 07/10/2020, s. 22

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2020/1559/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny
OJ L 357, 27/10/2020, s. 7

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 1/2020 Společného výboru pro zemědělství ze dne 31. července 2020 o změně přílohy 12 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty [2020/1386]
OJ L 323, 05/10/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/1406/EU, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací a spolupráci mezi příslušnými orgány, orgánem ESMA, Komisí a dalšími subjekty podle čl. 24 odst. 2 a článku 25 nařízení 596/2014/EU o zneužívání trhu
OJ L 325, 07/10/2020, s. 7
Prováděcí nařízení 2020/1435/EU o povinnosti žadatelů o registraci aktualizovat jejich registrační údaje podle nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
OJ L 331, 12/10/2020, s. 24
Prováděcí nařízení 2020/1470/EU o klasifikaci zemí a území pro evropské statistiky mezinárodního obchodu se zbožím a o geografickém členění pro jiné podnikové statistiky
OJ L 334, 13/10/2020, s. 2
Rozhodnutí 2020/1495/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Celním výboru zřízeném Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o doporučení, které se týká použití článku 27 Protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
OJ L 343, 16/10/2020, s. 20
Rozhodnutí výboru EPA, zřízeného Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, č. 1/2020 ze dne 20. srpna 2020 o přijetí protokolu č. 1 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2020/1526]
OJ L 350, 21/10/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/1577/EU ze dne 21. září 2020, kterým se mění příloha I nařízení 2658/87/EHS o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 361, 30/10/2020, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2020/1592/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 360, 30/10/2020, s. 11

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2020/1572/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/626/EU, pokud jde o seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup mléčných výrobků a hmyzu na území Evropské unie
OJ L 359, 29/10/2020, s. 5

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2020/1534/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 351, 22/10/2020, s. 2
Prováděcí nařízení 2020/1540/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/1793/EU, pokud jde o sezamová semena pocházející z Indie
OJ L 353, 23/10/2020, s. 4

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí 2020/1544/EU, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině
OJ L 356, 26/10/2020, s. 5

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Úřední věstník EU,  1. – 30. 10. 2020