Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2003

Vydáno: 6. 11. 2003
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku EU.

CLA, KVÓTY, LICENCE, PODPORY
Nařízení Komise ES č. 1740/2003 z 30. 9. 2003, kterým se mění nařízení 1555/96, pokud jde o spouštěcí úrovně pro dodatečná cla pro rajčata.
OJ L 249, 101.10.2003, s. 43
Nařízení Komise ES č. 176240/2003 z 7. 10. 2003, kterým se stanovují produkční dávky v odvětví cukru pro hospodářský rok 2002/03.
OJ L 254, 08.10.2003, s.4
Nařízení Komise ES č. 1763/2003 z 7. 10. 2003, kterým se pro hospodářský rok 2002/03 stanovuje částka, jež mají výrobci cukru zaplatit prodejcům cukrové řepy v případě rozdílů mezi maximální výší dávky B a výší dávky, která má být poskytnuta.
OJ L 254, 08.10.2003, s. 5
Nařízení Komise ES č. 1813/2003 z 15. 10. 2003, kterým se mění nařízení č. 2273/93, kterým se určují intervenční centra pro obiloviny.
OJ L 265, 16.10.2003, s. 23
Nařízení Komise ES č. 1843/2003 z 17. 10. 2003, kterým se stanovují procentní hodnoty snížení cen uplatňovaná při prodeji zemědělských produktů ve finančním roce 2004.
OJ L 268, 18.10,2003, s.61
Nařízení Rady ES č. 1788/2003 z 29. 9. 2003, kterým se zavádějí dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků.
OJ L 270, 21.10.2003, s. 123

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Komise ES č. 2003/709 z 9. 10. 2003 o zřízení Evropské poradní skupiny pro spotřebitelské otázky.
OJ L 258, 10.10.2003, s.35
Nařízení Komise ES č. 1822/2003 z 16. 10. 2003, kterým se mění nařízení č. 2760/98 o provádění programu přeshraniční spolupráce v rámci programu PHARE.
OJ L 267, 17.10.2003, s.9

ÚŘEDNÍ KONTROLA
Rozhodnutí Komise ES č. 2003/743 z 14. 10. 2003 o seznamu programů na eradikaci a monitorování chorob zvířat a kontrol zaměřených na prevenci zoonóz s nárokem na finanční příspěvek Společenství v roce 2004 (oznámeno pod číslem K(2003) 3708).
OJ L 268, 18.10,2003, s. 77
Rozhodnutí Komise ES č. 2003/746 z 14. 10. 2003 o seznamu programů na eradikaci a monitorování některých TSE (přenosných spongiformních encefalopatií) s nárokem na finanční příspěvek Společenství v roce 2004 (oznámeno pod číslem K(2003) 3713).
OJ L 269, 21.10.2003, s. 24

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY
Směrnice Komise ES č. 2003/95 z 27. 10.2003, kterou se mění směrnice 96/77 stanovující specifická kritéria čistoty potravinových aditiv jiných než barviva a sladidla.
OJ L 283, 31.10.2003, s.71

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA
Rozhodnutí Komise ES č. 2003/702 z 3. 10. 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/159 o prozatímním schvalování plánů třetích zemí týkajících se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 3497) (1)
OJ L 254, 08.10.2003, s. 29
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/74 z 22. 9. 2003, kterou se mění směrnice 96/22 o zákazu používat některé látky s hormonálním nebo thyrostatickým účinkem nebo beta-agonistů při pastevním chovu.
OJ L 262, 14.10.2003, s. 17
Nařízení Komise ES č. 1873/2003 z 24. 10. 2003, kterou se mění příloha II nařízení 2377/90 stanovujícího postup Společenství při stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčiv v potravinách živočišného původu.
OJ L 275, 25.10.2003, s. 9

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN
Rozhodnutí Komise ES č. 2003/701 z 29. 9. 2003, kterým se podle směrnice 2001/18 stanovuje struktura předkládání výsledků úmyslného uvolňování geneticky modifikovaných vyšších rostlin do životního prostředí pro jiné účely, než pro uvádění na trh (oznámeno pod číslem K(2003) 3405 ) (1)
OJ L 254, 08.10.2003, s. 21
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1830/2003 z 22. 9. 2003 o zjistitelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a o zjistitelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18.
OJ L 268, 18.10.2003, s.24

KRMIVA
Nařízení Komise ES č. 1801/2003 z 14. 10. 2003 o prozatímním povolení používat v krmivech některé mikroorganismy (1).
OJ L 264, 15.10.2003, s.16
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 z 22. 9. 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (1).
OJ L 268, 18.10,2003, s.1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1831/2003 z 22. 9. 2003 o doplňkových látkách pro použití ve výživě zvířat (1).
OJ L 268, 18.10,2003, s.29
Nařízení Komise ES č. 1847/2003 z 20. 10. 2003 o prozatímním povolení nových použití doplňkových látek a o trvalém povolení již povolených doplňkových látek v krmivech (1).
OJ L 269, 21.10.2003, s. 3
Nařízení Komise ES č. 1852/2003 z 21. 10. 2003, kterým se na deset let povoluje používat v krmivech kokcidiostatika (1).
OJ L 271, 22.10.2003, s. 13

MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí Komise ES č. 2003/689 z 2. 10. 2003 o seznamu zařízení v Estonsku schválených pro účely dovozu čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2003) 3429) (1)
OJ L 251, 03.10.2003, s. 21
Rozhodnutí Komise ES č. 2003/708 z 7. 10. 2003, kterým se mění příloha E k směrnice Rady 91/68 a přílohy I a II k rozhodnutí 93/198, pokud jde o aktualizaci vzoru veterinárního osvědčení pro ovce a kozy (oznámeno pod číslem K(2003) 3511) (1)
OJ L 258, 10.10.2003, s. 11
Rozhodnutí Komise ES č. 2003/721 21 z 29. 9. 2003, kterým se mění směrnice 92/118, pokud jde o požadavky na kolagen určený pro lidskou spotřebu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/42 c(oznámeno pod číslem K(2003) 3393) (1).
OJ L 260, 11.10.2003, s.21
Rozhodnutí Komise ES č. 2003/733 z 10. 10. 2003, kterým se mění rozhodnutí 97/222, pokud jde o dovoz masných produktů z Estonska, Litvy a Slovenska (oznámeno pod číslem K(2003) 3566) (1).
OJ L 264, 15.10.2003, s. 32
Nařízení Komise ES č. 1809/2003 z 15. 10. 2003, kterým se mění nařízení 999/2001, pokud jde pravidla pro dovoz živého skotu a hovězích, skopových a ovčích produktů z Kostariky a Nové Kaledonie (1).
OJ L 265, 16.10.2003, s. 10
Rozhodnutí Komise ES č. 2003/742 z 13. 10. 2003, kterým se mění rozhodnutí 98/371, pokud jde o dovoz čerstvého vepřového masa ze Slovenska (oznámeno pod číslem K(2003) 3579) (1).
OJ L 268, 18.10,2003, s.73
Rozhodnutí Komise ES č. 2003/750 z 20. 10. 2003, kterým se mění rozhodnutí 88/234, kterým se povolují metody klasifikace jatečně opracovaných těl prasat ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2003) 3798).
OJ L 271, 22.10.2003, s. 24

RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí Komise ES č. 2003/774 z 30. 10. 2003 schvalující určité ošetření k zabránění rozvoje patogenních mikroorganismů u dvouskořápkových měkkýšů a mořských gastropodů (oznámeno pod číslem K(2003) 3984) (1)
OJ L 283, 31.10.2003, s.78

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení Rady ES č. 1787/2003 z 29. 9. 2003, kterým se mění nařízení 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky.
OJ L 270, 21.10.2003, s. 121

OVOCE, ZELENINA A VÝROBKY Z NICH
Nařízení Komise ES č. 1757/2003 z 3. 10. 2003, kterým se stanovují obchodní normy pro cukety a kterým se mění nařízení 1292/81
OJ L 252, 04.10.2003, s. 17

CEREÁLIE A CEREÁLNÍ VÝROBKY
Nařízení Rady ES č. 1784/2003 z 29.9. 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami.
OJ L 270, 21.10.2003, s. 78
Nařízení Rady ES č. 1785/2003 z 29. 9. 2003 o společné organizaci trhu s rýží.
OJ L 270, 21.10.2003, s. 96

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení Rady ES č. 1776/2003 z 29. 9. 2003, kterým se mění nařízení 527/2003, kterým se povoluje nabízet a dodávat některá vína určená pro přímou lidskou spotřebu dovážená z Argentiny, která mohou být zpracována oenologickými procesy, které nejsou uvedeny v nařízení 1493/1999.
OJ L 260, 11,11,2003, s. 1
Nařízení Komise ES č. 1793/2003 z 13. 10. 2003, kterým se stanovuje minimální přirozený obsah alkoholu v procentech objemových u jakostních vín „Vinho verde“ pocházejících z Portugalské vinařské oblasti C I a) pro vinařské roky 2003/2004 a 2004/2005.
OJ L 262, 14.10.2003, s. 10
Nařízení Komise ES č. 1795/2003 z 13. 10. 2003, kterým se mění příloha VI k nařízení 1493/1999, pokud jde o jakostní vína vyprodukovaná ve specifických regionech.
OJ L 262, 14.10.2003, s. 13
Nařízení Komise ES č. 1841/2003 z 17. 10. 2003, kterým se mění nařízení 1227/2000, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o produkční potenciál.
OJ L 268, 18.10,2003, s.58

Official Journal of European Communities, od 1. 10. do 31. 10. 2003