Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2011

Vydáno: 7. 11. 2011
Autor: berankova1

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.

http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2011&month=10

 

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Prováděcí nařízení 991/2011/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položky pro Jihoafrickou republiku v seznamu třetích zemí nebo jejich částí v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 261, 06.10.2011, s.19
Rozhodnutí 59/2011/EHP ze dne 1. července 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 262, 06.10.2011, s.1
Rozhodnutí 60/2011/EHP ze dne 1. července 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 262, 06.10.2011, s.7
Rozhodnutí 61/2011/EHP ze dne 1. července 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 262, 06.10.2011, s.11
Rozhodnutí 62/2011/EHP ze dne 1. července 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 262, 06.10.2011, s.15
Rozhodnutí 63/2011/EHP ze dne 1. července 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 262, 06.10.2011, s.16
Rozhodnutí 64/2011/EHP ze dne 1. července 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 262, 06.10.2011, s.17
Rozhodnutí 65/2011/EHP ze dne 1. července 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 262, 06.10.2011, s.19
Prováděcí rozhodnutí 2011/674/EU, kterým se mění rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status určitých správních oblasti v Německu jako území úředně prostých infekční bovinní rinotracheitidy (oznámeno pod číslem K(2011) 7165) 
OJ L 268, 13.10.2011, s.17
Prováděcí rozhodnutí 2011/675/EU, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Lotyšska za členský stát úředně prostý tuberkulózy skotu a o prohlášení některých správních oblastí v Portugalsku za oblasti úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2011) 7186)
OJ L 268, 13.10.2011, s.19
Prováděcí rozhodnutí 2011/707/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem K(2011) 7564)
OJ L 281, 28.10.2011, s.29

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 974/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka akrinathrin a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU a rozhodnutí Komise 2008/934/ES

OJ L 255, 01.10.2011, s.1
Prováděcí nařízení 993/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 8-hydroxychinolin a mění příloha prováděcího nařízení  540/2011/EU
OJ L 263, 07.10.2011, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2001/662/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/402/EU o mimořádných opatřeních vztahujících se na semena pískavice a na určitá semena a zrna dovezená z Egypta (oznámeno pod číslem K(2011) 7027)
OJ L 263, 07.10.2011, s.20
Prováděcí nařízení 1022/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky cyklanilidu a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU 
OJ L 270, 15.10.2011, s.20
Prováděcí nařízení 1045/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka asulam a mění rozhodnutí 2008/934/ES

OJ L 275, 20.10.2011, s.23
Prováděcí nařízení 1078/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka propanil
OJ L 279, 26.10.2011, s.1

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Nařízení 978/2011/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, bifenyl, kaptan, chlorantraniliprol, cyflufenamid, cymoxanil, dichlorprop-P, difenokonazol, dimethomorf, dithiokarbamáty, epoxikonazol, ethefon, flutriafol, fluxapyroxad, isopyrazam, propamokarb, pyraklostrobin, pyrimethanil a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 258, 04.10.2011, s.12

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 1068/2011/EU o povolení přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger Nařízení  1086/2011/EU, kterým se mění příloha II nařízení  2160/2003/ES a příloha I nařízení  2073/2005/ES, pokud jde o salmonelu v čerstvém drůbežím mase (CBS 109 713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřic krůty pro účely plemenitby, odchov krůt, další menšinové druhy ptactva (kromě výkrmu kachen) a okrasné ptactvo (držitel povolení BASF SE)
OJ L 277, 22.10.2011, s.11
Prováděcí nařízení 1074/2011/EU o povolení Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení Integro Gida SAN. ve TIC. A.S. zastoupený RM Associates Ltd) 
OJ L 278, 25.10.2011, s.5
Prováděcí nařízení 1088/2011/EU o povolení přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (MULC 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (MULC 49754) jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Aveve NV)
OJ L 281, 28.10.2011, s.14

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Doporučení 2011/696/EU o definici nanomateriálu
OJ L 275, 20.10.2011, s.38

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 1084/2011/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 281, 28.10.2011, s.3

15. GMO A „NOVEL FOODS“

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 996/2011/EU, kterým se mění nařízení. 657/2008/ES, 1276/2008/ES a prováděcí nařízení  543/2011/EU, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů
OJ L 264, 08.10.2011, s.25
Prováděcí nařízení 1085/2011/EU, kterým se mění nařízení 501/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 3/2008/ES o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
OJ L 281, 28.10.2011, s.5
Prováděcí nařízení 1093/2011/EU o použití odchylky z pravidel původu stanovených v protokolu o definici pojmu „původní produkty“ připojeném k dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Koreou
OJ L 283, 29.10.2011, s.27

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Nařízení  1086/2011/EU, kterým se mění příloha II nařízení  2160/2003/ES a příloha I nařízení  2073/2005/ES, pokud jde o salmonelu v čerstvém drůbežím mase
OJ L 281, 28.10.2011, s.7

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 1016/2011/EU ze dne 23. září 2011 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2011 z důvodu nadměrného rybolovu těchto populací v předchozím roce
OJ L 270, 15.10.2011, s.1
Prováděcí nařízení 1021/2011/EU o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2011 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozím roce
OJ L 270, 15.10.2011, s.16

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení 1023/2011/EU, kterým se zahajuje nabídkové řízení na podporu soukromého skladování olivového oleje
OJ L 270, 15.10.2011, s.22

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 1020/2011/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o maximální částku podpory na stažení z trhu u nektarinek a broskví
OJ L 270, 15.10.2011, s.14
Prováděcí nařízení 1095/2011/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na salátové okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
OJ L 283, 29.10.2011, s.32

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2011/634/EU ze dne 17. května 2011 o podpisu a o prozatímním uplatňování Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010 jménem Evropské unie
OJ L 259, 04.10.2011, s.7

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Prováděcí nařízení 1094/2011/EU, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2011/12
OJ L 283, 29.10.2011, s.30

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA
Směrnice 2011/84/EU ze dne 20. září 2011, kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku
OJ L 283, 29.10.2011, s.36

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

 

Úřední věstník EU, 1. – 31. 10. 2011