Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2014

Vydáno: 13. 11. 2014
Autor: Mgr. Jana Beránková

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2014/10/direct-access.html?ojYear=2014

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 1044/2014/EU, kterým se stanoví rozpočtové stropy na rok 2014 platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením  73/2009/ES
OJ L 290, 04.10.2014, s.1
Nařízení 1047/2014/EU ze dne 29. července 2014, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o vnitrostátní a regionální strategie členských států pro účely projektu Mléko do škol
OJ L 291, 07.10.2014, s.4
Prováděcí nařízení 1089/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 367/2014/EU, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF
OJ L 299, 17.10.2014, s.7

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2014/689/EU o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Alžírska, Libye, Maroka a Tuniska do Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 6868)
OJ L 287, 01.10.2014, s.27
Prováděcí rozhodnutí 2014/703/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o schválení programu tlumení pro eradikaci infekční bovinní rinotracheitidy v Belgii a o status spolkové země Durynsko v Německu jako území úředně prostého infekční bovinní rinotracheitidy (oznámeno pod číslem C(2014) 7113)
OJ L 294, 10.10.2014, s.43
Prováděcí rozhodnutí 2014/704/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem C(2014) 7139)
OJ L 294, 10.10.2014, s.46
Prováděcí rozhodnutí 2014/708/EU, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení určitých oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2014) 7141)
OJ L 295, 11.10.2014, s.60
Prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (oznámeno pod číslem C(2014) 7222)
OJ L 295, 11.10.2014, s.63
Prováděcí nařízení 1114/2014/EU, kterým se mění nařízení 2075/2005/ES, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase
OJ L 302, 22.10.2014, s.46
Prováděcí rozhodnutí 2014/732/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Bulharska, Estonska, Chorvatska, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Portugalska a Slovenska (oznámeno pod číslem C(2014) 7516) 
OJ L 302, 22.10.2014, s.58
Nařízení 1137/2014/EU, kterým se mění příloha III nařízení  853/2004/ES, pokud jde o zpracování některých drobů ze zvířat určených k lidské spotřebě
OJ L 307, 28.10.2014, s.28
Nařízení 1148/2014/EU, kterým se mění přílohy II, VII, VIII, IX a X nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 308, 29.10.2014, s.66
Rozhodnutí  63/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.1
Rozhodnutí  64/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.3
Rozhodnutí  65/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.5
Rozhodnutí  66/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.7
Rozhodnutí  67/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.9
Rozhodnutí  68/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.10
Rozhodnutí  69/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.11
Rozhodnutí  70/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.13
Rozhodnutí  71/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.14
Rozhodnutí  72/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.17
Rozhodnutí  73/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.19
Rozhodnutí  74/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.21
Rozhodnutí  75/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.23
Prováděcí rozhodnutí 2014/759/EU, kterým se mění příloha III rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o veterinární požadavky týkající se trichinel ve vzoru veterinárního osvědčení pro dovoz určitých masných výrobků z domácích prasat do Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 7921) 
OJ L 311, 31.10.2014, s.78

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2014/690/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/464/ES o dočasných nouzových opatřeních proti zavlékání organismu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem C(2014) 6566)
OJ L 288, 02.10.2014, s.5
Nařízení 1062/2014/EU ze dne 4. srpna 2014, týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení 528/2012/EU
OJ L 294, 10.10.2014, s.1
Prováděcí nařízení 1090/2014/EU, kterým se schvaluje permethrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 8 a 18
OJ L 299, 17.10.2014, s.10
Prováděcí nařízení 1091/2014/EU, kterým se schvaluje tralopyril jako nová účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21
OJ L 299, 17.10.2014, s.15
Nařízení 1096/2014/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro karbaryl, procymidon a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 300, 18.10.2014, s.5
Nařízení 1119/2014/EU, kterým se mění příloha III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzalkonium-chlorid a didecyldimethylamonium-chlorid v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 304, 23.10.2014, s.43
Nařízení 1126/2014/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení  396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro asulam, kyanamid, dikloran, flumioxazin, flupyrsulfuron-methyl, pikolinafen a propisochlor v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 305, 24.10.2014, s.3
Nařízení 1127/2014/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro amitrol, dinokap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamid a pyridát v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 305, 24.10.2014, s.47
Nařízení 1136/2014/EU, kterým se mění nařízení 283/2013/EU, pokud jde o přechodná opatření použitelná na postupy týkající se přípravků na ochranu rostlin
OJ L 307, 28.10.2014, s.26
Nařízení 1146/2014/EU, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro antrachinon, benfluralin, bentazon, bromoxynil, chlorothalonil, famoxadon, imazamox, methylbromid, propanil a kyselinu sírovou v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 308, 29.10.2014, s.3

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2014/745/EU, kterým se mění rozhodnutí 98/536/ES, pokud jde o seznam národních referenčních laboratoří (oznámeno pod číslem C(2014) 1920)
OJ L 308, 29.10.2014, s.104

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 1084/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání difosforečnanů (E 450) jako kypřicích látek a regulátorů kyselosti v hotových kvasnicových těstech
OJ L 298, 16.10.2014, s.8
Nařízení 1092/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání náhradních sladidel v některých ovocných nebo zeleninových pomazánkách
OJ L 299, 17.10.2014, s.19
Nařízení 1093/2014/EU, kterým se mění a opravuje příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití některých barviv v ochucených zrajících sýrech
OJ L 299, 17.10.2014, s.22
Nařízení 1098/2014/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o některé aromatické látky
OJ L 300, 18.10.2014, s.41

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 1070/2014/EU, kterým se mění nařízení 271/2009/ES, pokud jde o minimální obsah přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení BASF SE)
OJ L 295, 11.10.2014, s.49
Prováděcí nařízení 1076/2014/EU týkající se povolení přípravku obsahujícího extrakt kouřové příchuti 2b0001 jako doplňkové látky pro psy a kočky
OJ L 296, 14.10.2014, s.19
Prováděcí nařízení 1083/2014/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky pro prasnice
OJ L 298, 16.10.2014, s.5
Prováděcí nařízení 1108/2014/EU o povolení přípravku Clostridium butyricum (FERM BP -2789) jako doplňkové látky pro výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co.Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
OJ L 301, 21.10.2014, s.16
Prováděcí nařízení 1109/2014/EU o povolení přípravku ze Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 jako doplňkové látky pro výkrm skotu, menšinových druhů přežvýkavců na výkrm, dojnic a menšinových druhů přežvýkavců na produkci mléka a o změně nařízení 1288/2004/ES  a  1811/2005/ES (držitel povolení Alltech France)
OJ L 301, 21.10.2014, s.19
Prováděcí nařízení 1115/2014/EU  o povolení přípravku esterázy fumonisinu z Komagataella pastoris (DSM 26643) jako doplňkové látky pro prasata
OJ L 302, 22.10.2014, s.51
Nařízení 1123/2014/EU, kterým se mění směrnice 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy
OJ L 304, 23.10.2014, s.81
Prováděcí nařízení 1138/2014/EU o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení Adisseo France S.A.S.)
OJ L 307, 28.10.2014, s.30

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1135/2014/EU o schválení zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění
OJ L 307, 28.10.2014, s.23
Nařízení 1154/2014/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 309, 30.10.2014, s.23

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 1150/2014/EU, kterým se mění nařízení 374/2014/EU o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny
OJ L 313, 31.10.2014, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 1164/2014/EU o změně prováděcího nařízení  411/2014/EU o otevření a správě celní kvóty Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného hovězího a telecího masa pocházejícího z Ukrajiny
OJ L 314, 31.10.2014, s.1
Prováděcí nařízení 1168/2014/EU o změně prováděcího nařízení  414/2014/EU  o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného vepřového masa pocházejícího z Ukrajiny
OJ L 314, 31.10.2014, s.23

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 1128/2014/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 305, 24.10.2014, s.100
Prováděcí nařízení 1166/2014/EU o změně prováděcího nařízení  412/2014/EU  o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny
OJ L 314, 31.10.2014, s.12
Prováděcí nařízení 1167/2014/EU o změně prováděcího nařízení  413/2014/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny
OJ L 314, 31.10.2014, s.17

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2014/736/EU, kterým se opravuje příloha prováděcího rozhodnutí 2014/461/EU o dočasné odchylce od rozhodnutí Rady 2013/755/EU ohledně pravidel původu upravených a konzervovaných garnátů a krevet z Grónska
OJ L 304, 23.10.2014, s.102

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 1097/2014/EU, kterým se mění nařízení 479/2010/EU  týkající se oznámení členských států v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 300, 18.10.2014, s.39
Prováděcí nařízení 1165/2014/EU, kterým se mění nařízení  2535/2001/ES, pokud jde o správu celních kvót pro mléčné výrobky pocházející z Ukrajiny
OJ L 314, 31.10.2014, s.7

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1040/2014/EU  ze dne 25. července 2014, kterým se mění směrnice 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě za účelem přizpůsobení její přílohy I technickému pokroku
OJ L 288, 02.10.2014, s.1
Prováděcí směrnice 2014/96/EU o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES
OJ L 298, 16.10.2014, s.12
Prováděcí směrnice 2014/97/EU, kterou se provádí směrnice 2008/90/ES, pokud jde o registraci dodavatelů a odrůd a společný seznam odrůd
OJ L 298, 16.10.2014, s.16
Prováděcí směrnice 2014/98/EU, kterou se provádí směrnice 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce
OJ L 298, 16.10.2014, s.22
Prováděcí nařízení 1139/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na artyčoky, cukety, pomeranče, klementinky, mandarinky a satsumy, citrony, jablka a hrušky
OJ L 307, 28.10.2014, s.34

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 1169/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 416/2014/EU  o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny
OJ L 314, 31.10.2014, s.28

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
Prováděcí nařízení 1130/2014/EU, kterým se na rok 2015 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení  510/2014/EU, do Evropské unie
OJ L 305, 24.10.2014, s.104

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí 112/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.84

Úřední věstník EU,  1. – 31. 10. 2014