Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2016

Vydáno: 11. 11. 2016
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2016/10/direct-access.html?ojYear=2016

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2016/1771/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Litvu a Polsko (oznámeno pod číslem C(2016) 6103) 
OJ L 270, 05/10/2016, s. 17
Prováděcí rozhodnutí 2016/1782/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zahrnutí Litvy na seznam členských států, ve kterých byl zaveden schválený vnitrostátní program tlumení Aujeszkyho choroby, a aktualizaci seznamu národních institutů v příloze III (oznámeno pod číslem C(2016) 6288) 
OJ L 272, 07/10/2016, s. 90
Prováděcí rozhodnutí 2016/1811/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání provincie Brindisi v italské oblasti Puglia za úředně prostou brucelózy (B. melitensis) (oznámeno pod číslem C(2016) 6290) 
OJ L 276, 13/10/2016, s. 11
Prováděcí nařízení 2016/1834/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku monepantel
OJ L 280, 18/10/2016, s. 22
Prováděcí rozhodnutí 2016/1898/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/764/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 6710) 
OJ L 293, 28/10/2016, s. 39
Prováděcí rozhodnutí 2016/1900/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Lotyšsko a Polsko (oznámeno pod číslem C(2016) 6793) 
OJ L 293, 28/10/2016, s. 46

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2016/1785/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro cymoxanil, fosfan a fosfidy a natrium-5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát a natrium-4-nitrofenolát v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 273, 08/10/2016, s. 10
Prováděcí nařízení 2016/1802/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 414/2013/EU, kterým se stanoví postup pro povolování stejných biocidních přípravků v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 275, 12/10/2016, s. 34
Prováděcí nařízení 2016/1826/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka tricyklazol
OJ L 279, 15/10/2016, s. 88
Nařízení 2016/1822/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, deltamethrin, fluazinam, methomyl, sulkotrion a thiodikarb v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 281, 18/10/2016, s. 1
Nařízení 2016/1866/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 3-decen-2-on, acibenzolar-S-methyl a hexachlorbenzen v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 286, 21/10/2016, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2016/1887/EU, kterým se stanoví standardní požadavky na předkládání žádostí, zpráv a žádostí o platby členskými státy v případě programů průzkumů zdraví rostlin (oznámeno pod číslem C(2016) 6704) 
OJ L 291, 26/10/2016, s. 15

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2016/1843/EU o přechodných opatřeních k uplatňování nařízení 882/2004/ES, pokud jde o akreditaci úředních laboratoří provádějících úřední testy na trichinely
OJ L 282, 19/10/2016, s. 38

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2016/1776/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití sukralosy (E 955) jako látky zvýrazňující chuť a vůni ve žvýkačkách s přidanými cukry nebo polyalkoholy
OJ L 272, 07/10/2016, s. 2
Nařízení 2016/1814/EU, kterým se mění příloha nařízení 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o specifikace pro steviol-glykosidy (E 960)
OJ L 278, 14/10/2016, s. 37

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2016/1768/EU o povolení N-Amidinoglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, selata po odstavu a pro výkrm prasat a o zrušení nařízení 904/2009/ES
OJ L 270, 05/10/2016, s. 4
Prováděcí nařízení 2016/1833/EU o povolení přípravku lektinů z fazolu obecného (lektinů z Phaseolus vulgaris) jako doplňkové látky pro sající selata (držitel povolení Biolek, Sp. z o.o.)
OJ L 280, 18/10/2016, s. 19
Prováděcí nařízení 2016/1881/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 837/2012/EU, pokud jde o minimum aktivity 6-fytázy z Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd)
OJ L 289, 25/10/2016, s. 15

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2016/1842/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, pokud jde o elektronické potvrzení o kontrole pro dovážené ekologické produkty a určité další prvky, a nařízení 889/2008/ES, pokud jde o požadavky na konzervované nebo zpracované ekologické produkty a předávání informací
OJ L 282, 19/10/2016, s. 19

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2016/1850/EU ze dne 21. listopadu 2008 o podpisu a prozatímním provádění Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé
OJ L 287, 21/10/2016, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí rozhodnutí 2016/1781/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o zařazení položky pro Saint-Pierre a Miquelon na seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod číslem C(2016) 6287) 
OJ L 272, 07/10/2016, s. 88
Prováděcí nařízení 2016/1832/EU, kterým se mění vzory osvědčení pro dovoz masných polotovarů, masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev a rovněž čerstvého masa domácích lichokopytníků do Unie stanovené v rozhodnutích 2000/572/ES a 2007/777/ES a nařízení 206/2010/EU, pokud jde o hygienické požadavky týkající se reziduí
OJ L 280, 18/10/2016, s. 13
Směrnice 2016/1855/EU, kterou se mění směrnice 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin
OJ L 284, 20/10/2016, s. 19

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2016/1793/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/759/EU, pokud jde o vstup želatiny a kolagenu a ošetřených surovin pro tyto produkty z Tchaj-wanu na území Unie
OJ L 274, 11/10/2016, s. 48
Prováděcí nařízení 2016/1894/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 293, 28/10/2016, s. 28

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2016/1774/EU, kterým se mění rozhodnutí 2010/381/EU o mimořádných opatřeních vztahujících se na zásilky produktů akvakultury dovážených z Indie a určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2016) 6280) 
OJ L 271, 06/10/2016, s. 7

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení 2016/1784/EU, kterým se mění nařízení 2568/91/EHS o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
OJ L 273, 08/10/2016, s. 5
Rozhodnutí 2016/1892/EU o podpisu Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Evropské unie a jejím prozatímním provádění
OJ L 293, 28/10/2016, s. 2

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2016/1878/EU, kterým se stanoví, že dočasné pozastavení preferenční celní sazby podle mechanismu stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé není pro dovoz banánů pocházejících z Guatemaly pro rok 2016 vhodné
OJ L 288, 22/10/2016, s. 56

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Prováděcí nařízení 2016/1867/EU, kterým se mění příloha nařízení 3199/93/ES o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
OJ L 286, 21/10/2016, s. 32

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU, 1. – 31. října