Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2023

Vydáno: 4. 1. 2024
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2773 ze dne 13. prosince 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/128, pokud jde o některá ustanovení týkající se metod auditu, kontroly operací a prohlášení řídicího subjektu pro EZZF a EZFRV
OJ L, 14/12/2023
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2896 ze dne 17. října 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/232, pokud jde o některé požadavky na oznamování informací týkajících se spolupráce producentů
OJ L, 22/12/2023

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2778 ze dne 7. prosince 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2023/2447 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 8711)
OJ L, 12/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2770 ze dne 12. prosince 2023 o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie podle nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
OJ L, 13/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2744 ze dne 20. listopadu 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení, vzorová veterinární/úřední osvědčení a soukromé potvrzení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie nebo jejich tranzit přes území Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení
OJ L, 15/12/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2749 ze dne 11. prosince 2023, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro jatka a průmysl zpracovávající vedlejší produkty živočišného původu a/nebo jedlé vedlejší produkty (oznámeno pod číslem C(2023) 8434)
OJ L, 18/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2894 ze dne 19. prosince 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L, 20/12/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2913 ze dne 20. prosince 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2023/2447 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023)9189)
OJ L, 29/12/2023

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2701 ze dne 4. prosince 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek EuLA hydra-lime 23 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 05/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2703 ze dne 4. prosince 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek EuLA oxi-lime 23 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 05/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2727 ze dne 30. listopadu 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek PPC Chlorine liquid
OJ L, 07/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2743 ze dne 8. prosince 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhů Quercus petraea a Quercus robur pocházející ze Spojeného království, a prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie
OJ L, 11/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2747 ze dne 8. prosince 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/1391 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků Lactic acid based products – CID Lines NV v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 11/12/2023

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2782 ze dne 14. prosince 2023, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů v potravinách a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 401/2006
OJ L, 15/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2783 ze dne 14. prosince 2023, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů v potravinách a kterým se zrušuje nařízení (EU) 2015/705
OJ L, 15/12/2023

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2732 ze dne 7. prosince 2023 o povolení přípravku směsi Macleaya cordata jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů drůbeže (držitel povolení: Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH)
OJ L, 08/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2733 ze dne 7. prosince 2023 o povolení přípravku diklazurilu (Coxiril) jako doplňkové látky pro odchov kuřic a bažanty (držitel povolení: Huvepharma NV), kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/46
OJ L, 08/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2734 ze dne 7. prosince 2023 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF jako doplňkové látky pro koně, přežvýkavce určené k produkci mléka a prasata (držitel povolení: Mazzoleni S.p.A.)
OJ L, 08/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2736 ze dne 7. prosince 2023 o povolení přípravku Bacillus velezensis NITE BP-01844 jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů drůbeže, odchov kuřic, odchov krůt, odchov menšinových druhů drůbeže a okrasné ptactvo (držitel povolení: Toa Biopharma Co., Ltd)
OJ L, 08/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2802 ze dne 18. prosince 2023 o povolení přípravku endo–1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 jako doplňkové látky pro výkrm, chov a odchov všech druhů drůbeže (držitel povolení: Kemin Europa N.V.)
OJ L, 19/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2846 ze dne 20. prosince 2023 o povolení extraktu kebračovníku ze Schinopsis balansae Engl. nebo Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L, 21/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2850 ze dne 20. prosince 2023 o povolení přípravku endo–1,4-beta-mannanázy z Aspergillus niger CBS 120604 jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů drůbeže (držitel povolení: Kerry Ingredients and Flavours Ltd)
OJ L, 21/12/2023

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2683 ze dne 30. listopadu 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904, pokud jde o výpočet, ověřování a předkládání údajů o obsahu recyklovaného plastu v plastových nápojových lahvích na jedno použití
OJ L, 01/12/2023

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí č. 1/2023 Podvýboru pro zeměpisná označení ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění přílohy XVII-C a XVII-D Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé [2023/2651]
OJ L, 07/12/2023
Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU-Albánie č. … ze dne 23. července 2021, kterým se Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé mění nahrazením protokolu 4 k ní o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce [2023/2676]
OJ L, 11/12/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru podle Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství č. 2/2023 ze dne 15. prosince 2023 o změnách přílohy 14-B týkající se zeměpisných označení [2023/2912]
OJ L, 22/12/2023

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Rozhodnutí Komise (EU) 2023/2719 ze dne 6. prosince 2023 o potvrzení uznávání rovnocennosti, pokud jde o ekologické produkty uvedené v příloze 14 Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé
OJ L, 07/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2785 ze dne 14. prosince 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie
OJ L, 15/12/2023

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2847 ze dne 20. prosince 2023, kterým se povoluje uvedení biomasy z buněčných kultur plodů jabloně na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
OJ L, 21/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2851 ze dne 20. prosince 2023, kterým se povoluje uvedení částečně hydrolyzované bílkoviny z ječného (Hordeum vulgare) a rýžového (Oryza sativa) mláta na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
OJ L, 21/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2852 ze dne 20. prosince 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2023/1581, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny oleoresin bohatý na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis
OJ L, 21/12/2023

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2707 ze dne 5. prosince 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/1637, pokud jde o pravidla a postupy týkající se zboží podléhajícího spotřební dani vyváženého v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně a používání záložních dokladů
OJ L, 06/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2712 ze dne 5. prosince 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020, pokud jde o podrobnosti ohledně informací, které se mají předávat z vnitrostátních celních systémů do Informačního a komunikačního systému pro dozor nad trhem v souvislosti s výrobky propuštěnými do celního režimu propuštění do volného oběhu
OJ L, 06/12/2023
Rozhodnutí Rady (EU) 2023/2761 ze dne 4. prosince 2023 o podpisu Prozatímní dohody o obchodu mezi Evropskou unií a Chilskou republikou jménem Evropské unie
OJ L, 07/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2745 ze dne 8. prosince 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2379, pokud jde o statistiku živočišné výroby
OJ L, 11/12/2023
Nařízení Komise (EU) 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
OJ L, 15/12/2023
Nařízení Komise (EU) 2023/2832 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu
OJ L, 15/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2780 ze dne 14. prosince 2023, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1039, pokud jde o prodloužení pozastavení určitých celních preferencí, které byly poskytnuty některým zemím zvýhodněným v rámci systému GSP
OJ L, 15/12/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2806 ze dne 15. prosince 2023 o úpravě informací o lokalitách pro síť Natura 2000 (oznámeno pod číslem C(2023)8623)
OJ L, 18/12/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2865 ze dne 20. prosince 2023, kterým se zřizuje konsorcium evropské výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER (INFRAFRONTIER ERIC) (oznámeno pod číslem C(2023) 8865)
OJ L, 21/12/2023
Dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a členy organizace afrických, karibských a tichomořských států na straně druhé
OJ L, 28/12/2023
Nařízení Rady (EU) 2023/2880 ze dne 19. prosince 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2283 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L, 29/12/2023
Nařízení Rady (EU) 2023/2890 ze dne 19. prosince 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2278, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L, 29/12/2023

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2791 ze dne 13. prosince 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1988, pokud jde o množství, která lze podle dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou dovážet v rámci určitých celních kvót pro skopové a kozí maso
OJ L, 14/12/2023

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2755 ze dne 5. prosince 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L, 06/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2732 ze dne 7. prosince 2023 o povolení přípravku směsi Macleaya cordata jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů drůbeže (držitel povolení: Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH)
OJ L, 08/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2809 ze dne 21. prosince 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L, 22/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2886 ze dne 18. prosince 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L, 22/12/2023

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení Rady (EU) 2023/2720 ze dne 27. listopadu 2023 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2024–2026
OJ L, 06/12/2023
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2842 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 a (ES) č. 1005/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139, (EU) 2017/2403 a (EU) 2019/473, pokud jde o kontrolu rybolovu
OJ L, 20/12/2023
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2908 ze dne 12. října 2023, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o objemy potravinových přípravků, zpracovaných krevetek severních druhu Pandalus borealis a některých překližek z jehličnatého dřeva, které mohou být dováženy v rámci celních kvót 09.0013, 09.0047, 09.0088 a 09.0096
OJ L, 22/12/2023

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2835 ze dne 10. října 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla dovozu v odvětví rýže, obilovin, cukru a chmele, a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 3330/94, (ES) č. 2810/95, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 972/2006, (ES) č. 504/2007, (ES) č. 1375/2007, (ES) č. 402/2008, (ES) č. 1295/2008, (ES) č. 1312/2008 a (EU) č. 642/2010, (EHS) č. 1361/76, (EHS) č. 1842/81, (EHS) č. 3556/87, (EHS) č. 3846/87, (EHS) č. 815/89, (ES) č. 765/2002, (ES) č. 1993/2005, (ES) č. 1670/2006, (ES) č. 1731/2006, (ES) č. 1741/2006, (ES) č. 433/2007, (ES) č. 1359/2007, (ES) č. 1454/2007, (ES) č. 508/2008, (ES) č. 903/2008, (ES) č. 147/2009, (ES) č. 612/2009, (EU) č. 817/2010, (EU) č. 1178/2010, (EU) č. 90/2011 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1373/2013
OJ L, 21/12/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2834 ze dne 10. října 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o dovoz v odvětví rýže, obilovin, cukru a chmele
OJ L, 21/12/2023

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2742 ze dne 30. listopadu 2023, kterým se na rok 2024 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie
OJ L, 06/12/2023

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. TABÁKOVÉ VÝROBKY


Zdroj: Úřední věstník EU,  1. – 29. 12. 2023