Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2019

Vydáno: 27. 11. 2019
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/10/direct-access.html?ojYear=2019&locale=cs 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Doporučení 2019/1665/EU o opatřeních pro předcházení krizím a jejich řešení podle čl. 33 odst. 3 prvního pododstavce písm. d) nařízení 1308/2013/EU (vzájemné fondy)
OJ L 253, 03/10/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/1746/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/1185/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením 1307/2013/EU a 1308/2013/EU, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi
OJ L 268, 22/10/2019, s. 6
Prováděcí nařízení 2019/1804/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 809/2014/EU, pokud jde o změny žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, kontroly v integrovaném administrativním a kontrolním systému a kontrolní systém ve vztahu k podmíněnosti
OJ L 276, 29/10/2019, s. 12
Prováděcí rozhodnutí 2019/1835/EU, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (notified under document C(2019) 7815)
OJ L 279, 31/10/2019, s. 98

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Rozhodnutí 2019/1748/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o změnu přílohy V kapitoly 4 této dohody
OJ L 268, 22/10/2019, s. 53

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 209/2017/EHP ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1618] 
OJ L 254, 03/10/2019, s. 1 
Rozhodnutí 210/2017/EHP ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1619]  
OJ L 254, 03/10/2019, s. 5 
Rozhodnutí 211/2017/EHP ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1620]  
OJ L 254, 03/10/2019, s. 7 
Rozhodnutí 212/2017/EHP ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1621]  
OJ L 254, 03/10/2019, s. 8 
Rozhodnutí 213/2017/EHP ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1622] 
OJ L 254, 03/10/2019, s. 13 
Rozhodnutí 214/2017/EHP ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1623]  
OJ L 254, 03/10/2019, s. 15 
Rozhodnutí 215/2017/EHP ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1624]  
OJ L 254, 03/10/2019, s. 17  
Rozhodnutí 216/2017/EHP ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1625]   
OJ L 254, 03/10/2019, s. 19  
Rozhodnutí 218/2017/EHP ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/1626]  
OJ L 254, 03/10/2019, s. 21  
Rozhodnutí 219/2017/EHP ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/1627]
OJ L 254, 03/10/2019, s. 23 
Prováděcí rozhodnutí 2019/1678/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2019) 7067)
OJ L 257, 08/10/2019, s. 21
Prováděcí rozhodnutí 2019/1679/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 7246)
OJ L 257, 08/10/2019, s. 25
Prováděcí nařízení 2019/1685/EU, kterým se určuje referenční středisko Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat pro drůbež a jiná malá hospodářská zvířata
OJ L 258, 09/10/2019, s. 11
Prováděcí nařízení 2019/1714/EU ze dne 30. září 2019, kterým se mění nařízení 136/2004/ES a 282/2004/ES, pokud jde o vzor společného veterinárního vstupního dokladu pro produkty a zvířata, a kterým se mění nařízení 669/2009/ES, pokud jde o vzor společného vstupního dokladu pro některá krmiva a potraviny jiného než živočišného původu
OJ L 261, 14/10/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/1756/EU, kterým se mění příloha V nařízení 136/2004/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska do seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen vstup zásilek sena a slámy na území Unie
OJ L 270, 24/10/2019, s. 57
Prováděcí nařízení 2019/1757/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2018/659/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých území do seznamu třetích zemí a částí území třetích zemí, ze kterých je povolen vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie
OJ L 270, 24/10/2019, s. 60
Prováděcí rozhodnutí 2019/1767/EU, kterým se mění přílohy I a III rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 7635) 
OJ L 270, 24/10/2019, s. 97
Prováděcí rozhodnutí 2019/1768/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen vstup embryí skotu na území Evropské unie (oznámeno pod číslem C(2019) 7636) 
OJ L 270, 24/10/2019, s. 100
Prováděcí rozhodnutí 2019/1769/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2019) 7637) 
OJ L 270, 24/10/2019, s. 103
Prováděcí rozhodnutí 2019/1771/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a jeho závislými územími v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 7641) 
OJ L 270, 24/10/2019, s. 110
Prováděcí rozhodnutí 2019/1773/EU, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých území (oznámeno pod číslem C(2019) 7643)  
OJ L 270, 24/10/2019, s. 116
Prováděcí rozhodnutí 2019/1774/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2012/137/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu prasat na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 7644) 
OJ L 270, 24/10/2019, s. 120
Prováděcí rozhodnutí 2019/1775/EU, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu skotu na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 7647)  
OJ L 270, 24/10/2019, s. 123
Prováděcí rozhodnutí 2019/1805/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 7807) 
OJ L 276, 29/10/2019, s. 21

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2019/1675/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Verticillium albo-atrum kmen WCS850 jako látky představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 257, 08/10/2019, s. 6
Prováděcí nařízení 2019/1690/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky alfa-cypermethrin jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 259, 10/10/2019, s. 2
Nařízení 2019/1702/EU ze dne 1. srpna 2019, kterým se doplňuje nařízení 2016/2031/EU stanovením seznamu prioritních škodlivých organismů
OJ L 260, 11/10/2019, s. 8
Prováděcí rozhodnutí 2019/1739/EU, kterým se zavádějí mimořádná opatření proti zavlékání organismu Rose Rosette Virus do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 7328)
OJ L 265, 18/10/2019, s. 12
Nařízení 2019/1791/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro dekan-1-ol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, mastné alkoholy, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepikvat, pendimethalin, pikolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, kyselinu S-abscisovou a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 277, 29/10/2019, s. 1
Nařízení 2019/1792/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron a triasulfuron v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 277, 29/10/2019, s. 66
Prováděcí nařízení 2019/1794/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Boumatic Iodine product family“
OJ L 277, 29/10/2019, s. 130
Prováděcí směrnice 2019/1813/EU, kterou se mění prováděcí směrnice 2014/96/EU o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o barvu návěsky pro certifikované kategorie rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a obsah dokladu dodavatele
OJ L 278, 30/10/2019, s. 7
Nařízení 2019/1819/EU ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení 528/2012/EU za účelem zařazení octa jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení
OJ L 279, 31/10/2019, s. 1
Nařízení 2019/1820/EU ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení 528/2012/EU za účelem zařazení Saccharomyces cerevisiae jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení 
OJ L 279, 31/10/2019, s. 4
Nařízení 2019/1821/EU ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení 528/2012/EU za účelem zařazení vajec v prášku jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení 
OJ L 279, 31/10/2019, s. 7
Nařízení 2019/1822/EU ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení 528/2012/EU za účelem zařazení medu jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení 
OJ L 279, 31/10/2019, s. 10
Nařízení 2019/1823/EU ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení 528/2012/EU za účelem zařazení D-fruktózy jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení 
OJ L 279, 31/10/2019, s. 13
Nařízení 2019/1824/EU ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení 528/2012/EU za účelem zařazení sýra jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení 
OJ L 279, 31/10/2019, s. 16
Nařízení 2019/1825/EU ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení 528/2012/EU za účelem zařazení koncentrované jablečné šťávy jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení
OJ L 279, 31/10/2019, s. 19

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2019/1664/EU, kterým se schvaluje laboratoř na Ukrajině k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek (oznámeno pod číslem C(2019) 6906) 
OJ L 252, 02/10/2019, s. 38
Nařízení 2019/1666/EU ze dne 24. června 2019, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU, pokud jde o podmínky pro monitorování přepravy a příjezdu zásilek obsahujících určité zboží ze stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu do zařízení v místě určení v Unii
OJ L 255, 04/10/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/1715/EU ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“)
OJ L 261, 14/10/2019, s. 37
Prováděcí nařízení 2019/1793/EU o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení 2017/625/EU a 178/2002/ES a kterým se zrušují nařízení 669/2009/ES, 884/2014/EU, 2015/175/EU, 2017/186/EU a 2018/1660/EU
OJ L 277, 29/10/2019, s. 89

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2019/1676/EU, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy II nařízení 1333/2008/ES o potravinářských přídatných látkách
OJ L 257, 08/10/2019, s. 11

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí nařízení 2019/1787/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/6/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
OJ L 272, 25/10/2019, s. 140

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2019/1753/EU o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
OJ L 271, 24/10/2019, s. 1
Rozhodnutí 2019/1754/EU o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
OJ L 271, 24/10/2019, s. 12

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí nařízení 2019/1686/EU, kterým se povoluje rozšíření použití zásaditého bílkovinného izolátu ze syrovátky z kravského mléka jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 258, 09/10/2019, s. 13

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2019/1691/EU, kterým se mění příloha V nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
OJ L 259, 10/10/2019, s. 9
Prováděcí nařízení 2019/1692/EU o uplatňování některých ustanovení nařízení 1907/2006/ES týkajících se registrace a sdílení údajů po uplynutí konečné lhůty pro registraci zavedených látek
OJ L 259, 10/10/2019, s. 12
Nařízení 2019/1701/EU ze dne 23. července 2019, kterým se mění přílohy I a V nařízení 649/2012/EU o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
OJ L 260, 11/10/2019, s. 1
Rozhodnutí 2019/1719/EU ze dne 8. července 2019 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 18. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Ženeva, Švýcarsko, 17.–28. srpna 2019)
OJ L 262, 15/10/2019, s. 19
Rozhodnutí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ze dne 19. června 2019 o vnitřních předpisech týkajících se omezení některých práv subjektů údajů, pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci fungování úřadu EFSA
OJ L 272, 25/10/2019, s. 154
Prováděcí nařízení 2019/1776/EU, kterým se mění příloha I nařízení 2658/87/EHS o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 280, 31/10/2019, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2019/1760/EU, kterým se mění příloha I nařízení 119/2009/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu na území Unie
OJ L 270, 24/10/2019, s. 69
Prováděcí nařízení 2019/1762/EU, kterým se mění nařízení 206/2010/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých území do seznamů třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Unie
OJ L 270, 24/10/2019, s. 75
Prováděcí rozhodnutí 2019/1772/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 7642) 
OJ L 270, 24/10/2019, s. 113

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2019/1761/EU, kterým se mění příloha I část 1 nařízení 798/2008/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a drůbežích produktů na území Unie
OJ L 270, 24/10/2019, s. 72
Prováděcí nařízení 2019/1786/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 272, 25/10/2019, s. 137

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2019/1758/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1251/2008/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých území do seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, ze kterých je povolen vstup zásilek živočichů pocházejících z akvakultury na území Evropské unie
OJ L 270, 24/10/2019, s. 63
Prováděcí rozhodnutí 2019/1770/EU, kterým se mění přílohy rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých území do seznamů třetích zemí a území, ze kterých je povolen vstup mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu určených k lidské spotřebě na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 7639) 
OJ L 270, 24/10/2019, s. 107

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2019/1759/EU, kterým se mění příloha I nařízení 605/2010/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie
OJ L 270, 24/10/2019, s. 66

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí 251/2017/EHP ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP [2019/1657]
OJ L 254, 03/10/2019, s. 74

 

Úřední věstník EU, 1. – 31. 10. 2019