Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2015

Vydáno: 10. 11. 2015
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2015/10/direct-access.html?ojYear=2015

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2015/1829/EU ze dne 23. dubna 2015, kterým se doplňuje nařízení 1144/2014/EU o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
OJ L 266, 13/10/2015, s. 3
Prováděcí nařízení 2015/1831/EU, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 1144/2014/EU o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
OJ L 266, 13/10/2015, s. 14
Nařízení 2015/1853/EU, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby
OJ L 271, 16/10/2015, s. 25

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2015/1746/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 750/2014/EU a prodlužuje doba použitelnosti ochranných opatření v souvislosti s epizootickou diarrhoeou prasat
OJ L 256, 01/10/2015, s. 5
Prováděcí rozhodnutí 2015/1752/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/426/EU o opatřeních proti zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo částí území třetích zemí, ve kterých byl potvrzen výskyt této choroby, do Unie a o zrušení rozhodnutí 2011/78/EU (oznámeno pod číslem C(2015) 6519)
OJ L 256, 01/10/2015, s. 17
Prováděcí rozhodnutí 2015/1765/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status spolkové země Bádensko-Württembersko v Německu a regionu Valle d’Aosta v Itálii jako území prostých infekční bovinní rinotracheitidy (oznámeno pod číslem C(2015) 6572) 
OJ L 257, 02/10/2015, s. 44
Prováděcí rozhodnutí 2015/1783/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko (oznámeno pod číslem C(2015) 6643)
OJ L 259, 06/10/2015, s. 27
Prováděcí rozhodnutí 2015/1784/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení oblasti Spojeného království Severní Irsko za úředně prostou brucelózy, pokud jde o stáda skotu (oznámeno pod číslem C(2015) 6630) 
OJ L 259, 06/10/2015, s. 38
Prováděcí nařízení 2015/1820/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „diethylenglykolmonoethylether“
OJ L 265, 10/10/2015, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2015/1901/EU, kterým se stanoví pravidla pro osvědčení a vzorové veterinární osvědčení pro dovoz zásilek živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu do Unie a kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/56/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 7013) 
OJ L 277, 22/10/2015, s. 32
Prováděcí rozhodnutí 2015/1943/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti ochranných opatření v souvislosti s lesknáčkem úlovým v Itálii (oznámeno pod číslem C(2015) 7330)
OJ L 283, 29/10/2015, s. 11

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2015/1751/EU o podmínkách povolení biocidního přípravku obsahujícího bromadiolon předložených Spojeným královstvím v souladu s článkem 36 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2015) 6516) 
OJ L 256, 01/10/2015, s.15
Prováděcí nařízení 2015/1757/EU, kterým se schvaluje folpet jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 6
OJ L 257, 02/10/2015, s. 12
Prováděcí nařízení 2015/1758/EU, kterým se schvaluje folpet jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 7 a 9
OJ L 257, 02/10/2015, s. 15
Prováděcí nařízení 2015/1759/EU, kterým se schvaluje glutaraldehyd jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 2, 3, 4, 6, 11 a 12
OJ L 257, 02/10/2015, s. 19
Prováděcí rozhodnutí 2015/1849/EU o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů do Unie a proti jejich rozšiřování na území Unie, pokud jde o určité druhy zeleniny pocházející z Ghany (oznámeno pod číslem C(2015) 6858)
OJ L 268, 15/10/2015, s. 33
Prováděcí nařízení 2015/1885/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2,4-D, acibenzolar-s-methyl, amitrol, bentazon, cyhalofopbutyl, dikvat, esfenvalerát, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), glyfosát, iprovalikarb, isoproturon, lambda-cyhalothrin, metalaxyl-M, metsulfuron-methyl, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, pyraflufen-ethyl, thiabendazol, thifensulfuron-methyl a triasulfuron
OJ L 276, 21/10/2015, s. 48
Nařízení 2015/1910/EU, kterým se mění přílohy III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro guazatin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 280, 24/10/2015, s. 2

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2015/1761/EU, kterým se mění nařízení 378/2005/ES, pokud jde o zprávy a poplatky referenčních laboratoří Společenství a laboratoře uvedené v příloze II
OJ L 257, 02/10/2015, s. 30
Prováděcí rozhodnutí 2015/1918/EU, kterým se zřizuje systém správní pomoci a spolupráce (dále jen „systém SPS“) podle nařízení 882/2004/ES o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (oznámeno pod číslem C(2015) 7132) 
OJ L 280, 24/10/2015, s. 31

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2015/1760/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o odstranění aromatické látky p-mentha-1,8-dien-7-al ze seznamu Unie
OJ L 257, 02/10/2015, s. 27
Nařízení 2015/1832/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o erythritol (E 968) jako látku zvýrazňující chuť v ochucených nápojích se sníženým obsahem energie nebo bez přidaných cukrů
OJ L 266, 13/10/2015, s. 27
Prováděcí nařízení 2015/1963/EU o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz acesulfamu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky
OJ L 287, 31/10/2015, s. 52

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2015/1747/EU, kterým se opravuje příloha nařízení 26/2011/EU o povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 256, 01/10/2015, s. 7
Nařízení 2015/1905/EU, kterým se mění příloha II nařízení 183/2005/ES, pokud jde o zkoušení obsahu dioxinů v olejích, tucích a výrobcích z nich získaných
OJ L 278, 23/10/2015, s. 5

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 2015/1933/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků v kakaové vláknině, banánových lupíncích, doplňcích stravy, sušených bylinách a sušeném koření
OJ L 282, 28/10/2015, s. 11
Nařízení 2015/1940/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity námelových sklerocií v některých nezpracovaných obilovinách a ustanovení o monitorování a předkládání zpráv
OJ L 283, 29/10/2015, s. 3

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 2015/1906/EU, kterým se mění nařízení 282/2008/ES o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami
OJ L 278, 23/10/2015, s. 11

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2015/1886/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin týkajících se vývoje a zdraví dětí
OJ L 276, 21/10/2015, s. 52
Nařízení 2015/1898/EU o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 277, 22/10/2015, s. 13

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A POTRAVINY NOVÉHO TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2015/1845/EU, kterým se pro účetní období Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) 2016 stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
OJ L 268, 15/10/2015, s. 7

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Prováděcí nařízení 2015/1884/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položky týkající se Kanady a Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v těchto zemích
OJ L 276, 21/10/2015, s. 28
Prováděcí nařízení 2015/1951/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 284, 30/10/2015, s. 98

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2015/1775/EU, kterým se mění nařízení 1007/2009/ES o obchodování s produkty z tuleňů a kterým se zrušuje nařízení 737/2010/EU
OJ L 262, 07/10/2015, s. 1
Prováděcí nařízení 2015/1850/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1007/2009/ES o obchodování s produkty z tuleňů
OJ L 271, 16/10/2015, s. 1
Prováděcí nařízení 2015/1962/EU o změně prováděcího nařízení 404/2011/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1224/2009/ES o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky
OJ L 287, 31/10/2015, s. 6

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2015/1851/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 948/2014/EU, pokud jde o období smluvního skladování a o výši podpory poskytované pro soukromé skladování sušeného odstředěného mléka
OJ L 271, 16/10/2015, s. 12
Nařízení 2015/1852/EU o zahájení dočasného a mimořádného režimu podpory soukromého skladování některých sýrů a o stanovení výše podpory předem
OJ L 271, 16/10/2015, s. 15

21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 2015/1830/EU ze dne 8. července 2015, kterým se mění nařízení 2568/91/EHS o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
OJ L 266, 13/10/2015, s. 9
Prováděcí nařízení 2015/1833/EU, kterým se mění nařízení 2568/91/EHS o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
OJ L 266, 13/10/2015, s. 29
Prováděcí nařízení 2015/1932/EU, kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence v rámci celní kvóty otevřené nařízením 1918/2006/ES pro olivový olej pocházející z Tuniska až do konce kvótového roku 2015
OJ L 282, 28/10/2015, s. 10

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí směrnice 2015/1955/EU, kterou se mění přílohy I a II směrnice 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh
OJ L 284, 30/10/2015, s. 142

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
Směrnice 2015/1787/EU, kterou se mění přílohy II a III směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě
OJ L 260, 07/10/2015, s. 6

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. –  31. 10. 2015