Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2018

Vydáno: 23. 11. 2018
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/10/direct-access.html?ojYear=2018&locale=cs

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2018/1499/EU o změně prováděcího rozhodnutí 2018/954/EU, kterým se stanoví některá ochranná opatření s cílem zabránit šíření moru malých přežvýkavců v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2018) 6662) 
OJ L 253, 09/10/2018, s. 76
Prováděcí rozhodnutí 2018/1512/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 6761) 
OJ L 255, 11/10/2018, s. 18
Prováděcí rozhodnutí 2018/1576/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 6961) 
OJ L 262, 19/10/2018, s. 71
Prováděcí rozhodnutí 2018/1597/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 7117) 
OJ L 265, 24/10/2018, s. 13
Nařízení 2018/1629/EU ze dne 25. července 2018, kterým se mění seznam nákaz uvedený v příloze II nařízení 2016/429/EU o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“)
OJ L 272, 31/10/2018, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2018/1635/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 7333) 
OJ L 272, 31/10/2018, s. 38

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2018/1477/EU o podmínkách povolení biocidních přípravků obsahujících ethylbutylacetylaminopropionát předložených Belgií v souladu s článkem 36 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2018) 6291) 
OJ L 249, 04/10/2018, s. 3
Prováděcí rozhodnutí 2018/1479/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení sulfurylfluoridu pro použití v biocidních přípravcích typu 8
OJ L 249, 04/10/2018, s. 16
Prováděcí nařízení 2018/1495/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky malathion
OJ L 253, 09/10/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/1500/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky thiram, kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími thiram a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 254, 10/10/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/1501/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky pymetrozin a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 254, 10/10/2018, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2018/1503/EU, kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Aromia bungii (Faldermann) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 6447)
OJ L 254, 10/10/2018, s. 9
Prováděcí rozhodnutí 2018/1511/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2015/789/EU o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 6452)
OJ L 255, 11/10/2018, s. 16
Nařízení 2018/1514/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, acibenzolar-S-methyl, klopyralid, emamektin, fenhexamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talek E553B a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 256, 12/10/2018, s. 8
Nařízení 2018/1515/EU, kterým se mění přílohy III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro difenylamin a oxadixyl v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 256, 12/10/2018, s. 33
Nařízení 2018/1516/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro penoxsulam, triflumizol a triflumuron v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 256, 12/10/2018, s. 45
Prováděcí nařízení 2018/1532/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky dikvat a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 257, 15/10/2018, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2018/1622/EU o neschválení některých účinných látek biocidních přípravků podle nařízení 528/2012/EU
OJ L 271, 30/10/2018, s. 26
Prováděcí rozhodnutí 2018/1623/EU o komárech uměle infikovaných bakteriemi Wolbachia používaných pro účely regulace vektorů, přijaté podle čl. 3 odst. 3 nařízení 528/2012/EU
OJ L 271, 30/10/2018, s. 30

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2018/1553/EU o podmínkách pro uznávání elektronických rostlinolékařských osvědčení vydávaných státními organizacemi ochrany rostlin třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2018) 5370) 
OJ L 260, 17/10/2018, s. 22
Prováděcí nařízení 2018/1587/EU, kterým se zrušuje určení laboratoře Istituto Superiore di Sanità, Řím, Itálie, jako referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua uvedená v příloze I směrnice 96/23/ES ve skupině B 3 c)
OJ L 264, 23/10/2018, s. 20

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2018/1461/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o použití nízkosubstituované hydroxypropylcelulosy (L-HPC) v doplňcích stravy
OJ L 245, 01/10/2018, s. 1
Nařízení 2018/1462/EU, kterým se mění příloha nařízení 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o specifikace některých esterů sorbitanů (E 491 sorbitanmonostearát, E 492 sorbitantristearát a E 495 sorbitanmonopalmitát)
OJ L 245, 01/10/2018, s. 6
Nařízení 2018/1472/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o košenilu, kyselinu karmínovou, karmíny (E 120)
OJ L 247, 03/10/2018, s. 1
Nařízení  2018/1481/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o oktylgallát (E 311) a dodecylgallát (E 312)
OJ L 251, 05/10/2018, s. 13
Nařízení 2018/1482/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o kofein a theobromin
OJ L 251, 05/10/2018, s. 19
Nařízení 2018/1497/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o kategorii potravin 17 a používání potravinářských přídatných látek v doplňcích stravy
OJ L 253, 09/10/2018, s. 36  

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2018/1533/EU o povolení alginátu sodného jako doplňkové látky pro kočky, psy, jiná zvířata neurčená k produkci potravin a ryby a alginátu draselného jako doplňkové látky pro kočky a psy
OJ L 257, 15/10/2018, s. 13
Prováděcí nařízení 2018/1543/EU o povolení přípravku Pediococcus pentosaceus DSM 32291 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 259, 16/10/2018, s. 22
Prováděcí nařízení 2018/1550/EU o obnovení povolení kyseliny benzoové jako doplňkové látky pro odstavená selata a pro výkrm prasat a o zrušení nařízení 1730/2006/ES a 1138/2007/ES (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd)
OJ L 260, 17/10/2018, s. 3
Prováděcí nařízení 2018/1558/EU o povolení nového užití přípravku Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) jako doplňkové látky pro kočky a psy (držitel povolení Centro Sperimentale del Latte)
OJ L 261, 18/10/2018, s. 13
Prováděcí nařízení 2018/1559/EU o povolení kmínové tinktury (Cuminum cyminum L.) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 261, 18/10/2018, s. 16
Prováděcí nařízení 2018/1564/EU o povolení přípravku z dolomitu-magnezitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, s výjimkou dojnic a jiných přežvýkavců určených k mléčné produkci, odstavených selat a výkrmu prasat
OJ L 262, 19/10/2018, s. 20
Prováděcí nařízení 2018/1565/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-mannanázy z Paenibacillus lentus (DSM 28088) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a menšinové druhy drůbeže s výjimkou nosnic, výkrm krůt, odchov krůt, odstavená selata, výkrm prasat a menšinové druhy prasat (držitel povolení Elanco GmbH)
OJ L 262, 19/10/2018, s. 24
Prováděcí nařízení 2018/1566/EU o povolení přípravku z endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (NRRL 25541) a alfa-amylázy z Aspergillus niger (ATCC66222) jako doplňkové látky pro odstavená selata a menšinové druhy prasat (po odstavu) a o změně nařízení 1453/2004/ES (držitel povolení Andrès Pintaluba S.A.)
OJ L 262, 19/10/2018, s. 27
Prováděcí nařízení 2018/1567/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2018/249/EU o povolení taurinu, β-alaninu, L-alaninu, L-argininu, L-asparagové kyseliny, L-histidinu, D,L-isoleucinu, L-leucinu, L-fenylalaninu, L-prolinu, D,L-serinu, L-tyrosinu, L-methioninu, L-valinu, L-cysteinu, glycinu, glutamátu sodného a L-glutamové kyseliny jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, pro všechny druhy zvířat kromě koček a psů
OJ L 262, 19/10/2018, s. 31
Prováděcí nařízení 2018/1568/EU o povolení přípravku esterázy fumonisinu z Komagataella phaffii (DSM 32159) jako doplňkové látky pro všechna prasata a všechny druhy drůbeže
OJ L 262, 19/10/2018, s. 34
Prováděcí nařízení 2018/1569/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1110/2011/EU o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 114044) jako doplňkové látky pro nosnice, menšinové druhy drůbeže a výkrm prasat (držitel povolení Roal Oy)
OJ L 262, 19/10/2018, s. 37

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2018/1555/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění
OJ L 261, 18/10/2018, s. 3
Nařízení 2018/1556/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 261, 18/10/2018, s. 6

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2018/1584/EU, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
OJ L 264, 23/10/2018, s. 1

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí nařízení 2018/1631/EU, kterým se povoluje uvedení výtažku z brusinek v prášku na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 272, 31/10/2018, s. 17
Prováděcí nařízení 2018/1632/EU, kterým se povoluje uvedení zásaditého bílkovinného izolátu ze syrovátky z kravského mléka na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 272, 31/10/2018, s. 23
Prováděcí nařízení 2018/1633/EU, kterým se povoluje uvedení rafinovaného peptidového koncentrátu z krevet na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 272, 31/10/2018, s. 29

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2018/1480/EU, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se opravuje nařízení 2017/776/EU
OJ L 251, 05/10/2018, s. 1
Nařízení 2018/1513/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B
OJ L 256, 12/10/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/1602/EU, kterým se mění příloha I nařízení 2658/87/EU o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 273, 31/10/2018, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2018/1506/EU o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii
OJ L 255, 11/10/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/1507/EU o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Polsku
OJ L 255, 11/10/2018, s. 7

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2018/1583/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o dovoz mlžů a produktů rybolovu z Peru a Myanmaru určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2018) 6778) 
OJ L 263, 22/10/2018, s. 71
Prováděcí nařízení 2018/1607/EU, kterým se mění nařízení 992/95/ES, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
OJ L 268, 26/10/2018, s. 22

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2018/1508/EU, kterým se stanoví koeficient snížení hodnoty použitelný pro nákup sušeného odstředěného mléka v rámci veřejné intervence v účetním období 2019
OJ L 255, 11/10/2018, s. 12
Nařízení  2018/1554/EU o změně nařízení 1370/2013/EU, pokud jde o množstevní omezení pro nákup sušeného odstředěného mléka
OJ L 261, 18/10/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/1621/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/2080/EU, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení
OJ L 271, 30/10/2018, s. 25

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2018/1519/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/150/EU o uspořádání časově omezeného testu umožňujícího určité odchylky při uvádění populací rostlinných druhů pšenice, ječmene, ovsa a kukuřice na trh podle směrnice 66/402/EHS (oznámeno pod číslem C(2018) 5470) 
OJ L 256, 12/10/2018, s. 65

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU, 1. – 31. 10. 2018