Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2017

Vydáno: 9. 11. 2017
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/10/direct-access.html?ojYear=2017&locale=cs

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2017/1839/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/426/EU o opatřeních proti zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo částí území třetích zemí, ve kterých byl potvrzen výskyt této choroby, do Unie a o zrušení rozhodnutí 2011/78/EU (oznámeno pod číslem C(2017) 6672) 
OJ L 261, 11/10/2017, s. 22
Prováděcí rozhodnutí 2017/1841/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 6886) 
OJ L 261, 11/10/2017, s. 26
Prováděcí rozhodnutí 2017/1845/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 6910) 
OJ L 262, 12/10/2017, s. 7
Rozhodnutí 295/2015/EHP ze dne 11. prosince 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1806]
OJ L 263, 12/10/2017, s. 1  
Rozhodnutí 296/2015/EHP ze dne 11. prosince 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1807]
OJ L 263, 12/10/2017, s. 3 
Rozhodnutí 297/2015/EHP ze dne 11. prosince 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1808]
OJ L 263, 12/10/2017, s. 5  
Rozhodnutí 298/2015/EHP ze dne 11. prosince 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1809]
OJ L 263, 12/10/2017, s. 7  
Rozhodnutí 299/2015/EHP ze dne 11. prosince 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1810]
OJ L 263, 12/10/2017, s. 8
Prováděcí rozhodnutí 2017/1850/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 6774) 
OJ L 264, 13/10/2017, s. 7
Prováděcí rozhodnutí 2017/1851/EU o změně přílohy II oddílu E rozhodnutí 92/260/EHS, pokud jde o požadavky ohledně moru koní u evidovaných koní dočasně dovezených z Alžírska, Kuvajtu, Maroka, Ománu, Kataru, Tuniska a Turecka, a o změně přílohy I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku pro Spojené arabské emiráty v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 6775) 
OJ L 264, 13/10/2017, s. 20
Prováděcí rozhodnutí 2017/1910/EU, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o status území prostého brucelózy (B. melitensis) určitých oblastí Španělska, rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status území úředně prostého brucelózy skotu Kypru a některých regionů Španělska a pokud jde o status území úředně prostého enzootické leukózy skotu Itálie, a rozhodnutí 2005/779/ES, pokud jde o status území prostého vezikulární choroby prasat regionu Kampánie v Itálii (oznámeno pod číslem C(2017) 6891) 
OJ L 269, 19/10/2017, s. 46
Rozhodnutí 41/2016/EHP ze dne 18. března 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1871]
OJ L 270, 19/10/2017, s. 1
Rozhodnutí 42/2016/EHP ze dne 18. března 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1872]
OJ L 270, 19/10/2017, s. 3
Rozhodnutí 43/2016/EHP ze dne 18. března 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1873]
OJ L 270, 19/10/2017, s. 5
Rozhodnutí 44/2016/EHP ze dne 18. března 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1874]
OJ L 270, 19/10/2017, s. 7
Rozhodnutí 45/2016/EHP ze dne 18. března 2016, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1875]
OJ L 270, 19/10/2017, s. 9 
Prováděcí rozhodnutí 2017/1930/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 7173) 
OJ L 272, 21/10/2017, s. 18
Nařízení 2017/1940/EU ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení 2016/1012/EU, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité
OJ L 275, 25/10/2017, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2017/1969/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 7317) 
OJ L 279, 28/10/2017, s. 56
Nařízení 2017/1972/EU, kterým se mění přílohy I a III nařízení 999/2001/ES, pokud jde o program dohledu nad chronickým chřadnutím u jelenovitých v Estonsku, Finsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku a Švédsku, a zrušuje rozhodnutí 2007/182/ES
OJ L 281, 31/10/2017, s. 14

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí směrnice 2017/1920/EU, kterou se mění příloha IV směrnice 2000/29/ES, pokud jde o oběh semen Solanum tuberosum L. pocházejících z Unie
OJ L 271, 20/10/2017, s. 34

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2017/1896/EU, které se týká povolení přípravku z endo-1,3(4)-beta-glukanázy (EC 3.2.1.6) a endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Aspergillus niger (NRRL 25541) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm prasat, menšinové druhy drůbeže a výkrm menšinových druhů prasat a kterým se mění nařízení 255/2005/ES a zrušuje nařízení 668/2003/ES (držitel povolení Andrés Pintaluba S.A.)
OJ L 267, 18/10/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/1903/EU o povolení přípravků Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 a Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 269, 19/10/2017, s. 22
Prováděcí nařízení 2017/1904/EU o povolení přípravku Bacillus licheniformis DSM 28710 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Huvepharma NV)
OJ L 269, 19/10/2017, s. 27
Prováděcí nařízení 2017/1905/EU o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Danstar Ferment AG, zastoupený Lallemand SAS)
OJ L 269, 19/10/2017, s. 30
Prováděcí nařízení 2017/1906/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) jako doplňkové látky pro odchov kuřat, kuřice a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Huvepharma NV)
OJ L 269, 19/10/2017, s. 33
Prováděcí nařízení 2017/1907/EU o povolení přípravku z Lactobacillus plantarum (KKP/593/p a KKP/788/p) a Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) jako doplňkové látky pro skot a ovce
OJ L 269, 19/10/2017, s. 36
Prováděcí nařízení 2017/1914/EU o povolení salinomycinátu sodného (Sacox 120 microGranulate a Sacox 200 microGranulate) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice a o zrušení nařízení 1852/2003/ES a 1463/2004/ES (držitel povolení Huvepharma NV)
OJ L 271, 20/10/2017, s. 1

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 2017/1932/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 412/2013/EU o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
OJ L 273, 24/10/2017, s. 4

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 2017/1899/EU o zápisu názvů do rejstříku zaručených tradičních specialit (Tradiční Lovecký salám/Tradičná Lovecká saláma (ZTS) a Tradiční Špekáčky/Tradičné Špekačky (ZTS))
OJ L 269, 19/10/2017, s. 5
Rozhodnutí 2017/1912/EU o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin
OJ L 274, 24/10/2017, s. 1

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2017/1798/EU ze dne 2. června 2017, kterým se doplňuje nařízení 609/2013/EU, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti
OJ L 259, 07/10/2017, s. 2

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2017/1862/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 266, 17/10/2017, s. 1

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2017/1781/EU o odchylkách od specifických pravidel původu produktu stanovených v Komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, které se použijí v rámci mezí ročních kvót pro některé produkty z Kanady
OJ L 255, 03/10/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/1915/EU o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie
OJ L 271, 20/10/2017, s. 7
Rozhodnutí 2017/1913/EU o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty
OJ L 274, 24/10/2017, s. 57
Prováděcí nařízení 2017/1925/EU, kterým se mění příloha I nařízení 2658/87/EHS o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 282, 31/10/2017, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2017/1955/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 277, 27/10/2017, s. 1

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2017/1801/EU ze dne 13. července 2017, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení 2016/2250/EU, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa
OJ L 259, 07/10/2017, s. 18
Prováděcí rozhodnutí 2017/1840/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2017) 6719) 
OJ L 261, 11/10/2017, s. 24
Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ESA-EU 1/2017 o odchylce od pravidel původu stanovených v protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé s ohledem na zvláštní situaci států východní a jižní Afriky, pokud jde o konzervy z tuňáka a hřbety z tuňáka [2017/1923]
OJ L 271, 20/10/2017, s. 44
Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ESA-EU 2/2017 o odchylce od pravidel původu stanovených v protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, pokud jde o solenou pamakrelu jižní (snoek, Thyrsites atun) [2017/1924]
OJ L 271, 20/10/2017, s. 47
Prováděcí nařízení 2017/1957/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Kosova
OJ L 277, 27/10/2017, s. 6
Nařízení 2017/1973/EU, kterým se mění nařízení 2074/2005/ES, pokud jde o úřední kontroly produktů rybolovu ulovených plavidly plujícími pod vlajkou členského státu a dovážených do Unie poté, co byly přepraveny ve třetích zemích, a kterým se stanoví vzor veterinárního osvědčení pro tyto produkty
OJ L 281, 31/10/2017, s. 21

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 2017/1962/EU ze dne 9. srpna 2017, kterým se mění nařízení 611/2014/EU, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv
OJ L 279, 28/10/2017, s. 28
Prováděcí nařízení 2017/1963/EU ze dne 9. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení 615/2014/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1306/2013/EU a k nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o pracovní programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv
OJ L 279, 28/10/2017, s. 30

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2017/1791/EU, kterým se stanoví, že dočasné pozastavení preferenční celní sazby podle článku 15 nařízení 20/2013/EU není vhodné pro dovoz banánů pocházejících z Guatemaly
OJ L 257, 05/10/2017, s. 1

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2017/1964/EU ze dne 17. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/1239/EU, pokud jde o některá pravidla týkající se lhůt a oznámení o množstvích, na něž se vztahují licence v odvětví rýže
OJ L 279, 28/10/2017, s. 34
Nařízení 2017/1965/EU ze dne 17. srpna 2017, kterým se mění nařízení 2016/1237/EU, pokud jde o povahu a typ informací, které mají být oznámeny pro účely licencí v odvětví rýže
OJ L 279, 28/10/2017, s. 36

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí 63/2016/EHP ze dne 18. března 2016, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP [2017/1893]
OJ L 270, 19/10/2017, s. 34
Rozhodnutí 64/2016/EHP ze dne 18. března 2016, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP [2017/1894]
OJ L 270, 19/10/2017, s. 35
Rozhodnutí 65/2016/EHP ze dne 18. března 2016, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP [2017/1895]
OJ L 270, 19/10/2017, s. 36
Nařízení 2017/1961/EU ze dne 2. srpna 2017, kterým se mění nařízení 606/2009/ES, pokud jde o některé enologické postupy
OJ L 279, 28/10/2017, s. 25

 

Úřední věstník EU, 1. – 31. 10. 2017