Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2013

Vydáno: 1. 11. 2013
Autor: Mgr. Jana Beránková

Přehled nových předpisů z  Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2013&month=10  

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 937/2013/EU, kterým se stanoví koeficienty přidělení na roky 2013 až 2018 pro příspěvek Unie na podporu uvedenou v článku 103a nařízení 1234/2007/ES  pro seskupení producentů v odvětví ovoce a zeleniny, pokud jde o plány uznání oznámené do 1. července 2013
OJ L 259, 01.10.2013, s.1
Prováděcí nařízení 946/2013/EU o zálohách přímých plateb uvedených v příloze I nařízení 73/2009/ES, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, jež mají být vyplaceny od 16. října 2013
OJ L 261, 03.10.2013, s.25
Prováděcí nařízení 956/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o výplatu podpory organizacím producentů v odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 263, 05.10.2013, s.9
Prováděcí nařízení 964/2013/EU, kterým se stanoví sazba úpravy přímých plateb podle nařízení 73/2009/ES  v kalendářním roce 2013
OJ L 268, 10.10.2013, s.5
Prováděcí nařízení 991/2013/EU, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
OJ L 275, 16.10.2013, s.7
Prováděcí nařízení 994/2013/EU, kterým se mění nařízení 952/2006/ES,  967/2006/ES,  555/2008/ES  a 1249/2008/ES, pokud jde o sdělovací a oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů
OJ L 276, 17.10.2013, s.1

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2013/479/EU Smíšeného veterinárního výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty č. 1/2013 ze dne 22. února 2013 o změně dodatků 1, 2, 3, 5, 6 a 10 přílohy 11 dohody
OJ L 264, 05.10.2013, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2013/491/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem C(2013) 6383)
OJ L 267, 09.10.2013, s.3
Prováděcí rozhodnutí 2013/503/EU, kterým se části Unie uznávají za prosté varroázy včel a kterým se stanoví doplňující záruky požadované při obchodu uvnitř Unie a dovozu do Unie pro ochranu jejich statusu jakožto částí prostých varroázy (oznámeno pod číslem C(2013) 6599)
OJ L 273, 15.10.2013, s.38
Prováděcí rozhodnutí 2013/518/EU, kterým se mění část 1 přílohy E směrnice 92/65/EHS, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství (oznámeno pod číslem C(2013) 6719)
L 281, 23.10.2013, s.14
Prováděcí nařízení 1044/2013/EU, kterým se mění příloha IV nařízení 206/2010/EU, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro zásilky včelích a čmeláčích královen
OJ L 284, 26.10.2013, s.12
Prováděcí nařízení 1056/2013/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU  o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku neomycin
OJ L 288, 30.10.2013, s.60
Prováděcí nařízení 1057/2013/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU  o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku uhličitan manganatý
OJ L 288, 30.10.2013, s.63
Rozhodnutí 51/2013/EHP  ze dne 3. května 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 291, 31.10.2013, s.1
Rozhodnutí 52/2013/EHP  ze dne 3. května 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 291, 31.10.2013, s.2
Rozhodnutí 53/2013/EHP  ze dne 3. května 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 291, 31.10.2013, s.3
Rozhodnutí 54/2013/EHP  ze dne 3. května 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 291, 31.10.2013, s.5
Rozhodnutí 55/2013/EHP  ze dne 3. května 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 291, 31.10.2013, s.6
Rozhodnutí 56/2013/EHP  ze dne 3. května 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 291, 31.10.2013, s.8
Rozhodnutí 57/2013/EHP  ze dne 3. května 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 291, 31.10.2013, s.9
Rozhodnutí 58/2013/EHP  ze dne 3. května 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 291, 31.10.2013, s.11

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 1004/2013/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 8-hydroxychinolin, cyprokonazol, cyprodinil, fluopyram, nikotin, pendimethalin, penthiopyrad a trifloxystrobin v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 279, 19.10.2013, s.10
Prováděcí nařízení 1031/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka penflufen a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 283, 25.10.2013, s.17
Prováděcí nařízení 1032/2013/EU, kterým se schvaluje bromoctová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 4
OJ L 283, 25.10.2013, s.22
Prováděcí nařízení 1035/2013/EU, kterým se schvaluje benzoová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 3 a 4
OJ L 283, 25.10.2013, s.31
Prováděcí nařízení 1037/2013/EU, kterým se schvaluje IPBC jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 6
OJ L 283, 25.10.2013, s.38

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2013/512/EU o finančním příspěvku Unie některým členským státům pro období 2013–2014, který je určen na podporu dobrovolných dozorových studií zaměřených na úbytky včelstev (oznámeno pod číslem C(2013) 6742)
OJ L 279, 19.10.2013, s.67

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 985/2013/EU, kterým se mění a opravuje příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o některé aromatické látky
OJ L 273, 15.10.2013, s.18
Nařízení 1068/2013/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání difosforečnanů (E 450), trifosforečnanů (E 451) a polyfosforečnanů (E 452) v čerstvých solených rybách
OJ L 289, 31.10.2013, s.58
Nařízení 1069/2013/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání fosforečnanů sodných (E 339) u přírodních střívek pro uzeniny
OJ L 289, 31.10.2013,  s.61

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 1006/2013/EU  o povolení L-cystinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 279, 19.10.2013, s.59
Prováděcí nařízení 1014/2013/EU, kterým se mění nařízení 2380/2001/ES, 1289/2004/ES, 1455/2004/ES, 1800/2004/ES, 600/2005/ES, 874/2010/EU, prováděcí nařízení 388/2011/EU,  532/2011/EU  a 900/2011/EU, pokud jde o jméno držitele povolení některých doplňkových látek v krmivech
OJ L 281, 23.10.2013, s.1
Prováděcí nařízení 1016/2013/EU o povolení přípravku mikroorganismu kmene DSM 11798 z čeledi Coriobacteriaceae jako doplňkové látky pro prasata
OJ L 282, 24.10.2013, s.36
Prováděcí nařízení 1040/2013/EU o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako doplňkové látky pro výkrm prasat a pro výkrm menšinových druhů prasat jiných než prase domácí (Sus scrofa domesticus) a pro výkrm krůt (držitel povolení Aveve NV)
OJ L 283, 25.10.2013, s.46
Prováděcí nařízení 1055/2013/EU o povolení přípravku kyseliny orthofosforečné jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 288, 30.10.2013, s.57
Prováděcí nařízení 1059/2013/EU o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro výkrm skotu a o změně nařízení 492/2006/ES  (držitel povolení Prosol SpA)
OJ L 289, 31.10.2013, s.30
Prováděcí nařízení 1060/2013/EU  o povolení bentonitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 289, 31.10.2013, s.33
Prováděcí nařízení 1061/2013/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako doplňkové látky pro telata, kůzlata, kočky a psy a o změně nařízení 1288/2004/ES  (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional products Sp. Z o.o)
OJ L 289, 31.10.2013, s.38

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 1067/2013/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity kontaminujících látek, a to dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v játrech suchozemských zvířat
OJ L 289, 31.10.2013, s.56

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1017/2013/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 282, 24.10.2013, s.39
Nařízení 1018/2013/EU, kterým se mění nařízení 432/2012/EU, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 282, 24.10.2013, s.43
Nařízení 1065/2013/EU, kterým se mění příloha III nařízení 110/2008/ES  o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
OJ L 289, 31.10.2013, s.48
Nařízení 1066/2013/EU  o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 289, 31.10.2013, s.49

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 1030/2013/EU, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES  o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
OJ L 283, 25.10.2013, s.15

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2013/523/EU o podpisu revidovaného znění Memoranda o porozumění se Spojenými státy americkými ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie, jménem Unie
OJ L 282, 24.10.2013, s.35

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 1019/2013/EU, kterým se mění příloha I nařízení 2073/2005/ES, pokud jde o histamin v produktech rybolovu
OJ L 282, 24.10.2013, s.46

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 990/2013/EU, kterým se mění nařízení 1187/2009/ES, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků do Spojených států amerických a Dominikánské republiky
OJ L 275, 16.10.2013, s.3

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 979/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na mandarinky a satsumy, klementinky, artyčoky, pomeranče, hrušky, citrony, jablka a cukety
OJ L 272, 12.10.2013, s.35

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 1064/2013/EU, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2013/2014
OJ L 289, 31.10.2013, s.46

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 954/2013/EU, kterým se opravuje české a polské znění nařízení 828/2009/ES, kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod
OJ L 263, 05.10.2013, s.6
Prováděcí nařízení 1048/2013/EU, kterým se mění nařízení 828/2009/ES, kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod
OJ L 285, 29.10.2013, s.2
Prováděcí nařízení 1063/2013/EU, kterým se mění nařízení  2454/93/EHS, kterým se provádí nařízení Rady 2913/92/EHS, kterým se vydává celní kodex Společenství, pokud jde o používání systému rovnocennosti v odvětví cukru
OJ L 289, 31.10.2013, s.44

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 31. 10. 2013